Szkolenia wysokiej i niskiej wierności z endoskopii dla pracowników UMB, w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”

Nr sprawy: 
12/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-10-07
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie wykonawcy usługi przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

część I: Szkolenie wysokiej wierności „Podstawy endoskopii przewodu pokarmowego” dla 4 pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB - zgodnie z załącznikiem nr 2a - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

część II: Szkolenie niskiej wierności „Doskonalenie umiejętności manualnych w endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego na modelu zwierzęcym” dla 3 pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB - zgodnie z załącznikiem nr 2b - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert:
część I: Szkolenie wysokiej wierności „Podstawy endoskopii przewodu pokarmowego” dla 4 pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB - zgodnie z załącznikiem nr 2a - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

część II: Szkolenie niskiej wierności „Doskonalenie umiejętności manualnych w endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego na modelu zwierzęcym” dla 3 pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB - zgodnie z załącznikiem nr 2b - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Część I - zgodnie z załacznikiem nr 2a, Część II - zgodnie z załacznikiem nr 2b
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
84 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-10-18 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie dla instruktora symulacji medycznej nr 12/CSM/US/2016. Nie otwierać przed dniem 19.10.2016r." Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

-przeprowadzania dodatkowych rokowań,
-unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.doc160.5 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_zal._2a.pdf308.98 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_zal._2b.pdf309.54 KB
umowa_szkolenia_wzor_-_zal._nr_3.pdf398.8 KB
oswiadczenie_o_braku_osobowych_lub_kapitalowych_powiazan_z_zamawiajacym_-_zalacznik_nr_4.doc151.5 KB
12_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf284.03 KB