Szkolenie "VieSID PL DT Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej"

Nr sprawy: 
AZP.25.US15.DWL.073.ZPU2.2.2020
Data (wystawienia): 
2020-02-03
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Szkolenie dedykowane nauczycielom akademickim UMB (prowadzącym zajęcia na kierunku Techniki Dentystyczne), poszerzające wiedzę z zakresu Gnatologii i Okluzji w Stomatologii Interdyscyplinarnej wg koncepcji szkoły wiedeńskiej prof. Rudolfa Slavicka. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji dydaktycznych w zakresie nauczania studentów w technice dentystycznej, a w efekcie twórcza i efektywna realizacja rozwoju zawodowego w obszarze dydaktyki. Nauczyciele akademiccy dzięki poznanej innowacyjnej metodzie prof. Slavicka dowiedzą się w jaki sposób moderować własną pracę studenta, poznają optymalizację warsztatu pracy nauczyciela akademickiego z perspektywy wykładowcy VieSID. Po odbytym szkoleniu pracownicy dydaktyczni zmienią dotychczasowe metody nauczania oraz konstrukcję zajęć tak, by dostosować je do najnowszej wiedzy z zakresu fizjologii narządu żucia. Szkolenie umożliwi praktyczną wizualizację zagadnień teoretycznych z zakresu Gnatologii i Okluzji Interdyscyplinarnej. Odbędzie się to przez wprowadzenie i zastosowanie nowych urządzeń dydaktycznych. Szkolenie pozwoli na implementację nowych metod nauczania w procesie rozwiązywania problemów metodycznych i praktycznych. Efektem czego będzie wprowadzenie zmian w sylabusach dydaktycznych z przedmiotu „Modelarstwo i rysunek” na I roku kierunku Technik Dentystycznych. Planowana liczba uczestników szkolenia to 4 osoby.

I. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Modułowe szkolenie Vienna School of Interdisciplinary Dentistry dla nauczycieli akademickich UMB (prowadzących zajęcia na kierunku Techniki Dentystyczne), z zakresu Curriculum Gnatologii i Okluzji w Stomatologii Interdyscyplinarnej wg szkoły prof. R. Slavicka, obejmujące 90 godzin zegarowych wykładów i ćwiczeń praktycznych, kończące się egzaminem.
2) Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II. Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
• Zapoznanie z koncepcją prof. Slavicka.
• Klasy zgryzowe i szkieletowe.
• Sekwencyjny wax-up w różnych klasach zgryzowych.
• Budowa i działanie stawu skroniowo-żuchwowego.
• Krzywa Spee, Krzywa Wilsona
• Analiza i pomiar płaszczyzny okluzyjnej, rola płaszczyzny okluzyjnej.
• Korelacji płaszczyzn i kątów podczas żucia.
• Obliczania prawidłowego kąta płaszczyzny okluzyjnej, prowadzeń oraz inklinacji guzków.
• Diagramy, analiza i pomiar nachylenia stoku siekaczy górnych.
• Przygotowywanie prawidłowych modeli.
• Montaż łuku twarzowego, arbitralny i osiowy.
• Artykulator Reference SL i wykorzystanie jego elementów (w tym wariator pozycji kłykciowej)
• Analiza funkcjonalna modeli w różnych klasach zgryzowych.
• Porównywanie pozycji ICP i RP.
• Analiza pierwszych kontaktów.
• Wykonywanie wax-upów diagnostycznych do ortodoncji.
• Zasady działania kompasu okluzyjnego i jego wpływ na morfologię zębów i funkcję narządu żucia.
• Nauka protokołów dokumentacji.
• Nauka odczytu wykresów z axiografii, poznanie mechanizmów kompensacyjnych.
• Odczytywanie przeprowadzonej przez lekarza stomatologa diagnostyki oraz metody realizowania zleconego planu leczenia pacjentów z problemami stawowymi, wymagających długotrwałej rehabilitacji oraz interdyscyplinarnego podejścia.Planowanie wszelkiego rodzaju prac protetycznych według indywidualnych nastawień artykulatora i odczytów z kondylografii.
• Wykorzystywanie mechanizmów kompensacyjnych w różnych klasach zgryzowych i szkieletowych.
• Szyny zgryzowe: rehabilitacyjne, deprogramujące, miopatyczne, repozycyjne.
• Rola retrusive stop i retrusive guidance. Rola retrusive guidance w szynach.
• Fotografia i dokumentacja modeli w wiedeńskim protokole.
• Bruxchecker.

III. Sposób realizacji szkolenia:

1) Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, a jego łączny czas trwania wyniesie 90 godz. zegarowych. Szkolenie odbędzie się w zapewnionym przez Wykonawcę miejscu (sala szkoleniowa, laboratorium protetyczne) na terenie Polski.
2) W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się przesłać harmonogram szkolenia.
3) Wykonawca zapewni pracownię protetyczną wyposażoną w sprzęt i materiały potrzebne do przeprowadzenia szkolenia dla każdego uczestnika.
Niezbędny sprzęt i materiały to m. in.:
a) modele gipsowe do każdej klasy zgryzowej
b) łuk twarzowy i artykulator stosowany w koncepcji prof. Slavicka
c) gipsy i woski stosowane w ćwiczeniach praktycznych
d) materiały i urządzenia do wykonania szyn zgryzowych
e) nożyk elektryczny, palnik
f) pozostałe akcesoria niezbędne do realizacji zagadnień teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem szkolenia
4) Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne, które będą niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz zostaną wykorzystane do pracy dydaktycznej po jego zakończeniu.
5) Wykonawca przekaże uczestnikom, po zdaniu egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, oficjalne certyfikaty VieSID.
6) Wykonawca zapewni:
- dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
- materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

IV. Miejsce szkolenia:
Polska

V. Planowany termin realizacji usługi:
I i II kwartał 2020 roku

VI. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:
Trzy moduły każdy po trzy dni, 90 godzin zegarowych szkolenia teoretycznego i praktycznego łącznie.

VII. Planowana liczba uczestników:
Zamówienie dotyczy szkolenia dla maksymalnie czterech osób jednakże Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.

1. Wymagania wobec Wykonawcy:
a) minimum 2 zrealizowane przez Wykonawcę szkolenia o tożsamej lub podobnej tematyce do przedmiotu zamówienia,
b) zapewnienie trenera posiadającego:
• tytuł zawodowy co najmniej technika dentystycznego
• minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń o tożsamej lub podobnej tematyce

Wnioskodawca potwierdzi swoje doświadczenie poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

2. Kryteria oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Kryteria kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób realizujących zamówienie (KD) - waga 60%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium – 60 pkt

W zakresie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia z zakresu „VieSID PL DT Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej” wg szkoły prof. R. Slavicka, Zamawiający przyzna punkty za wykazane w formularzu ofertowym doświadczenie dodatkowe (ponad wymagania podstawowe wobec Wykonawcy) w następujący sposób:

a) Wykonawca posiada akredytację Vienna School of Interdisciplinary Dentistry na szkolenie techników dentystycznych w zakresie „Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej” - 20 pkt
b) trener posiada oficjalny tytuł nauczyciela VieSID i organizatora „Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej” - 20 pkt
c) trener posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy metodą prof. Slavicka z zakresu Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej- 20 pkt

2) Kryterium cena (CZ) - waga 40%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium - 40 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena” wg następującego wzoru:

CZ = (CN/CR) x 40
gdzie:

CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,
40 – maksymalna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 40%”

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto za wykonanie zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na:
• Cenę za całość zamówienia (4 uczestników)
• Cenę jednostkową za jednego uczestnika

Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę uczestników biorących udział w szkoleniu.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą punktów z wszystkich w/w kryteriów.
P = KD + CZ

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
I i II kwartał 2020 roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1

Dział: 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Krypa-Olkowska, Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 32, 85 748 57 39
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 4

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-02-11 13:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie „VieSID PL DT Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej”, sprawa nr AZP.25.US15.DWL.073.ZPU2.2.2020 - Nie otwierać przed dniem 11.02.2020 r. godz. 13:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_pb_117.docx202.44 KB
zalacznik_nr_2_opis_przedmiotu_zamoweinia_pb_117.docx275.69 KB
zalacznik_nr_3_wzor_umowy_pb_117.docx220.49 KB
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx263.18 KB
informacja_o_wyniku.docx197.09 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx197.19 KB