Szkolenie praktyczne 1 dniowe dla instruktora symulacji niskiej wierności dla 6 pracowników WNoZ UMB w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" (20/CSM/US/2016)

Nr sprawy: 
20/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-11-04
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie wykonawcy usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, 1-dniowego „Szkolenia praktycznego dla instruktora symulacji niskiej wierności, szkolenie skierowanego do 6 pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB”. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

3. Kryteria oceny
Zgodnie z załącznikiem nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2016-11-16
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-11-14 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie dla instruktora symulacji medycznej nr 20/CSM/US/2016 - Nie otwierać przed dniem 15.11.2016r" Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.doc157.5 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_zal._2.pdf320.77 KB
umowa_szkolenia_wzor_-_zal._nr_3.pdf478.46 KB
oswiadczenie_o_braku_osobowych_lub_kapitalowych_powiazan_z_zamawiajacym_-_zalacznik_nr_4.doc151.5 KB
zapytanie_ofertowe_20_csm_us_2016_pytania_wykonawcow.pdf283.86 KB
20_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf282.58 KB