Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego

Nr sprawy: 
AZP/US/5/APP-073/CSM/9/2019
Data (wystawienia): 
2019-01-21
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowania programu, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, dwudniowego szkolenia obejmującego łącznie 16 godzin dydaktycznych, zatytułowanego „Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego”. Zamawiający planuje realizację 2 edycji szkolenia:
- I edycja w roku akademickim 2018/2019 dla grupy 5 pracowników UMB, planowany termin 22-23.02.2019 r.
- II edycja w roku akademickim 2019/2020 dla grupy 5 pracowników UMB, planowany termin w okresie grudzień 2019 – luty 2020 (szczegółowy termin zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na 1 miesiąc przed terminem szkolenia).
Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
Zapoznanie uczestników z teorią mentoringu i zainicjowanie umiejętności stosowania mentoringu w praktyce. Rozwijanie osoby mentora, jego samoświadomości, umiejętności interpersonalnych oraz wiedzy w zakresie pracy mentoringowej w środowisku akademickim, w szczególności w środowisku studiów lekarskich. Szkolenie ma za zadanie podnieść kompetencje interpersonalne oraz umiejętność inspirowania i wspierania przez przyszłego mentora zmian w osobie mentee. Ponadto: nabycie wiedzy dotyczącej skutecznych metod pracy mentoringowej, nauczenie mentora umiejętności korzystania z autocoachingu. W szkoleniu należy w sposób szczególny uwzględnić poznanie narzędzi/technik mentoringu oraz ich zastosowanie w relacjach z mentee w specyfice pracy środowiska uniwersyteckiego kształcącego studentów medycyny.
Zagadnienia z zakresu: poznania założeń i kompetencji mentora, zdobywania umiejętności formowania relacji mentoringowej oraz prowadzenia sesji mentoringowych, poznania całościowej struktury sesji mentoringowej, udzielania bezpośredniej informacji zwrotnej podczas sesji, wzmacniania potencjału mentee, myślenia ukierunkowanego na osiąganie wyniku, modelowania czynników sukcesu, ustalania kryteriów działań oraz priorytetów, kontrolę emocji mentee i pracę z przekonaniami mentee, zmianę perspektyw postrzegania. Uczestnik szkolenia powinien uzyskać informacje na tematy: skutecznego wspierania mentee w kontekście wyboru ścieżki rozwoju zawodowego /naukowego, specjalizacyjnego/ oraz sposobów inspirowania mentee do zmian.
Cel i metody szkolenia: przeszkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych (z zawodu lekarzy) pełniących docelowo funkcję mentorów na Wydziale Lekarskim UMB. Uczestnicy powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą pracy i atrybutów mentora, ze szczególnym uwzględnieniem działań mentorskich w środowisku studentów medycyny (kształcenia przeddyplomowego).
Wymagania wobec Wykonawcy prowadzącego szkolenie
Szkolenie prowadzone będzie przez co najmniej 1 instruktora / trenera, który wykaże się:
1) przeprowadzeniem w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 5 udokumentowanych szkoleń z zakresu mentoringu / coachingu,
2) posiadaniem udokumentowanej międzynarodowej akredytacji coachingowej ICF lub ICC.
Wykonawca potwierdzi swoje kompetencje, doświadczenie i umiejętności oświadczeniem na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na prośbę Zamawiającego, dokumentów i certyfikatów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień.
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium
1) Cena – 40%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Doświadczenie instruktora / trenera – 60%:
Przeprowadzenie metodami coachingowymi / mentoringowymi w ciągu ostatnich 3 lat:
a) 0 - 5 szkoleń – 0 punktów,
b) 6 -10 szkoleń – 10 punktów,
c) 11 - 15 szkoleń – 15 punktów,
d) 16 i więcej szkoleń – 20 punktów
Metody: Preferowane metody szkolenia: miniwykłady i prezentacje, ćwiczenia indywidualne, odgrywanie ról, dyskusje, case study, trening rozwijanych kompetencji. Metody te jednak mogą pozostawać w zakresie pewnej elastyczności zależnej od szkolącego trenera.
Sposób realizacji szkolenia:
1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu i programu dwudniowego szkolenia (16 godzin dydaktycznych) przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Zamawiający umożliwi konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści danego szkolenia.
3. Szkolenie musi opierać się w znacznym stopniu na aspektach praktycznych, tj. w miarę możliwości z przedstawieniem konkretnych przykładów, stymulacją umiejętności indywidualnych przyszłych mentorów i osiągnieciem w osobach uczestników samoświadomości.
4. Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi materiały edukacyjne w formie elektronicznej (na nośniku elektronicznym), zaś treści zawartych materiałów odpowiadają w przeważającej części tematom szkolenia. Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logo (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) oraz nazwą projektu, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nośniku USB w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia + 1 egzemplarz dla zamawiającego.
5. Zamawiający zapewnia salę wyposażoną w sprzęt multimedialny (rzutnik, ekran). Jeżeli według Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia niezbędny jest dodatkowy sprzęt ponad opisany, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jego zapewnienia we własnym zakresie.
6. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy certyfikat / zaświadczenie ukończenia szkolenia. Certyfikaty / zaświadczenia ukończenia szkolenia powinny zawierać logotypy i informacje zgodnie z wytycznymi, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wydanych certyfikatów.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Planowany termin szkolenia: I edycja– 22-23.02.2019 r. II edycja szkolenia w roku akademickim 2019/2020 - planowany termin w okresie grudzień 2019 – luty 2020 (szczegółowy termin zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na 1 miesiąc przed terminem szkolenia).
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych, Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Agata Rekuć, Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 7485550, 85 7485650
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-01-30 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego ” sprawa nr AZP/US/5/APP-073/CSM/9/2019 - Nie otwierać przed dniem 30.01.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc166 KB
zalacznik_nr_2_umowa_szkoleniowa__wzor.doc204.5 KB
zal_3_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc151.5 KB
zalacznik_nr_4_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx202.09 KB