Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego

Nr sprawy: 
AZP/US/9/APP-073/CSM/9/2017
Data (wystawienia): 
2017-09-06
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, dwudniowego szkolenia obejmującego łącznie 16 godzin dydaktycznych, zatytułowanego „Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4.
2. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
3. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium
1) Cena – 40%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Doświadczenie instruktora / trenera – 60%:
Przeprowadzenie metodami coachingowymi / mentoringowymi w ciągu ostatnich 3 lat:
a) 5 szkoleń – 0 punktów,
b) 10 szkoleń – 10 punktów,
c) 15 szkoleń – 15 punktów,
d) 20 szkoleń – 20 punktów,

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
2 dniowe szkolenie: piątek-sobota, w terminach: 13-14.10.2017 r. lub 20-21.10.2017 r. Dokładny termin Wykonawca ustali z Zamawiającym co najmniej 7 dni przed terminem realizacji usługi
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dział Zamówien Publicznych, Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Barbara Dokert-Świsłocka, Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 25, 85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-09-15 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie pracowników w zakresie mentoringu nr AZP/US/9/APP-073/CSM/9/2017 - Nie otwierać przed dniem 15.09.2017r. godz. 12.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_trening_mentorow_us_9.doc160 KB
zalacznik_nr_2_trening_mentorow_umowa_szkolenia_wzor_us_9.docx99.65 KB
zal_3_oswiadczenie_o_braku_powiazan__us_9.doc152 KB
zalacznik_4_trening_mentorow_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia___us_9.docx207.76 KB
informacja_o_wyniku_postepowania.docx193.41 KB