Szkolenie wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” dla 6 pracowników naukowo - dydaktycznych UMB, w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"

Nr sprawy: 
26/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-12-09
Zapytanie ofertowe: 

Wyłonienie wykonawcy usługi przygotowania i przeprowadzenia z wykorzystaniem bazy Wykonawcy, 2-dniowego szkolenia wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” dla 6 osób, pracowników naukowo - dydaktycznych UMB. Szkolenie zorganizowane będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie z wykorzystaniem bazy Wykonawcy, 2-dniowego szkolenia wysokiej wierności „Wprowadzenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności w pediatrii” dla 6 osób, pracowników naukowo - dydaktycznych UMB. Szkolenie zorganizowane będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych - zgodnie z zał. 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Kryteria Oceny:
zgodnie z zał. 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
19-20 stycznia 2017r
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-12-20 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie dla instruktora symulacji medycznej nr 26/CSM/US/2016 - Nie otwierać przed dniem 20.12.2016r. godz. 15.00" Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.doc159 KB
oswiadczenie_o_braku__powiazan_z_zamawiajacym_-_zalacznik_nr_2.doc151.5 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_-_zal._nr_3.pdf328.9 KB
umowa_szkolenia_wzor_zal._nr_4.pdf436.38 KB
26_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf282.61 KB