Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium 1

Nr sprawy: 
DWNZ/ZPU/1/2018
Data (wystawienia): 
2018-11-20
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę realizacji w Państwa placówce Wizyt Studyjnych studentów kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Przedmiotem takiej wizyty jest przygotowanie i przeprowadzenie, wizyty studyjnej w sanatorium z zapewnieniem noclegu. Uczestnikami wizyt są studenci kierunku Fizjoterapia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Wizyty studyjne w uzdrowisku odbędą się w 3 edycjach (3 wizyty/edycję), każda wizyta w jednej 3-4osobowej grupie, 5 dni x 2 godzin (razem 10 h/uczestnika). Szczegółowy opis zamówienia w załączeniu.
Wizyta studyjna będzie realizowana w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
W przypadku chęci współpracy uprzejmie proszę o pisemne jej potwierdzenie w terminie do 19-11-2018 r. Podanie kwoty realizacji wyżej wymienionego zamówienia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2019-02-01 - 2019-07-01
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Gryko
Telefon kontaktowy: 
856865002
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-11-23 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_do_oferty_uzdrowisko_-18-10-2018.docx274.5 KB