Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”

Nr sprawy: 
6/CSM/US/2017
Data (wystawienia): 
2017-03-30
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej Wykonawcy, 2-dniowego „Szkolenia dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla 6 pracowników UMB”. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Kryteria Oceny:
zgodnie z Załącznikiem nr 2_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
szkolenie powinno zostać zrealizowane w okresie 24 kwietnia - 31 maja 2017 r. Termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 15 dni przed datą szkolenia.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
Prawe skrzydło Pałacu Branickich, I pietro
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
marek.sokolowski@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-04-10 13:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie dla instruktora symulacji medycznej nr 6/CSM/US/2017- Nie otwierać przed dniem 10.04.2017 r. godz. 13:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie.

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc160.5 KB
zalacznik_nr_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf334.78 KB
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc151.5 KB
zalacznik_nr_4_umowa_szkolenia_wzor.pdf436.02 KB
informacja_o_wyniku_postepowania_6_2017.pdf282.53 KB