Szkolenie dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Nr sprawy: 
27/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-12-28
Zapytanie ofertowe: 

Wyłonienie wykonawcy usługi przygotowania i przeprowadzenia, z wykorzystaniem bazy sprzętowej Wykonawcy, 3-dniowego szkolenia dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności dla grupy maksymalnie 40 pracowników UMB. Szkolenie zorganizowane będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy sprzętowej Wykonawcy, 3-dniowego szkolenia dla instruktora symulacji medycznej wysokiej wierności dla grupy maksymalnie 40 pracowników UMB. Szkolenie zorganizowane będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych - zgodnie z zał. 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kryteria Oceny:
zgodnie z zał. 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
szkolenie powinno zostać zrealizowane w okresie między 10 a 15 stycznia 2017 roku. Dokładny termin szkolenia Wykonawca określi w formularzu ofertowym.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
Prawe skrzydło Pałacu Branickich, I pietro
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-01-05 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie dla instruktora symulacji medycznej nr 27/CSM/US/2016 - Nie otwierać przed dniem 05.01.2017r. godzina 12.00" Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.doc160 KB
oswiadczenie_o_braku__powiazan_z_zamawiajacym_-_zalacznik_nr_2.doc151.5 KB
umowa_wzor_szkolenia_-_zal._nr_4.pdf434.74 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_zal._nr_3.pdf322.04 KB
27_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf283.95 KB