Szacowanie wartości usługi na wyłonienie Wykonawcy do realizacji projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe

Nr sprawy: 
DWL-073/ZPU/ 5-2018
Data (wystawienia): 
2018-12-14
Zapytanie ofertowe: 

Zapytanie dotyczy usługi polegającej na przeprowadzeniu, w oparciu o podany program, zajęć w języku angielskim w formie seminariów i wykładów pt. „Czy w naszych organizmach możemy jeszcze odnaleźć komórki macierzyste podobne do zarodkowych komórek macierzystych?”

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi szacowania wartości
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi w ramach projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”. Usługa polega na przeprowadzeniu, w oparciu o podany program, zajęć w języku angielskim w formie seminariów i wykładów pt. „Czy w naszych organizmach możemy jeszcze odnaleźć komórki macierzyste podobne do zarodkowych komórek macierzystych?”.
Zajęcia przeznaczone są dla 80 studentów II roku Kierunku Lekarskiego w latach 2018/2019 – 2021/2022. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program studiów. W każdej edycji zajęcia będą przeprowadzone w formie:
- wykładów – 2h
- seminariów – 2h
Usługa finansowana będzie z budżetu projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej za realizację ww. zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym - załącznik nr 2.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Zajęcia (wykłady oraz seminaria) zostaną przeprowadzone w 4 edycjach : I edycja – 2018/2019, II edycja – 2019/2020, III edycja 2020/2021, IV edycja – 2021/2022, w terminach nieprzekraczających: • w roku akademickim 2018/19 – 30 czerwca 2019 • w roku akademickim 2019/20 – 30 czerwca 2020 • w roku akademickim 2020/21 – 30 czerwca 2021 • w roku akademickim 2021/22 – 30 czerwca 2022
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok

Dział: 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Numer pokoju: 
64
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Anna Minta
Telefon kontaktowy: 
85 748 54 17
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-12-31 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pokój numer 64 lub przesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza cenowego w formie skanu do dnia 31.12.2018 na adres mailowy anna.minta@umb.edu.pl
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamowienia.docx283.99 KB
zalacznik_nr_2_-_formularz_cenowy.docx197.51 KB