Szacowanie wartości usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu wytycznych/zaleceń/rekomendacji w zakresie przedstawionym w Opisie przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: 
ADN/0600/SDUB/2019
Data (wystawienia): 
2019-02-28
I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi szacowania wartości
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu wytycznych/zaleceń/rekomendacji spójnych z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy dotyczącymi ewaluacji jednostek naukowych i klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych obowiązującymi w dniu podpisania umowy z Wykonawca, w zakresie:
a) możliwości/form podnoszenia jakości kształcenia studentów i doktorantów na kierunkach i w dyscyplinach naukowych (nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu) związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
b) nowatorskich kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uczelni, możliwych do zaimplementowania zgodnie z priorytetowymi obszarami badawczymi Uczelni uwzględniającymi międzynarodowy poziom i standardy,
c) uporządkowania struktur organizacyjnych Uczelni, wewnętrznych procedur zarządzania oraz sposobów komunikacji zgodnie z najlepszymi standardami kompatybilnymi z nowoczesnymi, międzynarodowymi formami zarządzania w kontekście obszarów badawczych, w których Uczelnia planuje rozwijać działalność naukową,
w ramach projektu pt.: „Strategia doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Uczelnia Badawcza Przyszłości”, przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o realizację projektu nr 0017/SDU/2018/18 zawartej w dniu 28 listopada 2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Termin realizacji projektu: 28.11.2018 r. – 31.05.2019 r.,

1. Cel projektu
Głównym celem projektu jest opracowanie założeń i celów długoterminowego planu rozwoju Uczelni, obejmującego działania służące w szczególności:
1) podniesieniu międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uczelni, w tym przez zwiększenie:
a) liczby publikacji w czasopismach naukowych lub w materiałach konferencyjnych, o wysokich wskaźnikach cytowań w poszczególnych dyscyplinach naukowych,
b) liczby patentów na wynalazki udzielonych w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) albo w procedurze zgodnej z Układem
o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty),
c) uzyskiwanych środków finansowych przyznawanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe na realizację projektów badawczych, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych o dużym potencjale wzrostu, w których uczelnia planuje rozwijać działalność naukową, zwanych dalej;
2) wzmocnieniu współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych;
3) podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, w tym mając na uwadze potrzebę skutecznego konkurowania o przyciągnięcie najzdolniejszych kandydatów na studia, także z zagranicy;
4) przygotowaniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni;
5) podniesieniu jakości zarządzania uczelnią, w tym wprowadzeniu zmian organizacyjnych, mając na uwadze potrzebę podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

2. Cel przeprowadzenia analiz.
Celem przeprowadzenia analizy jest przygotowanie sprawozdania oraz wytycznych/zaleceń/rekomendacji spójnych z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy dotyczącymi ewaluacji jednostek naukowych i klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplina naukowych obowiązującymi w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, w zakresie:

1) Możliwości/form podnoszenia jakości kształcenia studentów i doktorantów na kierunkach i w dyscyplinach naukowych (nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu) związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w szczególności:
• Oceny aktualnego sposobu działania uczelni w zakresie jakości kształcenia studentów i doktorantów.
• Skutecznego konkurowania o przyciągnięcie najzdolniejszych kandydatów na studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz kandydatów do szkoły doktorskiej z kraju i z zagranicy w tym zidentyfikowanie oczekiwań potencjalnych partnerów Uczelni w powyższym zakresie
• Wskazanie sposobów i środków do osiągnięcia celu podniesienia atrakcyjności uczelni w zakresie oferty dydaktycznej dla studentów i doktorantów.
• Wskazanie konkretnych działań mających na celu rozwijanie mocnych stron, niwelacji słabych oraz eliminacji zagrożeń bądź powstrzymania ich skutków w zakresie jakości kształcenia, w tym uwzględnienie wskazania niezbędnych działań zmierzających do uzyskania potwierdzenia wysokiej jakości kształcenia przez zewnętrzną ewaluację nauczania.
• Długoplanowego planu rozwoju UMB w zakresie podniesienia poziomu kształcenia studentów i doktorantów UMB uwzględniający w szczególności działania zmierzające do powiązania kształcenia z priorytetowymi obszarami badawczymi, wzrostem umiędzynarodowienia oraz uatrakcyjnienia oferty kształcenia

2) nowatorskich kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uczelni, możliwych do zaimplementowania zgodnie z priorytetowymi obszarami badawczymi Uczelni, skupiającymi się głównie na poszukiwaniu nowych, innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych, przy zastosowanieu metod wielkoskalowych (genomicznych, proteomicznych, metabolomicznych, radiomicznych) i bioinformatycznych, uwzględniających międzynarodowy poziom i standardy, w szczególności:
• wskazanie konkretnej strategii i działań w zakresie rozwoju zawodowego pracowników uwzględniających międzynarodowe standardy. Jakie obszary badawcze będą kluczowe dla rozwoju medycyny w przyszłości, w jakich obszarach badawczych powinni rozwijać działalność naukową pracownicy UMB, aby muc konkurować z pracownikami z zagranicznych ośrodków badawczych?
• przygotowanie rekomendacji dalszych działań, mających na celu zwiększenie efektywności działalności pracowników Uczelni w sferze naukowo-badawczej związanej z priorytetowymi obszarami badawczymi, w dyscyplinach naukowych (nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu), mających na celu zwiększenie:
o liczby publikacji w czasopismach naukowych lub w materiałach konferencyjnych, o wysokich wskaźnikach cytowań w poszczególnych dyscyplinach naukowych,
o liczby patentów na wynalazki udzielonych w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) albo w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty),
o uzyskiwanych środków finansowych przyznawanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe na realizację projektów badawczych – w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych o dużym potencjale wzrostu, w których uczelnia planuje rozwijać działalność naukową;
o udziału pracowników naukowych UMB w realizacji projektów międzynarodowych;
o efektywnego wykorzystywania parku aparaturowego Uczelni.
• wytyczne w zakresie budowania silniejszych zespołów badawczych prowadzących krajowe i międzynarodowe badania naukowe na światowym poziomie, w celu zwiększenia rozpoznawalności Uczelni oraz podniesienia jej poziomu w rankingach światowych (analiza czynników branych pod uwagę przez renomowane rankingi światowe pozycjonujące jednostki naukowe);
• tworzenie systemu motywacyjnego dla pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uczelni do podejmowania trudnych wyzwań zawodowych w celu ciągłego rozwoju pracowników i Uczelni;
3) Uporządkowania struktur organizacyjnych Uczelni, wewnętrznych procedur zarządzania oraz sposobów komunikacji zgodnie z najlepszymi standardami kompatybilnymi z nowoczesnymi, międzynarodowymi formami zarządzania w kontekście priorytetowych obszarów badawczych, w których Uczelnia planuje rozwijać działalność naukową, w szczególności:
• wytyczne w zakresie rozwoju struktur administracyjnych uczelni w kontekście jej umiędzynarodowienia i nowych zadań z tym związanych (w jaki sposób należy zmienić strukturę organizacyjną Uczelni w kierunku budowania zespołów wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów zdolnych do pozyskiwania dotacji, grantów w trybie konkursowym, na rozwijanie działalności Uniwersytetu oraz sprawne realizowanie i rozliczanie projektów) ;
• wytyczne w zakresie rozwoju struktur organizacyjnych, systemu pozyskiwania środków finansowych przyznawanych w trybie konkursowym przez instytucje krajowe i zagraniczne oraz organizacje międzynarodowe, przez naukowców na realizację badań skupiających się głównie na poszukiwaniu nowych, innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych, przy zastosowaniu metod wielkoskalowych (genomicznych, proteomicznych, metabolomicznych, radiomicznych) i bioinformatycznych;
• Opracowanie wytycznych dotyczących zwiększenia możliwości pozyskiwania środków na realizację badań przy współpracy z przedsiębiorcami.
• Określenie potrzeb i kierunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uczelni.
• wytyczne w zakresie budowania skutecznej komunikacji i współpracy międzydziałowej w Uczelni, w celu usprawnienia procesów związanych z realizacją projektów.

3.Termin lub okres wykonania zamówienia
2019-05-15
Sprawozdanie powinno zawierać:
1) datę sporządzenia,
2) nazwę i numer projektu,
3) imiona, nazwiska i określenie uprawnień osób wskazanych przez firmę do sporządzenia analizy i sprawozdania ,
4) cele analizy,
5) podmiotowy i przedmiotowy zakres analizy,
6) termin, w którym przeprowadzono analizę,
7) zwięzły opis działań analizowanych podmiotów w obszarze objętym analizą,
8) określenie mocnych i słabych stron zarządzania obszarów podlegających analizie oraz wskazanie wytycznych/zaleceń i planu ich wdrożenia służących osiągnięciu zamierzonych celów
9) podpisy Wykonawców.

Sprawozdanie winno być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej w 2 w egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD, również w 2 egzemplarzach.
Analiza oraz zalecenia/rekomendacje będą przeprowadzona przez przynajmniej trzyosobowy zespół złożony z osób wskazanych w wykazie osób załączonym do zamówienia, spełniających wymagania określone w pkt. 3 i 4.
Wycenę należy podać w podziale na kwotę brutto i netto.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-05-15
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Nauki, Aneta Moćkun, aneta.mockun@umb.edu.pl; tel. (85) 686 52 28

Dział: 
Dział Nauki
Numer pokoju: 
68
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Aneta Mockun
Telefon kontaktowy: 
(85) 686 52 28
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-03-04 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
aneta.mockun@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.