Szkolenia wysokiej wierności realizowane w siedzibie Zamawiającego, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 3 części

Nr sprawy: 
3/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-09-08
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie wykonawcy usługi przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

część I: Szkolenie wprowadzające wysokiej wierności „Podstawy technik symulacji” dla 31 pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB - zgodnie z załącznikiem nr 2a - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_Szkolenie_1_3
część II: Szkolenie wstępne dla instruktora symulacji wysokiej wierności skierowane do 31 pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB - zgodnie z załącznikiem nr 2b - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_Szkolenie_1_3
część III: Szkolenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności dla pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB - zgodnie z załącznikiem nr 2c- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_Szkolenie_1_3.
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert:
część I: Szkolenie wprowadzające wysokiej wierności „Podstawy technik symulacji” dla 31 pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB - zgodnie z załącznikiem nr 2a - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_Szkolenie_1_3
część II: Szkolenie wstępne dla instruktora symulacji wysokiej wierności skierowane do 31 pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB - zgodnie z załącznikiem nr 2b - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_Szkolenie_1_3
część III: Szkolenie praktyczne dla instruktora symulacji wysokiej wierności dla pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB - zgodnie z załącznikiem nr 2c- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_Szkolenie_1_3.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Część I - zgodnie z załacznikiem nr 2a, Część II - zgodnie z załacznikiem nr 2b, Część III - zgodnie z załacznikiem nr 2c
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 510
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-09-15 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie wysokiej wierności - Nie otwierać przed dniem 16.09.2016 r.". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

-swobodnego wyboru oferty,
-przeprowadzania dodatkowych rokowań,
-unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_3_szkolenia-_zalacznik_nr_1.doc161 KB
umowa_na_realizacje_szkolenia_-_wzor_-_zalacznik_nr_3.pdf241.71 KB
oswiadczenie_o_braku_osobowych_lub_kapitalowych_powiazan_z_zamawiajacym_-_zalacznik_nr_4.doc151.5 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_szkolenie_1_1_-_zalacznik_nr_2a.pdf319.93 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_szkolenie_1_2-_zalacznik_nr_2b.pdf307.95 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_szkolenie_1_3-_zalacznik_nr_2c.pdf305.95 KB
informacja_o_wyniku_postepowania_3_csm_us_2016.pdf273.95 KB