Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia „VieSID PL DT Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej”

Nr sprawy: 
DWL-073/ZPU2/4/2019
Data (wystawienia): 
2019-12-03
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych>

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi szacowania wartości
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi przeprowadzenia modułowego szkolenia „VieSID PL DT Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej”. Szkolenie dedykowane technikom dentystycznym, poszerzające wiedzę z zakresu Gnatologii i Okluzji w Stomatologii Interdyscyplinarnej wg koncepcji szkoły wiedeńskiej prof. Rudolfa Slavicka, obejmujące 90 godzin zegarowych wykładów i ćwiczeń praktycznych, kończące się egzaminem, przygotowujące do współpracy z gronem lekarzy, którzy skończyli edukację z zakresu stomatologii interdyscyplinarnej w Wiedniu, bądź w polskim ośrodku edukacyjnym.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej za realizację ww. zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym - załącznik nr 2.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
I i II kwartał 2020 roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego, lewe skrzydło Pałacu Branickich
Numer pokoju: 
122
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena Krypa-Olkowska
Telefon kontaktowy: 
(85) 748 56 32
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-12-06 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Uprzejmie proszę o odesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza cenowego w formie skanu do dnia 06.12.2019 r. na adres milowy magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_sopz_pb_117_rozeznanie_rynku.pdf669.5 KB
zalacznik_nr_2_-_formularz_cenowy.docx202.55 KB