Szkolenia dla pracown. Kliniki Kardiologii UMB realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 części

Nr sprawy: 
9/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-09-30
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie wykonawcy szkoleń wysokiej i niskiej wierności dla pracowników Kliniki kardiologii UMB, realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, w podziale na 2 części

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

UWAGA - Zmianie uległa treść załącznika nr 1 - Formularz ofertowy.

część 1 - 2-dniowe szkolenie „Symulacja wysokiej wierności w kardiologii” dla 2 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB - -zgodnie z zał. 2a Szczegółowy Opis Przedm. Zam. Szkol. Wysokiej Wierności

część 2 - 1-dniowe „Szkolenie niskiej wierności - Podstawy technik symulacji – echokardiografia” dla 3 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB - zgodnie z zał. 2b Szczegółowy Opis Przedm. Zam. Szkol. Niskiej Wierności_zał. nr 2b

Dopuszcza się składanie oferty w podziale na części.

3. Kryteria oceny
część 1 - 2-dniowe szkolenie „Symulacja wysokiej wierności w kardiologii” dla 2 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB - -zgodnie z zał. 2a Szczegółowy Opis Przedm. Zam. Szkol. Wysokiej Wierności

część 2 - 1-dniowe „Szkolenie niskiej wierności - Podstawy technik symulacji – echokardiografia” dla 3 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Lekarskiego UMB - zgodnie z zał. 2b Szczegółowy Opis Przedm. Zam. Szkol. Niskiej Wierności_zał. nr 2b

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Część I - zgodnie z załacznikiem nr 2a, Część II - zgodnie z załacznikiem nr 2b
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-10-11 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na szkolenie nr 9/CSM/US/2016. Nie otwierać przed dniem 12.10.2016r." Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłynął po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

-przeprowadzania dodatkowych rokowań,
-unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

ZałącznikWielkość
szczegolowy_opis_przedm._zam._szkol._wysokiej_wiernosci_zal._nr_2a.pdf308.98 KB
szczegolowy_opis_przedm._zam._szkol._niskiej_wiernosci_zal._nr_2b.pdf307.84 KB
umowa_szkolenia_wzor_-_zal._nr_3.pdf398.8 KB
oswiadczenie_o_braku_osobowych_lub_kapitalowych_powiazan_z_zamawiajacym_-_zalacznik_nr_4.doc151.5 KB
formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.doc161.5 KB
zapytanie_ofertowe_9_csm_us_2016_pytania_wykonawcow.pdf293.16 KB
9_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf285.24 KB