Szacowanie wartości usługi na przeprowadzenie zajęć "Budowanie umiejętności komunikacji: Praca z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia"

Nr sprawy: 
DWNZ/ZPU/4/2018
Data (wystawienia): 
2018-12-04
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, kursu z częścią wykładową oraz praktyczną-warsztatową dla studentów fizjoterapii oraz kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z zakresu budowania umiejętności komunikacyjnych oraz innych kompetencji miękkich niezbędnych w pracy z pacjentem onkologicznym nieuleczalnie chorym i u kresu życia

Profesjonalne szkolenie obejmuje 3 edycje 3-dniowego kursu każda w jednej 15-18 osobowej grupie, 3 dni x 4 godzin (razem 12 h/uczestnika) Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Fizjoterapia I roku II stopnia oraz studentów kierunku lekarskiego V roku jednolitych magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2019-03-01 - 2019-06-01
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu, 15-295 Białystok, ul. Szpitalna 37

Dział: 
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Gryko
Telefon kontaktowy: 
856865002
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-12-17 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_1_-__praca_z_pacjetem_onkologicznym_i_nieuleczalnie_chorym_i_u_kresu_zycia.docx270.31 KB