Szkolenie „Podstawy ergonomii w pracy lekarza stomatologa” dla 5 osób, pracowników kierunku lekarsko –dentystycznego UMB

Nr sprawy: 
1/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-09-06
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia na usługi społeczne

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert
- zgodnie z załącznikiem nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2016-09-16
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-09-13 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
zgodnie z załącznikiem nr 2- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

-swobodnego wyboru oferty,
-przeprowadzania dodatkowych rokowań
-unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_stomatologia_-_zalacznik_nr_1.doc155.5 KB
umowa_na_realizacje_szkolenia_-_wzor_-_zalacznik_nr_3.pdf241.71 KB
oswiadczenie_o_braku_osobowych_lub_kapitalowych_powiazan_z_zamawiajacym_-_zalacznik_nr_4.doc151.5 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_szkolenie_stomatologia_-_zal._nr_2.pdf311.37 KB
informacja_o_wyniku_postepowania.pdf284.58 KB