Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia "Skanowanie wewnątrzustne"

Nr sprawy: 
DWL-073/ZPU2/4/2020
Data (wystawienia): 
2020-07-10
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi szacowania wartości
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia "Skanowanie wewnątrzustne".

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickich UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne, wprowadza do zagadnień stomatologii cyfrowej w zakresie skanowania wewnątrzustnego. Szkolenie obejmie 10 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń praktycznych, zakończy się otrzymaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Szkolenie przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i umożliwi uczestnikom prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, a następnie wykonania propozycji zmian w druku 3D. Planowana liczba uczestników szkolenia to 22 osoby.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej za realizację ww. zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym - załącznik nr 2.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2020-09-01 - 2020-12-31
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Numer pokoju: 
122
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Krypa-Olkowska
Telefon kontaktowy: 
(85) 748 56 32
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-07-15 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Uprzejmie proszę o odesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza cenowego w formie skanu do dnia 15.07.2020 r. na adres mailowy magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
sopz__skanowanie_wewnatrzustne.pdf679.87 KB
zalacznik_nr_2_-_formularz_cenowy.docx202.68 KB