Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Sanatorium

Nr sprawy: 
DWNZ/ZPU/2/2019
Data (wystawienia): 
2019-09-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi szacowania wartości
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem takiej wizyty jest przygotowanie i przeprowadzenie, wizyty studyjnej w sanatorium z zapewnieniem noclegu. Uczestnikami wizyt są studenci kierunku Fizjoterapia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Wizyty studyjne w uzdrowisku odbędą się w 3 edycjach (3 wizyty/edycję), każda wizyta w jednej 10 osobowej grupie, 5 dni x 8 godzin (razem 40 h/uczestnika). Szczegółowy opis zamówienia w załączeniu.
Wizyta studyjna będzie realizowana w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
W przypadku chęci współpracy uprzejmie proszę o pisemne jej potwierdzenie w terminie do 17-10-2019 r. Podanie kwoty realizacji wyżej wymienionego zamówienia.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2020-01-20 - 2020-03-02
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, 15-295 Białystok, ul. Szpitalna 37

Dział: 
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Numer pokoju: 
1,23
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Gryko
Telefon kontaktowy: 
856865002
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-10-17 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Pokój numer: 
1,23
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_2_-_formularz_cenowy_ws.docx201.73 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_-_sanatorium.docx21.15 KB