Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju UMB z wykorzystaniem CSM"

Nr sprawy: 
02/CSM/US/2017
Data (wystawienia): 
2017-01-31
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, 1-dniowego szkolenia: „Szkolenie praktyczne instruktora symulacji medycznej niskiej wierności dla 12 pracowników Wydziału Lekarskiego UMB”. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych - zgodnie z załącznikiem nr 2_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kryteria Oceny:
zgodnie z załącznikiem nr 2_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
21, 22 luty 2017r. Dokładny termin realizacji Wykonawca określi w formularzu ofertowym.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
Prawe skrzydło Pałacu Branickich, I pietro
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-02-13 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie dla instruktora symulacji medycznej nr 02/CSM/US/2017- Nie otwierać przed dniem 13.02.2017r. godz. 14.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert złożonych po terminie lub niepełnych (np. bez załącznika).

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc159.5 KB
zalacznik_nr_2_szczegolowy__opis_przedmiotu_zamowienia.pdf322.67 KB
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc151.5 KB
zalacznik_nr_4_umowa_wzor.pdf478.22 KB
_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf283.76 KB
_informacja_o_wyniku_postepowania_uzupelnienie.pdf284.06 KB