Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla studentów kosmetologii, z podziałem na 6 części:

Nr sprawy: 
AZP/US/11/DWF-073/ZPU/1/1/2019
Data (wystawienia): 
2019-02-25
I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia:
część 1 - Mikropigmentacja skóry głowy
część 2 - Mikropigmentacja brodawki piersiowej
część 3 - Technologie wykorzystywane w zabiegach kształtowania sylwetki i ryzyka z nimi związanego
część 4 - Specjalistyczna pielęgnacja nóg
część 5 - Kamuflaż medyczny
część 6 - Trychologia medyczna dla kosmetologów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 - odpowiednio do każdej części zamówienia.
Projekt pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegółowy budżet projektu: Zadanie 4, poz. 71, 73, 75, 77, 79, 81.
II. Kryteria oceny ofert
a) Cena oferty (CZ) – 70% - max. 70 pkt
b) Okres doświadczenia zawodowego w zakresie kosmetologii i/lub medycyny estetycznej i/lub w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obszarze kosmetologii i/lub medycyny estetycznej (DZ) - 30% - max. 30 pkt:
• poniżej 3 lat: 0 punktów
• 3-4 lata: 10 punktów
• 4-5 lat: 20 punktów
• 5 i więcej lat: 30 punktów
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) cena (CZ) – 70%
b) okres doświadczenia zawodowego w zakresie kosmetologii i/lub medycyny estetycznej i/lub w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obszarze kosmetologii i/lub medycyny estetycznej(DZ) – 30%
2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Ilość punktów CZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniania oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona wg wzoru:
CZ = (CN/CR) x 70
gdzie:
CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,
70 – maksymalna ilość punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 70 %”

4. Ilość punktów DZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „okres doświadczenia zawodowego w zakresie kosmetologii i/lub medycyny estetycznej i/lub w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obszarze kosmetologii i/lub medycyny estetycznej” zostanie przyznana w następujący sposób:
- poniżej 3 lat: 0 punktów
- 3-4 lata: 10 punktów
- 4-5 lat: 20 punktów
- 5 i więcej lat: 30 punktów
5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczona wg wzoru:
P = CZ + DZ

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Usługi będą realizowane w trzech edycjach w okresie: planowany okres 03.2019-12.2021, z wyłączeniem okresów wakacyjnych, tj. 07-08.2019, 07-08.2020 oraz 07-08.2021. Każda z edycji musi zakończyć się do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka, Michał Pawłowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 39, 85 686 51 40
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-03-05 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia dla studentów kosmetologii, część ...., AZP/US/11/DWF-073/ZPU/1/1/2019 - Nie otwierać przed dniem 05.03.2019, godz. 12.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalaczniki_nr_1_-_formularze_ofertowe_-_czesci_1-6_po_zm.zip687.81 KB
zalaczniki_nr_2_-_opz_-_czesci_1-6.zip1.45 MB
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy.docx214.21 KB
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx268.28 KB
informacja_o_uniewaznieniu_czesci_5.docx268.66 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx269.38 KB