„Szkolenie niskiej wierności - Podstawy technik symulacji – echokardiografia” dla 3 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej"

Nr sprawy: 
5/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-09-15
Zapytanie ofertowe: 

Na wyłonienie wykonawcy usługi przygotowania i przeprowadzenia, w siedzibie Zamawiającego, szkolenia niskiej wierności „Podstawy technik symulacji - echokardiografia” dla 3 osób, pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert:
Zgodnie z załącznikiem nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
wrzesień 2016
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-09-22 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie niskiej wierności - Nie otwierać przed dniem 23.09.2016 r." Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłynął po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

-swobodnego wyboru oferty,
-przeprowadzania dodatkowych rokowań,
-unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.doc157.5 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_zalacznik_nr_2.pdf307.34 KB
umowa_na_realizacje_szkolenia_-_wzor_-_zalacznik_nr_3.pdf241.71 KB
oswiadczenie_o_braku_osobowych_lub_kapitalowych_powiazan_z_zamawiajacym_-_zalacznik_nr_4.doc151.5 KB
zapytanie_ofertowe_5_csm_us_2016_pytania_wykonawcow.pdf287.79 KB
5_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf283.2 KB