Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia "Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk"

Nr sprawy: 
DWL-073/ZPU2/3/2020
Data (wystawienia): 
2020-05-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi szacowania wartości
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia "Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk".

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, prowadzącym zajęcia w ramach kierunku Higiena Stomatologiczna, poszerzające wiedzę z zakresu ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem pracy na 4 i 6 rąk. W programie szkolenia zostanie uwzględniony aspekt podniesienia kompetencji dydaktycznych kadry w zakresie umiejętności konstruowania konspektów i scenariuszy zajęć praktycznych z wykorzystaniem ergonomii (praca na 4 i 6 rąk). Planowana liczba uczestników szkolenia to 10 osób.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej za realizację ww. zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym - załącznik nr 2.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Wrzesień-listopad 2020 roku (termin może ulec wydłużeniu do sierpnia 2021 roku w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19).
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego, lewe skrzydło Pałacu Branickich
Numer pokoju: 
122
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Krypa-Olkowska
Telefon kontaktowy: 
(85) 748 56 32
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-05-29 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Uprzejmie proszę o odesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza cenowego w formie skanu do dnia 29.05.2020 r. na adres mailowy magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl
Pokój numer: 
122
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_sopz_ergonomia_pracy_na_4_i_6_rak.pdf588.45 KB
zalacznik_nr_2_-_formularz_cenowy.docx202.63 KB