Szkolenia z obsługi aplikacji pakietu Office dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nr sprawy: 
AZP/US/8/APP-073/ZPU/1/2019
Data (wystawienia): 
2019-02-14
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa szkolenia:
Szkolenia z obsługi aplikacji pakietu Office dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę, szkoleń z obsługi aplikacji pakietu Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Program zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie funkcji aplikacji pakietu Office: Microsoft Word, Microsoft Excel oraz sposobów ich wykorzystania w praktyce zgodnie z ramowym opisem tematyki szkoleń. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik powinien samodzielnie pracować w aplikacji wykorzystując poznane na szkoleniu jej funkcjonalności.
Ramowy opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
Zamawiający planuje zorganizowanie szkoleń dla następujących grup pracowników UMB:
Microsoft Word - łącznie 32 osoby, w podziale na 3 grupy, maksymalnie 14 osobowe:
2 grupy poziom średniozaawansowany
1 grupa poziom zaawansowany
Ramowy opis tematyki szkolenia zawiera Załącznik A
Microsoft Power Point - łącznie 23 osoby, w podziale na 2 grupy maksymalnie 14 osobowe
Ramowy opis tematyki szkolenia zawiera Załącznik B
Microsoft Excel – łącznie 93 osoby, w podziale na 7 grup, maksymalnie 16 osobowe:
2 grupy poziom podstawowy – około 28 osób
5 grup poziom zaawansowany - około 65 osób
Ramowy opis tematyki szkolenia zawiera Załącznik C
O ostatecznej liczebności poszczególnych grup szkoleniowych Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Wykonawca może dokonać uzupełnienia programu szkolenia, o ile uzna to za konieczne z punktu widzenia prawidłowości kształcenia w ramach szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji programu zajęć.
Metoda realizacji szkoleń:
Szkolenia powinny zostać zrealizowane w formie praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenia powinny łączyć w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia powinny zostać skonstruowane w sposób, który wspiera utrwalanie nabytej wiedzy.
Wymagania wobec Wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest przestawić na etapie złożenia oferty szczegółowe programy zajęć, ustalone w oparciu o wskazane programy ramowe, z uwzględnieniem liczby planowanych godzin zajęć. Brak dołączonych do oferty programów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wykonawca zapewni sale wyposażone w komputery z odpowiednim oprogramowaniem (po jednym dla każdego uczestnika) i rzutnik. Jeżeli według Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia niezbędny jest dodatkowy sprzęt ponad opisany, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jego zapewnienia we własnym zakresie
Szkolenia powinny być dostosowane co najmniej do wersji pakietu Office 2013 w języku polskim.
Wykonawca przeprowadzi proces weryfikacji nabycia kompetencji, przez uczestników szkoleń, składający się z następujących elementów:
przeprowadzanie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku szkolenia (tzw. Wzorzec, czyli ocena kompetencji początkowych),
przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie szkolenia (ocena kompetencji na zakończenie szkolenia),
porównanie wyników testu końcowego i wstępnego i przedstawienie wniosków w postaci raportu, w tym dla każdego uczestnika osobno. Zamawiający przekaże wzór raportu.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wszystkich zaświadczeń wydanych uczestnikom. Wzór zaświadczenia zostanie skonsultowany z Zamawiającym.
Wykonawca przygotuje i zapewni wszystkim uczestnikom materiały szkoleniowe omawiające zagadnienia przedstawione w szkoleniu. Materiały te nie mogą być jedynie zapisem ogólnym informacji, które zostaną przedstawione w trakcie szkolenia. Materiały powinny być własnością firmy i nie mogą naruszać praw autorskich. Materiały zostaną przekazane w formie elektronicznej (na nośnikach pendrive) lub w wersji papierowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Jedna dodatkowa wersja materiałów zostanie przekazana Zamawiającemu.
Potwierdzeniem realizacji zajęć dla każdej z grup będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:
protokołu z realizacji zajęć, wskazującego liczbę godzin w poszczególnych dniach wykonywania umowy,
oryginałów list obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych.
Działania informacyjno-promocyjne:
Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, programach, zaświadczeniach, protokołach odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie kursu i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
Wykonawca zapewni:
w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników kursu, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas kursu uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
Miejsce szkolenia:
Szkolenia realizowane będą w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę, na terenie Białegostoku. Miejsce realizacji szkoleń Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym.
Planowany termin realizacji usługi:
Szkolenia realizowane będą w okresie: marzec – grudzień 2019 roku.
Szkolenie dla każdej grupy realizowane będzie w 2 dniach szkoleniowych, preferowane dni szkolenia: piątek – sobota, preferowane godziny 8.00 – 16.00.
Każde ze szkoleń obejmować będzie łącznie 16 godzin lekcyjnych (po 45 minut) plus 2 przerwy 15 minutowe, lub 3 przerwy 10 minutowe w każdym dniu szkolenia.
Powyższy okres i dni realizacji szkoleń mają charakter ramowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji terminów poszczególnych dni szkolenia, w porozumieniu z Wykonawcą, na etapie realizacji zamówienia, celem dopasowania terminów do możliwości udziału pracowników Zamawiającego w szkoleniach i dostępności czasowej Wykonawcy (trenera).
Ostateczne terminy poszczególnych szkoleń zostaną ustalone przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć każdej grupy.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za te godziny zajęć, które faktycznie się odbędą. Jeśli liczba uczestników szkolenia będzie zbyt niska, by je uruchomić w pełni, czego Zamawiający na etapie zamówienia nie jest w stanie przewidzieć, Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z uruchomienia części szkoleń. Jednocześnie Zamawiający dołoży wszelkich starań, by zrekrutować liczbę uczestników szkoleń, umożliwiającą realizację wszystkich godzin zajęć.
Zamawiający informuje, że realizacja szkoleń może zostać poddana nadzorowi Zamawiającego lub innych instytucji. Podczas prowadzonych zajęć może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym)
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oświadczeniem na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.
posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu i organizowaniu kursów, szkoleń z tematyki objętej zamówieniem. Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej po dwie usługi szkoleniowe w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących każdej aplikacji: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel w wymiarze co najmniej 16 godzin szkoleniowych na grupę. Weryfikacja spełnienia wymogu na podstawie dołączonej do oferty listy przeprowadzonych szkoleń.
Wymagania wobec prowadzącego szkolenie:
Wykonawca zapewni trenerów biorących udział w realizacji zamówienia i spełniających następujące wymagania:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej po dwie usługi szkoleniowe w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących aplikacji, na które zostali zgłoszeni w ramach realizacji zamówienia. Weryfikacja spełnienia wymogu na podstawie dołączonej do oferty listy przeprowadzonych szkoleń.

Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
cena – 65% (maksymalnie 65 punktów)
doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego szkolenia – 20% (maksymalnie 20 punktów)
kwalifikacje i doświadczenie kadry szkoleniowej – 15% (maksymalnie 15 punktów)

Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:
Cena – 65% punktacji (maksymalnie 65 punktów), obliczana według wzoru:
Cena=(cena oferty najniższej x 100)/(cena oferty rozpatrywanej) x 65%
Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego szkolenia – 20% punktacji (maksymalnie 20 punktów)
Kryterium Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru szkolenia będącego przedmiotem zapytania zostanie obliczone na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu usług.
Elementem podlegającym ocenie będzie przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert szkoleń dotyczących aplikacji: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel w wymiarze co najmniej 16 godzin szkoleniowych na grupę w łącznej liczbie (sumując szkolenia dotyczące wszystkich wymienionych aplikacji):
do 6 szkoleń – 0 pkt,
od 6 do 15 szkoleń – 10 pkt,
powyżej 15 szkoleń – 20 pkt.
Doświadczenie kadry szkoleniowej – 15% punktacji (maksymalnie 15 punktów)
Kryterium Doświadczenie kadry szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru będącego przedmiotem zapytania zostanie obliczone na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu usług.
Elementem podlegającym ocenie będzie przeprowadzenie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, przez trenerów prowadzących szkolenia z poszczególnych aplikacji:
Trener prowadzący szkolenie z aplikacji Microsoft Word
do 2 szkoleń dotyczących aplikacji Microsoft Word – 0 pkt,
od 2 do 10 szkoleń dotyczących aplikacji Microsoft Word – 3 pkt,
powyżej 10 szkoleń dotyczących aplikacji Microsoft Word – 5 pkt.
Trener prowadzący szkolenie z aplikacji Microsoft Power Point
do 2 szkoleń dotyczących aplikacji Microsoft Power Point – 0 pkt,
od 2 do 10 szkoleń dotyczących aplikacji Microsoft Power Point – 3 pkt,
powyżej 10 szkoleń dotyczących aplikacji Microsoft Power Point – 5 pkt.
Trener prowadzący szkolenie z aplikacji Microsoft Excel
do 2 szkoleń dotyczących aplikacji Microsoft Excel – 0 pkt,
od 2 do 10 szkoleń dotyczących aplikacji Microsoft Excel – 3 pkt,
powyżej 10 szkoleń dotyczących aplikacji Microsoft Excel – 5 pkt.
Kryterium Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej weryfikowane będzie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu osób.
Załącznik A
RAMOWY PLAN SZKOLENIA
MICROSOFT WORD
Dla szkolenia na poziomie średnio zaawansowanym:
• Formatowanie teksu (zaznaczanie, czcionka, akapit, listy wypunktowane i numerowane, linki, style, motywy, linijka, tabulatory, ustawienia marginesów);
• wstawianie obrazów, grafik (umiejscowienie, sposoby na opływanie obrazu tekstem, zmienianie rozmiaru, dodawanie ramki i efektów artystycznych);
• Różne typy obiektów: zdjęcia, kształty, zrzuty ekranu, grafiki;
• Wstawianie i modyfikowanie wykresów;
• Dodawanie numerów stron, nagłówek, stopka;
• Sprawdzanie pisowni i gramatyki, kontrola sierot i wdów;
• Kontrola podziału akapitu, łamanie stron;
• Układ strony (orientacja, wybór wymiaru strony, wstawianie kolumn, sekcje dokumentu, znaki podziału, nagłówek i stopka);
• Formatowanie akapitów (cieniowanie i obramowania, ustawianie odległości między akapitami i wierszami akapitu, podziały wiersza i strony, style, znaczniki ukryte);
• Szybkie części dokumentów;
• Praca z tabelami (właściwości tabeli, marginesy, odstępy między komórkami, wyrównanie, łamanie tabeli, style, formatowanie zawartości tabeli, obliczenia w tabeli);
• Korespondencja seryjna (listy adresatów, wykorzystywane bazy danych, tworzenie wzorów: koperty z adresem, naklejki adresowej, listów; drukowanie kopert lub naklejek dla wszystkich odbiorców; drukowanie spersonalizowanych listów do wszystkich odbiorców);
• Widoki dokumentu, panel nawigacyjny, wyświetlanie dokumentu w wielu oknach jednocześnie, wyświetlanie wielu dokumentów jednocześnie;
• Edytowanie dokumentów w formacie PDF.

Dla szkolenia na poziomie zaawansowanym:
• Szablony (standardowe, wyszukiwanie szablonów w sieci, tworzenie własnych szablonów);
• Formatowanie tekstu za pomocą styli (styl: znak, akapit, mieszany, lista, tabela, podstawowy; inspektor styli; tworzenie własnych styli; motyw);
• Spis treści (dodawanie, zmiana wyglądu, poziom nagłówków, odświeżanie po zmianie);
• Wstawianie przypisów dolnych i końcowych;
• Wstawianie cytowani i bibliografii;
• Oznaczanie obiektów oraz tworzenie indeksu;
• Dodawanie spisu ilustracji;
• Przenoszenie całych rozdziałów i akapitów dokumentu;
• Budowanie dokumentu z dokumentów składowych;
• Zespołowe tworzenie i modyfikowanie dokumentów (komentarze, rejestracja historii zmian dokumentu, przeglądanie zmian treści, okna recenzowania, podgląd dokumentu, zatwierdzanie i odrzucanie zmian);
• Porównywanie oraz scalanie poprawek naniesionych w kilku kopiach dokumentu;
• Korespondencja seryjna (listy adresatów, wykorzystywane bazy danych, tworzenie wzorów: koperty z adresem, naklejki adresowej, listów; drukowanie kopert lub naklejek dla wszystkich odbiorców; drukowanie spersonalizowanych listów do wszystkich odbiorców);
• Zasady bezpieczeństwa (zabezpieczanie hasłem, czyszczenie metadanych, zabezpieczanie przed zmianami);
• Zakładki;
• Znaki wodne;
• Szybkie wyszukiwanie;
• Dostosowywanie wstążki;
• Tworzenie dokumentów wielojęzycznych, tłumaczenie tekstu na inny język;
• Autokorekta;
• Historia wersji dokumentu;
• Formatowanie kształtów;
• Współdzielenie plików.
Załącznik B
RAMOWY PLAN SZKOLENIA
MICROSOFT POWER POINT

• Podstawy tworzenia prezentacji (praca z tekstem; formatowanie slajdów; korzystanie ze schematów, szablonów, motywów; nagłówki, stopki, tła; wstawianie obrazów, tabel, clipart’ów, wordart’ów, wzorów; formatowanie obiektów graficznych; dołączanie notatek),
• Tworzenie diagramów (ręczne rysowanie, korzystanie ze smartart’ów),
• Przejścia i schematy animacji (rodzaje efektów, ustawienia efektów, łączenie efektów, animowanie wykresów),
• Prezentowanie dwuekranowe),
• Przygotowanie prezentacji do wydruku i drukowanie.
• Tworzenie własnych szablonów prezentacji,
• Kopiowanie slajdów, grafiki, kolorów, czcionek, etc. z innych prezentacji,
• Tworzenie diagramów (ręczne rysowanie, korzystanie ze smartart’ów),
• Animacje (rodzaje, ustawienia, łączenie efektów; animowanie wykresów, smartart’ów, etc.),
• Wstawianie w prezentację innych dokumentów (Word, MS Excel, etc.),
• Wstawianie dźwięków i filmów,
• Screen recording,
• Ink equations,
• Przydatne skróty,
• Prezentacje niestandardowe,
• Chronometraż, nagrywanie narracji, przyciski i linki,
• Prezentowanie dwuekranowe,
• Wykresy (typy wykresów, formatowanie, typowe problemy i ich rozwiązanie)
• Dobre praktyki,
• Prezentowanie interaktywne (wstawianie do pokazów innych prezentacji, odwołania do innych aplikacji),
• Przygotowanie prezentacji do wydruku i drukowanie,
• Eksport do innych aplikacji. 
Załącznik C
RAMOWY PLAN SZKOLENIA
MICROSOFT EXCEL

Dla szkolenia na poziomie podstawowym:
• Omówienie interfejsu – dopasowanie Wstążki i paska Szybki Dostęp do własnych potrzeb.
• Skróty klawiszowe.
• Wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie, zaznaczanie danych.
• Czyszczenie zawartości lub formatu.
• Metody kopiowania i wklejania danych.
• Wypełnianie serią danych.
• Polecenie Znajdź/Zamień.
• Dodawanie i usuwanie arkuszy, poruszanie się między arkuszami i wewnątrz arkusza.
• Formatowanie komórek.
• Wstawianie komentarzy.
• Podstawowe formuły i funkcje.
• Sortowanie, narzędzie Autofiltr.
• Tworzenie i edycja podstawowych wykresów.
• Drukowanie
• Wizualizacja i prezentacja danych z wykorzystaniem MS Excel i MS Power Point

Dla szkolenia na poziomie zaawansowanym:
• Przypomnienie podstawowych funkcji programu excel
• Narzędzie przejdź do…
• Zaawansowane formatowanie danych
• Zaawansowane funkcje
• Obliczenia za pomocą funkcji tablicowych:
• Zarządzanie arkuszami i skoroszytami, łączenie danych:
• Ochrona arkusza i skoroszytu; poprawność danych:
• Zaawansowane opcje sortowania i filtrowania:
• Tabele przestawne:
• Zaawansowane wykresy – wizualizacja danych:
• Zaawansowana edycja danych
• Menadżer nazw
• Praca z bazami danych
• Konspekty
• Sumy częściowe
• Konsolidacja danych
• Importowanie i eksportowanie danych

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
marzec-grudzień 2019 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski, Agata Rekuć
Telefon kontaktowy: 
85-7485650, 85-7485550
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1. Załącznik nr 1a – Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
2. Załącznik nr 1b – Wykaz trenerów
3. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym ( załącznik nr 4 do zapytania ofertowego )

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-02-25 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna. 1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie warsztatów językowych – formalny i nieformalny język pisany, Oferte należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem "Oferta na Szkolenia z obsługi aplikacji pakietu Office dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" – AZP/US/8/APP-073/ZPU/1/2019 – Nie otwierać przed dniem 25.02.2019, godz. 12.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Pokój numer: 
Lewe Skrzydło Pałacu Branickich
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx266.09 KB
zalacznik_nr_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx113.7 KB
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy.docx217.11 KB
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx263.04 KB
zestawienie_zbiorcze_ofert.docx194.29 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx195.1 KB