Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla studentów kosmetologii - Kamuflaż medyczny

Nr sprawy: 
AZP/US/15/DWF-073/ZPU/1/2/2019
Data (wystawienia): 
2019-03-08
I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie trzech edycji szkoleń „Kamuflaż medyczny” w salach zapewnionych przez Zamawiającego. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
II. Dokładny opis tematyki szkolenia:
1. Szkolenie prowadzone będzie dla studentów kosmetologii na poziomie dostosowanym do ich potrzeb. Celem szkolenia będzie nabycie kompetencji umożliwiających dobór odpowiedniego dla pacjenta kamuflażu medycznego. Szkolenie podwyższy zawodowe umiejętności praktyczne z kosmetologii specjalistycznej.
2. Tematyka szkolenia:
Podstawy wiedzy o makijażu medycznym, makijaż czasowy i czasowo-trwały. Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem. Kolorymetria w maskowaniu zmian trwałych na skórze. Modelowanie 3dz. Zastosowanie techniki światłocienia w pracy z pacjentem chirurgicznym i onkologicznym (odtwarzanie ubytków za pomocą światłocienia). Zapoznanie z dostępnymi na rynku preparatami służącymi do pielęgnacji (kosmetyka biała). Zapoznanie z kosmetykami kolorowymi z certyfikatami ECARF przebadanymi dermatologicznie pod kątem pracy ze skórą dotkniętą anomaliami o różnej etiologii. Zasady pracy z kosmetykami i tworzenie wodoodporności i odporności na ścieranie (kobieta/mężczyzna). Zasady wyliczania parametrów brwi w przypadku pacjenta z całkowitą utratą owłosienia (np. alopetia, chemioterapia – mężczyzna/kobieta).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.
4. Kryteria oceny:
Cena oferty – max. 70 pkt
Okres doświadczenia zawodowego w zakresie kosmetologii i/lub medycyny estetycznej i/lub w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obszarze kosmetologii i/lub medycyny estetycznej- max. 30 pkt:
• poniżej 3 lat: 0 punktów
• 3-4 lata: 10 punktów
• 4-5 lat: 20 punktów
• 5 i więcej lat: 30 punktów
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) cena (CZ) – 70%
b) okres doświadczenia zawodowego w zakresie kosmetologii i/lub medycyny estetycznej i/lub w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obszarze kosmetologii i/lub medycyny estetycznej (DZ) – 30%
2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Ilość punktów CZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniania oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona wg wzoru:
CZ = (CN/CR) x 70
gdzie:
CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,
70 – maksymalna ilość punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 70 %”
4. Ilość punktów DZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „okres doświadczenia zawodowego w zakresie kosmetologii i/lub medycyny estetycznej i/lub w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obszarze kosmetologii i/lub medycyny estetycznej” zostanie przyznana w następujący sposób:
- poniżej 3 lat: 0 punktów
- 3-4 lata: 10 punktów
- 4-5 lat: 20 punktów
- 5 i więcej lat: 30 punktów
5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczona wg wzoru:
P = CZ + DZ

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Usługi będą realizowane w trzech edycjach w okresie: planowany okres 03.2019-12.2021, z wyłączeniem okresów wakacyjnych, tj. 07-08.2019, 07-08.2020 oraz 07-08.2021. Każda z edycji musi zakończyć się do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka, Michał Pawłowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 39, 85 686 51 40
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-03-18 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia dla studentów kosmetologii - Kamuflaż medyczny, AZP/US/15/DWF-073/ZPU/1/2/2019 - Nie otwierać przed dniem 18.03.2019, przed godz. 12.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_kamuflaz_medyczny.doc175 KB
zalacznik_nr_2_-_opz_kamuflaz_medyczny.docx277.56 KB
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy.docx213.89 KB
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx268.28 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx268.79 KB