Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka

Nr sprawy: 
AZP/US/12/DWF-073/ZPU/1/2/2019
Data (wystawienia): 
2019-03-06
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu:

Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka,
Liczba godzin szkoleń: 160 godz. (16 godzin dla 1 grupy, 1 godzina - 45 minut)
Liczba osób: 120 osób (10 grup 12 osobowych)

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II. Dokładny opis tematyki szkolenia

Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka - celem szkolenia jest rozwój i nauka poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych. Zakres merytoryczny kursu obejmować będzie: techniki wystąpień publicznych – przygotowanie wystąpień publicznych w dydaktyce, autoprezentacja, ustalenie strategii prowadzenia prezentacji, zajęcia z kultury języka w wypowiedziach publicznych, komunikacja werbalna – siła słowa i siła przekonywania, mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna, a skuteczność przekazu, a także rola pierwszego wrażenia w kreowaniu wizerunku.

III. Sposób realizacji szkolenia:

a. Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka - szkolenie powinno uwzględnić 10 reguł udanego wystąpienia, doskonalenie wymowy oraz zajęcia praktyczne z emisji głosu, w tym szczególnie praca z mikrofonem oraz technika catchbox. W szkoleniu zostaną wykorzystane metody dydaktyczne między innymi obejmujące: symulacje, metaplany, scenki rodzajowe oraz warsztaty i ćwiczenia z elementami obserwacji, w tym nagranie audio-video.
b. Wykonawca przeprowadzi w każdej z grup szkoleniowych proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników kursu, składający się z następujących elementów:
• przeprowadzenie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku kursu (tzw. wzorzec, czyli ocena kompetencji początkowych), w tym zdefiniowanie wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w kursie,
• przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie kursu (ocena kompetencji na zakończenie kursu),
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, w odniesieniu do każdego uczestnika, w ciągu 14 dni od zakończenia każdej rocznej edycji kursów, raportu zawierającego:
- frekwencję wyrażoną w procentach,
- porównanie wyników testu końcowego i wstępnego, wraz z oryginałami tychże testów, w tym odniesienie się do wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągnęli uczestnicy w wyniku udziału w kursie,
• Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów.
c. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego planu ramowego szkolenia ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji w toku szkolenia.
d. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia przekaże Zamawiającemu nazwiska szkoleniowców, którzy poprowadzą szkolenie, wraz z informacją o spełnieniu wymagań określonych w pkt VIII, z założeniem, że nazwisko szkoleniowca/szkoleniowców zaplanowanego/zaplanowanych do prowadzenia zajęć w pierwszym roku podane zostaną w ofercie Wykonawcy.
e. Wykonawca na pierwszych zajęciach szkolenia w każdej z grup przekaże uczestnikom materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu, dokumentując ich przekazanie uczestnikom w protokole przekazania.
f. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu:
• oryginały list obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego
• kserokopie wszystkich certyfikatów wydanych uczestnikom,
• oryginały listy odbioru certyfikatów w formie przygotowanej przez Zamawiającego,
• protokoły przekazania materiałów szkoleniowych,
• kserokopie dzienników zajęć.
g. Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, programach, zaświadczeniach, protokołach odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie kursu i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
h. Wykonawca zapewni:
- w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników kursu, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
- materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
i. Odwoływanie zajęć:
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć przed zaplanowanymi zajęciami, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy w dniu je poprzedzającym do godziny 15.00, do odwołania zajęć upoważniona zostanie osoba, wskazana przez Zamawiającego,
• Wykonawcy przysługuje prawo odwołania zajęć tylko z ważnych podwodów i za zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem że informacja o odwołanych zajęciach przekazana zostanie przez Wykonawcę najpóźniej w dniu je poprzedzającym do godziny 15.00. Zajęcia odwołane wydłużają realizację danego kursu w czasie lub odbywają się w nowym terminie ustalonym przez grupę szkoleniową w porozumieniu z prowadzącym.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
• w (roku kalendarzowym) 2019 - 36 osób (3 grupy po 12 uczestników) a) 1 grupa: kwiecień - lipiec 2019, b) 2 grupa: wrzesień - październik 2019, c) 3 grupa: listopad - grudzień 2019 • w (roku kalendarzowym) 2020 - 48 osób (4 grupy po 12 uczestników) a) 1 grupa: styczeń - marzec 2020, b) 2 grupa: kwiecień - czerwiec 2020, c) 3 grupa: wrzesień - październik 2020, d) 4 grupa: listopad - grudzień 2020 • w (roku kalendarzowym) 2021 - 36 osób (3 grupy) a) 1 grupa: styczeń - marzec 2021, b) 2 grupa: kwiecień - czerwiec 2021, c) 3 grupa: listopad - grudzień 2021
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Jacek Bezubik, Michał Wolański
Telefon kontaktowy: 
85 748 51 40
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-03-14 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie Techniki prezentacji i wystąpień publicznych, a innowacyjna dydaktyka, sprawa nr AZP/US/12/DWF-073/ZPU/1/2/2019- Nie otwierać przed dniem 14.03.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
ZałącznikWielkość
prezentacje_zal.1_-_opz.docx285.63 KB
prezentacje_-_zal._2_-_formularz_ofertowy.doc176 KB
prezentacje_zal.3_-_umowa.docx215.11 KB
zalacznik_4__oswiadczenie_o_braku_powiazan_z_zamawiajacym_iii_ed.doc154 KB
informacja_o_uniewaznieniu.pdf48.55 KB