Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka

Nr sprawy: 
AZP/US/42/DWF-073/ZPU/1/9/2019
Data (wystawienia): 
2019-12-04
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu:

Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka,
Liczba godzin szkoleń: 160 godz. (16 godzin dla 1 grupy, 1 godzina - 45 minut)
Liczba osób: 120 osób (10 grup 12 osobowych)

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II. Dokładny opis tematyki szkolenia

Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka - celem szkolenia jest rozwój i nauka poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych. Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie: techniki wystąpień publicznych – przygotowanie wystąpień publicznych w dydaktyce, autoprezentacja, ustalenie strategii prowadzenia prezentacji, zajęcia z kultury języka w wypowiedziach publicznych, komunikacja werbalna – siła słowa i siła przekonywania, mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna, a skuteczność przekazu, a także rola pierwszego wrażenia w kreowaniu wizerunku.

III. Sposób realizacji szkolenia:

a. Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka - szkolenie powinno uwzględnić 10 reguł udanego wystąpienia, doskonalenie wymowy oraz zajęcia praktyczne z emisji głosu, w tym szczególnie praca z mikrofonem oraz technika catchbox. W szkoleniu zostaną wykorzystane metody dydaktyczne między innymi obejmujące: symulacje, metaplany, scenki rodzajowe oraz warsztaty i ćwiczenia z elementami obserwacji, w tym nagranie audio-video.
b. Wykonawca przeprowadzi w każdej z grup szkoleniowych proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników kursu, składający się z następujących elementów:
• przeprowadzenie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku kursu (tzw. wzorzec, czyli ocena kompetencji początkowych), w tym zdefiniowanie wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w kursie,
• przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie kursu (ocena kompetencji na zakończenie kursu),
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, w odniesieniu do każdego uczestnika, w ciągu 14 dni od zakończenia każdej rocznej edycji kursów, raportu zawierającego:
- frekwencję wyrażoną w procentach,
- porównanie wyników testu końcowego i wstępnego wyrażone w procentach, wraz z oryginałami tychże testów, w tym odniesienie się do wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągnęli uczestnicy w wyniku udziału w kursie,
• Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów.
c. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego planu ramowego szkolenia ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji w toku szkolenia.
d. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia przekaże Zamawiającemu nazwiska szkoleniowców, którzy poprowadzą szkolenie, wraz z informacją o spełnieniu wymagań określonych w pkt VIII, z założeniem, że nazwisko szkoleniowca/szkoleniowców zaplanowanego/zaplanowanych do prowadzenia zajęć w pierwszym roku podane zostaną w ofercie Wykonawcy.
e. Wykonawca na pierwszych zajęciach szkolenia w każdej z grup przekaże uczestnikom materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu, dokumentując ich przekazanie uczestnikom w protokole przekazania.
f. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu:
• oryginały list obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego
• kserokopie wszystkich certyfikatów wydanych uczestnikom,
• oryginały listy odbioru certyfikatów w formie przygotowanej przez Zamawiającego,
• protokoły przekazania materiałów szkoleniowych,
• kserokopie dzienników zajęć.
g. Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, programach, zaświadczeniach, protokołach odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie kursu i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
h. Wykonawca zapewni:
• w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników kursu, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
• przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
• materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
i. Odwoływanie zajęć:
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć przed zaplanowanymi zajęciami, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy w dniu je poprzedzającym do godziny 15.00, do odwołania zajęć upoważniona zostanie osoba, wskazana przez Zamawiającego,
• Wykonawcy przysługuje prawo odwołania zajęć tylko z ważnych podwodów i za zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem że informacja o odwołanych zajęciach przekazana zostanie przez Wykonawcę najpóźniej w dniu je poprzedzającym do godziny 15.00. Zajęcia odwołane wydłużają realizację danego kursu w czasie lub odbywają się w nowym terminie ustalonym przez grupę szkoleniową w porozumieniu z prowadzącym.

IV. Miejsce szkolenia:

Szkolenie będzie realizowane w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego (UMB).

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
V. Planowany termin realizacji szkolenia: • w (roku kalendarzowym) 2020 - 84 osoby (7 grup po 12 uczestników) • w (roku kalendarzowym) 2021 - 36 osób (3 grupy po 12 uczestników) Preferowane terminy realizacji szkoleń: poniedziałek- piątek (tydzień roboczy) ze szczególnym uwzględnieniem okresów przerw międzysemestralnych: luty 2020/21 oraz czerwiec-wrzesień 2020/21. Dokładne terminy szkoleń określone zostaną przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia w każdej grupie.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Jacek Bezubik, Michał Wolański
Telefon kontaktowy: 
85 748 51 40
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)
• W przypadku Oferenta składającego ofertę jako osoba fizyczna: Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych (załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego)
• Wykazy szkoleń

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-12-13 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka, sprawa nr AZP/US/42/DWF-073/ZPU/1/9/2019- Nie otwierać przed dniem 13.12.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
ZałącznikWielkość
01_zalacznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamowienia_techniki.docx289.19 KB
02_zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy_techniki.doc178 KB
03_zalacznik_nr_3_-_umowa_wzor_-_prezentacje_techniki.docx215.01 KB
04_zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe_techniki.docx263 KB
05_zalacznik_nr_5_-_oswiadczenie_do_celow_ubezpieczeniowych_techniki.doc64 KB
03_zalacznik_nr_3_-_umowa_wzor_-_prezentacje_techniki_zmiana.docx216.72 KB
ocena_i_odrzucenie_ofert.docx264.02 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx39.62 KB