Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawców do realizacji projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

Nr sprawy: 
APP-073/MSD/1/2018
Data (wystawienia): 
2018-09-12
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi szacowania wartości
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia Wykonawców do realizacji projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” w zakresie dwóch części:

Część I: objęcie wsparciem uczestników studiów doktoranckich w zakresie prowadzonych w projekcie działań:
a) przeprowadzenie mentoringu dla uczestników studiów doktoranckich
b) udział przedstawiciela/li pracodawców w sesjach społeczno-gospodarczych, dotyczących przebiegu pracy doktorskiej
c) udział w indywidualnych konsultacjach z uczestnikami studiów doktoranckich i ich opiekunami podczas szkoły letniej

Część II: przeprowadzenie zajęć „Czy warto być przedsiębiorcą” (4 godz.) oraz „Przedsiębiorczość w praktyce – zajęcia prowadzone metodą warsztatową” dla uczestników studiów doktoranckich w ramach szkoły letniej.

Usługa finansowana będzie z budżetu projektu „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej za realizację ww. zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym - załącznik nr 2.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2018-11-02 - 2022-09-30
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok

Dział: 
Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Paweł Gaiński
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 20
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-09-24 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uprzejmie proszę o odesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza cenowego w formie skanu do dnia 24.09.2018 r. na adres milowy pawel.gainski@umb.edu.pl
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_rozeznanie_rynku.pdf459.59 KB
zalacznik_nr_2_-_formularz_cenowy.docx197.49 KB