Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka

Nr sprawy: 
AZP/US/26/DWF-073/ZPU/1/6/2019
Data (wystawienia): 
2019-07-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu:

Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka,
Liczba godzin szkoleń: 160 godz. (16 godzin dla 1 grupy, 1 godzina - 45 minut)
Liczba osób: 120 osób (10 grup 12 osobowych)

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II. Dokładny opis tematyki szkolenia

Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka - celem szkolenia jest rozwój i nauka poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych. Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie: techniki wystąpień publicznych – przygotowanie wystąpień publicznych w dydaktyce, autoprezentacja, ustalenie strategii prowadzenia prezentacji, zajęcia z kultury języka w wypowiedziach publicznych, komunikacja werbalna – siła słowa i siła przekonywania, mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna, a skuteczność przekazu, a także rola pierwszego wrażenia w kreowaniu wizerunku.

III. Sposób realizacji szkolenia:

a. Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka - szkolenie powinno uwzględnić 10 reguł udanego wystąpienia, doskonalenie wymowy oraz zajęcia praktyczne z emisji głosu, w tym szczególnie praca z mikrofonem oraz technika catchbox. W szkoleniu zostaną wykorzystane metody dydaktyczne między innymi obejmujące: symulacje, metaplany, scenki rodzajowe oraz warsztaty i ćwiczenia z elementami obserwacji, w tym nagranie audio-video.
b. Wykonawca przeprowadzi w każdej z grup szkoleniowych proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników kursu, składający się z następujących elementów:
• przeprowadzenie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku kursu (tzw. wzorzec, czyli ocena kompetencji początkowych), w tym zdefiniowanie wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w kursie,
• przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie kursu (ocena kompetencji na zakończenie kursu),
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, w odniesieniu do każdego uczestnika, w ciągu 14 dni od zakończenia każdej rocznej edycji kursów, raportu zawierającego:
- frekwencję wyrażoną w procentach,
- porównanie wyników testu końcowego i wstępnego, wraz z oryginałami tychże testów, w tym odniesienie się do wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągnęli uczestnicy w wyniku udziału w kursie,
• Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów.
c. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego planu ramowego szkolenia ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji w toku szkolenia.
d. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia przekaże Zamawiającemu nazwiska szkoleniowców, którzy poprowadzą szkolenie, wraz z informacją o spełnieniu wymagań określonych w pkt VIII, z założeniem, że nazwisko szkoleniowca/szkoleniowców zaplanowanego/zaplanowanych do prowadzenia zajęć w pierwszym roku podane zostaną w ofercie Wykonawcy.
e. Wykonawca na pierwszych zajęciach szkolenia w każdej z grup przekaże uczestnikom materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu, dokumentując ich przekazanie uczestnikom w protokole przekazania.
f. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu:
• oryginały list obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego
• kserokopie wszystkich certyfikatów wydanych uczestnikom,
• oryginały listy odbioru certyfikatów w formie przygotowanej przez Zamawiającego,
• protokoły przekazania materiałów szkoleniowych,
• kserokopie dzienników zajęć.
g. Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, programach, zaświadczeniach, protokołach odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie kursu i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
h. Wykonawca zapewni:
- w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników kursu, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
- materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
i. Odwoływanie zajęć:
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć przed zaplanowanymi zajęciami, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy w dniu je poprzedzającym do godziny 15.00, do odwołania zajęć upoważniona zostanie osoba, wskazana przez Zamawiającego,
• Wykonawcy przysługuje prawo odwołania zajęć tylko z ważnych podwodów i za zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem że informacja o odwołanych zajęciach przekazana zostanie przez Wykonawcę najpóźniej w dniu je poprzedzającym do godziny 15.00. Zajęcia odwołane wydłużają realizację danego kursu w czasie lub odbywają się w nowym terminie ustalonym przez grupę szkoleniową w porozumieniu z prowadzącym.
VI. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć (w całym okresie realizacji usługi – wszystkie edycje)

Liczba godzin szkoleń: 160 godz. (16 godzin dla 1 grupy, 1 godzina - 45 minut)

VII. Planowana liczba uczestników:

Liczba osób ogółem: 120 (12 x 10 grup).

VIII. Wymagania wobec Wykonawcy:

- Wykonawca jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem” kopia wpisu musi być dołączona do oferty,
- Wykonawca prowadzi od co najmniej 1 roku działalność szkoleniową skierowaną do uczelni wyższych w zakresie zagadnień technik prezentacji i wystąpień publicznych stosowanych w innowacyjnej dydaktyce – warunek potwierdzony oświadczeniem na formularzu ofertowym,

- Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat minimum 3 szkolenia z zakresu wystąpień publicznych w innowacyjnej dydaktyce lub technik prezentacji w innowacyjnej dydaktyce dedykowane dla nauczycieli akademickich – każde o wartości nie niższej niż 5000 zł brutto - warunek potwierdzony dołączonymi do oferty referencjami, umowami lub protokołami odbioru, potwierdzonymi ,,za zgodność z oryginałem”,

1. Wykonawca dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi do realizacji przedmiotowej usługi:

- Osoby prowadzące szkolenia powinny posiadać:
- wykształcenie wyższe - potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem” kopia dyplomu musi być dołączona do oferty,
- certyfikat lub dyplom potwierdzający umiejętności szkoleniowe i trenerskie - potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem” kopia dokumentu musi być dołączona do oferty,
- certyfikat lub dyplom potwierdzający wiedzę i umiejętności zgodne z tematyką zamówienia (techniki prezentacji lub wystąpienia publiczne stosowane w innowacyjnej dydaktyce skierowane do nauczycieli akademickich) - potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem” kopia dokumentu musi być dołączona do oferty,
- przynajmniej 2-letnie doświadczenie (w okresie ostatnich 10 lat) w prowadzeniu szkoleń z zakresu wystąpień publicznych w innowacyjnej dydaktyce lub technik prezentacji w innowacyjnej dydaktyce, skierowanych do nauczycieli akademickich - warunek potwierdzony oświadczeniem na formularzu ofertowym,

Wykonawca, w przypadku potwierdzania warunku oświadczeniem na formularzu ofertowym. zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie.

Uwaga : Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia przekaże Zamawiającemu nazwiska szkoleniowców, którzy poprowadzą szkolenie, wraz z ponowną informacją o spełnieniu ww. wymagań, z założeniem, że nazwisko szkoleniowca/szkoleniowców zaplanowanego/zaplanowanych do prowadzenia zajęć w pierwszym roku podane zostaną w ofercie Wykonawcy.

IX. Kryteria oceny:

1. Cena oferty (PC) : max 50 punktów

Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 50
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
50 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta

Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto.

2. Ilość przeprowadzonych przez Wykonawcę szkoleń w okresie ostatnich 10 lat z zakresu wystąpień publicznych w innowacyjnej dydaktyce lub technik prezentacji w innowacyjnej dydaktyce dedykowanych dla nauczycieli akademickich (PD): max 50 punktów
• 3 szkolenia: 0 punktów,
• 4 - 10 szkoleń: 10 punktów,
• 11 – 15 szkoleń: 20 punktów,
• 16 – 20 szkoleń: 30 punktów,
• 21 – 25 szkoleń: 40 punktów,
• 26 i więcej szkoleń: 50 punktów.

Ilość szkoleń należy podać w wykazie szkoleń z zakresu innowacyjnej dydaktyki dedykowanych dla uczelni wyższych wraz z wypisaniem dat realizacji szkoleń oraz danych uczelni. Punktowane będą te szkolenia, które będą potwierdzone dołączonymi do oferty referencjami, umowami lub protokołami odbioru, potwierdzonymi ,,za zgodność z oryginałem"
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda ilości szkoleń, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca posiada doświadczenie w minimalnym zakresie i tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:

P = PC + PD

X. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80522000-9 – Seminaria szkoleniowe
80400000-8– Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
79951000-5 – Usługi w zakresie organizowania seminariów

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
V. Planowany termin realizacji szkolenia: • w (roku kalendarzowym) 2019 - 36 osób (3 grupy po 12 uczestników) a) 1 grupa: wrzesień- październik 2019, b) 2 grupa: październik - listopad 2019, c) 3 grupa: listopad - grudzień 2019 • w (roku kalendarzowym) 2020 - 48 osób (4 grupy po 12 uczestników) a) 1 grupa: styczeń - marzec 2020, b) 2 grupa: kwiecień - czerwiec 2020, c) 3 grupa: wrzesień - październik 2020, d) 4 grupa: listopad - grudzień 2020 • w (roku kalendarzowym) 2021 - 36 osób (3 grupy po 12 uczestników) a) 1 grupa: styczeń - marzec 2021, b) 2 grupa: kwiecień - czerwiec 2021, c) 3 grupa: listopad - grudzień 2021 Szkolenia mogą być realizowane również w weekendy. Dokładne terminy szkoleń określone zostaną przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia w każdej grupie
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Jacek Bezubik, Michał Wolański
Telefon kontaktowy: 
85 748 51 40
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-08-07 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka, sprawa nr AZP/US/12/DWF-073/ZPU/1/2/2019- Nie otwierać przed dniem 14.03.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
01_zalacznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamowienia_-_prezentacje-zadanie-2.docx287.43 KB
02_zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy_-prezentacje-zadanie-2.doc176 KB
03_zalacznik_nr_3_-_umowa_wzor_-_prezentacje-zadanie-2.docx215.28 KB
oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx262.95 KB
informacja_o_uniewaznieniu.docx285.26 KB