Tworzenie artykułów (prac) naukowych – szkolenie dla kadry dydaktycznej.

Nr sprawy: 
AZP.25.4.25.2020
Data (wystawienia): 
2020-03-22
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz w załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w pomieszczeniach Zamawiającego, szkolenia dla pracowników kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod nazwą: „Tworzenie artykułów (prac) naukowych – szkolenie dla kadry dydaktycznej”.
Przez kadrę dydaktyczną rozumie się nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupach pracowników: dydaktycznych, badawczych, badawczo-dydaktycznych, prowadzących kształcenie i wychowanie studentów i/lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.
Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II. Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
Szkolenie jest przeznaczone dla kadry dydaktycznej UMB w zakresie tworzenia artykułów (prac) naukowych.

Szkolenie obejmuje zagadnienia przynajmniej z zakresu:
1. Zaplanowanie artykułu (pracy) naukowej, w tym: układ/struktura tekstu, wprowadzenie oraz abstrakt, bibliografia i wybór właściwego piśmiennictwa, przekaz artykułu, wybór i sposób prezentacji wyników, wybór specjalistycznego edytora tekstu.
2. Wybór czasopisma w odniesieniu do zawartości merytorycznej i kontekstu naukowego zgromadzonych materiałów oraz kontakt z redakcją, w tym przygotowanie listu przewodniego do redakcji czasopisma.
3. Tworzenie artykułów (prac) naukowych w języku angielskim.
4. Proces wydawniczy wraz z korespondencją i z redakcją.
5. Narzędzia ułatwiające pisanie artykułów (prac) naukowych.
6. Popularyzacja dorobku naukowego.

III. Cel szkolenia:
1. Rozwój umiejętności związanych z tworzeniem artykułów (prac) naukowych.
2. Szkolenie będzie przeprowadzone metodą umożliwiającą przełożenie nabytych przez uczestników umiejętności na proces pracy ze studentami, doktorantami.
Podniesienie kompetencji w zakresie tworzenia artykułów (prac) naukowych w zakresie umożliwiającym przekazanie wiedzy w tym przedmiocie w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

IV. Sposób realizacji szkolenia:
1. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego programu szkolenia ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji w toku szkolenia, przy uwzględnieniu potrzeb danej grupy szkoleniowej. Po akceptacji programu przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi program w formie papierowej na papierze opatrzonym informacją o nazwie kursu i projektu oraz umieści odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
2. Wykonawca, przed rozpoczęciem szkolenia, przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu nazwiska osób prowadzących zajęcia wraz z krótką adnotacją opisującą wymagania określone w pkt IX ppkt b.
3. Imię i nazwisko szkoleniowca/szkoleniowców wraz z informacją opisującą wymagania określone w pkt IX ppkt b oraz oceniane w ramach kryterium zaplanowanego/zaplanowanych do prowadzenia zajęć Wykonawca podaje w formularzu ofertowym.
4. Jeżeli do prowadzenia zajęć został zaplanowany więcej niż jeden szkoleniowiec, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania jednej osoby (imię i nazwisko), której dotyczą dane podane do oceny w ramach kryterium ,,Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie” .
5. W przypadku konieczności zmiany osób prowadzących szkolenie, Wykonawca zapewni szkoleniowca o takich samych kwalifikacjach jak wskazano w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
6. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiającym.
7. Wykonawca przygotuje i zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe: papierowe oraz elektroniczne (jeśli stanowią element wykorzystany w szkoleniu). Materiały szkoleniowe zostaną przekazane na początku zajęć. Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logotypami (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz nazwą projektu), które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową.
8. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu:
a) oryginały list obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego
b) kserokopie wszystkich certyfikatów wydanych uczestnikom,
c) oryginał listy odbioru certyfikatów w formie przygotowanej przez Zamawiającego,
d) protokoły przekazania materiałów szkoleniowych,
e) kserokopie dzienników zajęć
– opracowane według wzorów formularzy przekazanych przez Zamawiającego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej (drogą mailową).
9. Dla każdego z uczestników, Wykonawca przeprowadzi proces weryfikacji nabycia kompetencji składający się z następujących elementów:
a. przeprowadzenie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku szkolenia (tzw. wzorzec, czyli ocena kompetencji początkowych),
b. przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie szkolenia (ocena kompetencji na zakończenie szkolenia),
c. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, w odniesieniu do każdego uczestnika, w ciągu 14 dni od zakończenia każdego szkolenia
- frekwencję wyrażoną w procentach,
- porównanie wyników testu końcowego i wstępnego wyrażone w procentach, wraz z oryginałami tychże testów, w tym odniesienie się do wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągnęli uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniu.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów.
10. Forma szkolenia:
- wykłady
- ćwiczenia
- praca w grupach.

V. Miejsce szkolenia: Szkolenie realizowane będzie w pomieszczeniach Zamawiającego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

VI. Planowany termin szkolenia: Usługa zostanie zrealizowana w okresie maj 2020 – czerwiec 2021 r. Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia pierwszego szkolenia. Przy ustalaniu terminu zajęć Wykonawca uwzględni możliwości czasowe uczestników szkolenia. Dopuszczalna jest realizacja szkolenia w soboty z wykluczeniem niedziel. Każdej z grup zostanie określony odrębny termin szkolenia, przy założeniu, że szkolenie każdej z grup odbędzie się w różnych datach.

VII. Długość szkolenia:

Wymiar szkolenia: wymiar godzinowy dla jednej grupy wynosi 8 godz. dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna równa jest 45 minutom). Szkolenie każdej z grup realizowane będzie w sposób ciągły jednego dnia.

VIII. Planowana liczba uczestników, w tym liczebność i liczba grup: 60 osób (3grupy x 20 osób)

Liczebność i liczba grup: 20 osób x 3 grupy, z zastrzeżeniem, że liczebność grup może ulec zmianie w obrębie +/– 5 osób w sytuacjach losowych lub problemów związanych z pogodzeniem obowiązków służbowych z terminem szkolenia.

IX. Wymagania wobec Wykonawcy
a. Wykonawca jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopię wpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
b. Wykonawca dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi do realizacji przedmiotowej usługi, tj.: osoby prowadzące szkolenia:

• w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowały minimum 5 szkoleń z zakresu tworzenia artykułów (prac) naukowych – na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające ww. warunek tj.: wykaz usług, referencje, umowy lub protokoły odbioru, potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę prowadząca szkolenie i odpowiednio oznaczone (tj. której usługi dotyczą) – pod rygorem odrzucenia oferty,
• posiadają stopień/tytuł naukowy co najmniej na poziomie doktora – na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osobę prowadzącą szkolenie kopię dyplomu, pod rygorem odrzucenia oferty.
• opublikował prace naukowe o wskaźniku IF nie niższym niż 50 – na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży wydruk opatrzony pieczęcią i podpisem osoby prowadzącej szkolenie, pod rygorem odrzucenia oferty.

UWAGA! SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający dokona analizy wstępnej oceny ofert na podstawie oświadczeń przedstawionych
w formularzu ofertowym przez Wykonawców.
Nie należy składać dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje wraz z ofertą.
Po dokonaniu analizy wstępnej oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje.
Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania pozostałych Wykonawców do złożenia ww. dokumentów.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów dodatkowych ponad wyżej wymienione, potwierdzających posiadanie doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje.

X. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

1. Cena (PC) : 50 %,

obliczana według wzoru:

x 50

50 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia oraz cenę za osobę.

Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za całość realizacji zamówienia.

2. Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie (PD): 50 %,

obliczane według wzoru:
PD = A+B+C

gdzie A, B ,C oznaczają podkryteria oceniane na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, jak niżej:

A. Liczba przeprowadzonych przez trenera szkoleń z zakresu tworzenia artykułów (prac) naukowych w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert (A): 20 %:

Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone szkolenia w ilości od 5 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych szkoleń wynosi 5, natomiast maksymalna liczba przeprowadzonych szkoleń, uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 10.

Ilość punktów A zostanie wyznaczona wg wzoru:

A = (PR/PN) x 20

gdzie:
PR – liczba szkoleń w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba szkoleń - 10
20 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w podkryterium A
B. Liczba lat doświadczenia trenera w prowadzeniu szkoleń dla kadry dydaktycznej w zakresie tworzenia artykułów (prac) naukowych : 20 %

Zamawiający będzie przyznawał punkty za okres doświadczenia trenera od 6 m-cy do 36 m-cy, co oznacza, że minimalny uwzględniony w procesie przyznawania punktacji okres doświadczenia trenera wynosi 6 m-cy, natomiast maksymalny okres doświadczenia trenera uwzględniony w procesie przyznawania punktacji to 36 m-cy.

Ilość punktów B zostanie wyznaczona wg wzoru:

B = (PR/PN) x 20

gdzie:
PR – okres doświadczenia w badanej ofercie,
PN – najdłuższy możliwy okres doświadczenia – 36,
20 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w podkryterium B

C. Publikacja przez trenera prac naukowych o wskaźniku IF: 10%

*wg Web of Science lub na podstawie innego równoważnego portalu branżowego

IF opublikowanych prac
- IF 50 do 60: 2 pkt
- IF powyżej 60 do 70: 4 pkt
- IF powyżej 70 do 80: 6 pkt
- IF powyżej 80 do 90: 8 pkt
- IF powyżej 90: 10 pkt

10 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w podkryterium C

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PD

XI. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80521000-2 – Usługi opracowywania programów szkoleniowych.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Usługa zostanie zrealizowana w okresie maj 2020 – czerwiec 2021 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Dział zamówień publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Urszula Ullmann, Walentyna Horoszewska
Telefon kontaktowy: 
85 748-54-17, 85 748-55-39
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) ,
- Oświadczenie do Celów Ubezpieczeniowych - dotyczy jedynie Wykonawców składających oferty jako osoby fizyczne (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego),
- Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę – jeśli dotyczy.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-04-01 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta. Tworzenie artykułów (prac) naukowych. Nr sprawy: AZP.25.4.25.2020 - Nie otwierać przed dniem 01.04.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie.

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_4.odt86.24 KB
zalacznik_nr_2_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.odt119.29 KB
umowa_tworzenie_artykulow_v.ostatnia.odt114.01 KB
zalacznik_nr_3_4_5_do_umowy_do_zp-1.odt88.19 KB
zal_5_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.odt100.93 KB
oswiad._do_celow_ubezp._dot._wykonawcow_bedacych_osobami_fiz.odt27.94 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx268.66 KB