Szkolenie „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Wycena wyników prac naukowych”

Nr sprawy: 
AZP.25.US.8.ABTT-074.07.2020
Data (wystawienia): 
2020-01-15
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego,
2-dniowgo szkolenia (16 godzin dydaktycznych) dla 6 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
Przeprowadzenie szkolenia z wycen technologii i własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem patentów i innych form ochrony własności przemysłowej.
Szkolenie obejmuje przedstawienie metod: dochodowej i rynkowej.
Minimum połowa szkolenia zostanie przeznaczona na zajęcia praktyczne.
Wykonawca zapewni certyfikat/zaświadczenie dla uczestników po skończonym szkoleniu.

Sposób realizacji szkolenia:
Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przestawić szczegółowy program szkolenia, z uwzględnieniem liczby planowanych godzin zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przygotowanego programu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia lub odniesienia się każdorazowo w stosunku do przedstawionych uwag.
Wykonawca przygotuje i zapewni wszystkim uczestnikom na własność materiały szkoleniowe, obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na szkoleniu.
Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Zamawiający, na potrzeby szkolenia, zapewni salę wyposażoną w rzutnik multimedialny i ekran. Jeśli do przeprowadzenia szkolenia niezbędny będzie dodatkowy sprzęt, to zapewni go Wykonawca.
Potwierdzeniem realizacji szkolenia będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:
protokołu zdawczo – odbiorczego w formie przygotowanej przez Zamawiającego;
oryginału listy obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych;
kserokopii wszystkich certyfikatów/zaświadczeń wydanych uczestnikom.
6) Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia materiały niezbędne do przeprowadzenia procesu weryfikacji nabycia kompetencji, przez uczestników szkolenia, w postaci:
zdefiniowania efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniu;
formularza testu weryfikacji kompetencji odnoszącego się do efektów planowanych do osiągnięcia przez uczestników szkolenia;
Proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia Zamawiający przeprowadzi we własnym zakresie.
Działania informacyjno-promocyjne:
Wykonawca umieści na wszystkich dokumentach i opracowaniach, informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
Wykonawca zapewni:
- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;
- materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

Miejsce szkolenia: Szkolenie realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego, na terenie miasta Białystok, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. Dokładne miejsce szkolenia Zamawiający wskaże na co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Planowany termin realizacji usługi: Usługa będzie realizowana w okresie 02.2020-04.2020 r., Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Czas trwania szkolenia i godziny zajęć: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 10.00 a 18.00.

Planowana liczba uczestników: 6 osób, pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w tym: 4 pracowników Biura Transferu Technologii, 2 pracowników Kwestury.

Wymagania wobec Wykonawcy

Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu szkoleń w zakresie zagadnień, o których mowa w pkt 2.II.
Wykonawca przeprowadził w okresie trzech lat przed upływem składania ofert min. 5 szkoleń z zakresu wyceny technologii i własności intelektualnej dla jednostek sektora finansów publicznych (weryfikacja spełnienia wymogu na podstawie dołączonej do oferty listy przeprowadzonych szkoleń – Załącznik 1b).
Wykonawca zapewni trenera biorącego udział w realizacji zamówienia, który powinien posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 1 szkolenie rocznie.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże imiennie osobę uczestniczącą w realizacji zamówienia.
Wykonawca potwierdzi spełnienie powyższych wymagań dla trenera w załączniku nr 1a do formularza ofertowego.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

cena – 50%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia

Punkty za kryterium ceny będą wyliczane zgodnie ze wzorem

Liczba pubktów oferenta=(najmniejsza proponowana cena)/(cena proponowana przez oferenta)×50

Doświadczenie (PD) – 50% - doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki objętego szkoleniem w ciągu ostatnich 3 lat
Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone zajęcia/szkolenia w ilości od 3 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych zajęć/szkoleń wynosi 3, natomiast maksymalna liczba przeprowadzonych zajęć/szkoleń uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 10. Liczbę zajęć/szkoleń należy podać w Złączniku nr 1a do formularza ofertowego.
Ilość punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:

PD = (PR/PN) x 50

gdzie:
PR – liczba zajęć/szkoleń w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba zajęć/szkoleń - 10
50 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PD

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
przewidywany termin 02.2020-04.2020 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych, Biuro Transferu Technologii
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Knapp, Agata Rekuć
Telefon kontaktowy: 
85 686 5122, 85 7485550
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
Załącznik nr 1a – Wykaz szkoleń przeprowadzonych przez trenera
Załącznik nr 1b – Wykaz przeprowadzonych szkoleń.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-01-23 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego, 15-087 Białystok, Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem„Zapytanie ofertowe nr AZP.25.US.8.ABTT-074.07.2020 - Nie otwierać przed dniem 23.01.2020 r., godz. 12.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowty.doc177 KB
zalacznik_1b_-_wykaz_przeprowadzonych_szkolen.docx188.35 KB
zalacznik_nr_1a_-_wykaz_szkolen_przeprowadzonych_przez_trenera.docx190.96 KB
zalacznik_nr_2_-_opz.docx280.04 KB
zalacznik_nr_3_-_umowa.docx210.58 KB
zal_4_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx262.92 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia_15.docx194.94 KB