Szkolenia wysokiej wierności realizowane z wykorzystaniem bazy Wykonawcy w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 częśći

Nr sprawy: 
4/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-09-15
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie wykonawcy usługi przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

część I: „Szkolenie symulacja wysokiej wierności w kardiologii” dla 2 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB, wraz z noclegiem dla uczestników szkolenia.

część II: „Szkolenie krajowe dla instruktora symulacji medycznej - podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie” dla 10 pracowników UMB, wraz z noclegiem dla uczestników szkolenia.

Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części zamówienia.
Z przystąpienia do zamówienia wykluczeni są pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Kryteria oceny ofert:
część I: „Szkolenie symulacja wysokiej wierności w kardiologii” dla 2 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB, wraz z noclegiem dla uczestników szkolenia - zgodnie z załącznikiem Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_szkol. dla kardiologów_zał. nr 2.1

część II: „Szkolenie krajowe dla instruktora symulacji medycznej - podstawy techniki symulacji w pielęgniarstwie” dla 10 pracowników UMB, wraz z noclegiem dla uczestników szkolenia - zgodnie z załącznikiem Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_szkol. dla pielęgniarek_zał. nr 2.2

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
wrzesień 2016
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-09-22 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenia wysokiej wierności realizowane z wykorzystaniem bazy Wykonawcy - Nie otwierać przed dniem 23.09.2016 r." Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

-swobodnego wyboru oferty,
-przeprowadzania dodatkowych rokowań,
-unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.doc163 KB
oswiadczenie_o_braku_osobowych_lub_kapitalowych_powiazan_z_zamawiajacym_-_zalacznik_nr_4.doc151.5 KB
umowa_szkoleniowa_-_wzor_zalacznik_nr_3.pdf363.07 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_szkol._dla_kardiologow_zal._nr_2.1.pdf317.36 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_szkol._dla_pielegniarek_zal._nr_2.2.pdf315.74 KB
zapytanie_ofertowe_4_csm_us_2016_pytania_wykonawcow.pdf286.83 KB
4_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf283.93 KB