Szkolenie „Sposoby wizualizacji zmian molekularnych w komórkach skóry pod wpływem czynników fizykochemicznych i biologicznych”

Nr sprawy: 
AZP/261/US/53/APP-073/ZPU3/5/2019
Data (wystawienia): 
2020-01-08
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Nazwa szkolenia:
„Sposoby wizualizacji zmian molekularnych w komórkach skóry pod wpływem czynników fizykochemicznych i biologicznych”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu wizualizacji zmian molekularnych w komórkach skóry pod wpływem czynników fizykochemicznych i biologicznych, w ramach projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Dokładny opis tematyki szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest 2 pracownikom Wydziału Farmaceutycznego UMB realizującym efekty kształcenia się wśród studentów kierunku Kosmetologia. Celem szkolenia jest rozwój umiejętności dydaktycznych kadry, planowanych do wykorzystania w ramach zajęć ze studentami.
Tematyka szkolenia:
rodzaje zmian molekularnych zachodzących w komórkach skóry pod wpływem działania czynników fizykochemicznych i biologicznych, możliwość wizualizacji,
przygotowywanie preparatów mikroskopowych z doborem optymalnych barwników dostosowanych do wyboru metody wizualizacji,
optymalizacja jakości wykonywanych zdjęć mikroskopowych,
przygotowanie i analiza obrazów z hodowli przeżyciowych wykonywanych w trakcie eksperymentu, zdjęć trójwymiarowych, wykonywanie wizualizacji poprzez wykonywanie zdjęć łączonych.

Sposób realizacji szkolenia:

Szkolenie warsztatowe.
W terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania we współpracy z Zamawiającym planu ramowego szkolenia (harmonogramu) ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji w toku szkolenia i ustalonymi wspólnie terminami przeprowadzenia szkolenia. Zamawiający przewiduje realizację usługi w weekendy, nie wyłączając możliwości realizacji usługi w pozostałe dni.
W celu oceny podniesienia poziomu wiedzy oraz nabycia kompetencji przez uczestników, przeprowadzone zostaną testy kontrolne wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (wstępny i kończący) przygotowane, przeprowadzone i sprawdzone przez firmę organizującą szkolenie. Firma przekaże wyniki i porównanie testów początkowych i końcowych zamawiającemu. Po uzyskaniu przez uczestnika szkolenia wzrostu kompetencji, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia zaświadczenia zawodowego MEN lub certyfikatu/zaświadczenia firmowego podpisanego przez prowadzącego szkolenie, bądź odpowiednie organy reprezentujące firmę.
Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne, które uwzględnią stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
Wykonawca na pierwszych zajęciach szkolenia w każdej z grup przekaże uczestnikom materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu, dokumentując ich przekazanie uczestnikom poprzez zebranie podpisów na liście obecności, potwierdzającej odbiór materiałów dydaktycznych.
Wykonawca przygotowuje, gromadzi i przekazuje Zamawiającemu oryginały list obecności, przygotowane na szablonie przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji szkolenia, w tym odczynników i drobnego sprzętu, za wyjątkiem sprzętu zapewnianego przez Zamawiającego w miejscu realizacji szkolenia.
Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu, po każdej zakończonej części szkolenia:
oryginały list obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego,
kserokopie wszystkich certyfikatów firmowych lub zaświadczeń wydanych uczestnikom,
oryginały protokołów potwierdzających odbiór certyfikatów przez uczestników szkolenia, w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego,
kserokopie dzienników zajęć.
Wykonawca zapewni:
- w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników kursu, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.

Miejsce szkolenia: Szkolenie realizowane będzie w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego.

Planowany termin szkolenia:
Usługa realizowana będzie w okresie 02-07.2020 r. Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami sekcji III niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:
Zamawiający planuje zorganizowanie szkolenia dla 1 grupy 2-osobowej, w sumie dla 2 osób.
Wymiar godzinowy zajęć: łącznie 40 godz. w okresie realizacji szkolenia.
Godziny realizacji zajęć każdej grupy: Zamawiający zaplanuje wraz z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkolenia ze strony Wnioskodawcy sposób realizacji godzin szkolenia.

Planowana liczba uczestników:
W szkoleniu weźmie udział 2 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Wymagania wobec prowadzącego szkolenie:
Wykonawca / osoba prowadząca szkolenie musi posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki objętej szkoleniem i/lub w prowadzeniu szkoleń lub zajęć dydaktycznych w obszarze tematyki objętej szkoleniem w okresie ostatnich 5 lat. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

Kryteria oceny ofert:
cena – 70%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia

Punkty za kryterium ceny będą wyliczane zgodnie ze wzorem

Liczba pubktów oferenta=(najmniejsza proponowana cena)/(cena proponowana przez oferenta)×70%

Doświadczenie (PD) – 30% - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki objętego szkoleniem w ciągu ostatnich 5 lat
Zamawiający będzie przyznawał punkty za lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń w zakresie tematyki objętej szkoleniem w ilości od 3 do 5 lat, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba lat doświadczenia wynosi 3, natomiast maksymalna liczba lat doświadczenia uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 5. Lata doświadczenia należy podać w formularzu ofertowym.
Ilość punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:
PD = (PR/PN) x 30%
gdzie:
PR – lata doświadczenia w badanej ofercie
PN – największe możliwe do uwzględnienia lata doświadczenia - 5 lat
30 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PD

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
planowany termin luty - lipiec 2020 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Michał Pawłowski, Agata Rekuć
Telefon kontaktowy: 
85 686 5140, 85 7485550
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-01-16 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr AZP/261/US/53/APP-073/ZPU3/5/2019 - Nie otwierać przed dniem 16.01.2020 r., godz. 12.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_czesc_1_-_formularz_ofertowy_sposoby_wizualizacji.doc181.5 KB
zalacznik_nr_2_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_sposoby_wizualizacji.docx282 KB
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy_szkolenie_sposoby_wizualizacji.docx216.86 KB
zalacznik_nr_3_do_umowy_-_umowa_powierzenia_danych_osobowych_sposoby_wizualizacji.docx271.7 KB
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan_sposoby_wizualizacji.docx268.46 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia_15.docx192.59 KB