Świadczenie usługi cateringowej w trakcie warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”

Nr sprawy: 
2/GER/2017
Data (wystawienia): 
2017-01-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/15.

1) Zakres usługi obejmuje przygotowanie i dostarczenie serwisu obejmującego:

Bufet słodki - kruche ciastka (min. 2 rodzaje, łączna min. waga 100 gram na 1 osobę), ciasto domowe typu sernik, szarlotka, marcinek, inne ciasto pieczone – 2 rodzaje do wyboru (łącznie minimum 200 gram ciasta na osobę),

Napoje gorące – gorąca woda (w ilości dostosowanej do liczby uczestników), kawa rozpuszczalna, herbata w torebkach (min. 2 rodzaje herbaty w tym jedna czarna i jedna owocowa), dodatki w postaci cukru, mleka, cytryny w ilości dostosowanej do ilości zamawianej kawy/herbaty

Napoje zimne (podawane w butelkach 0,25-0,5l) – woda niegazowana (po min. 500 ml/osoba), soki owocowe – min. dwa rodzaje (po min. 500 ml/osoba)

Serwis winien być przygotowany na około 30 minut przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu i być dostępny dla uczestników przez cały dzień szkoleniowy.

Przedstawiony zakres usługi dotyczy porcji na osobę na 1 dzień warsztatów.

2) Uczestnicy warsztatów: łącznie 24 studentów UMB w podziale na 2 grupy, średnio po 12 osób.

3) Planowany termin i harmonogram realizacji usługi:
- I grupa: 20 - 21 stycznia 2017 roku (piątek - godz. 15.00 - 20.30 i sobota - godz. 08.30 - 15.30),
- II grupa: 27 - 28 stycznia 2017 roku (piątek - godz. 15.00 - 20.30 i sobota - godz. 08.30 - 15.30).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi w przypadku zmiany terminu realizacji warsztatów.

4) Miejsce realizacji usługi: siedziba UMB, ul. Kilińskiego 1, Białystok.

5) Sposób realizacji usługi:
I. Dostarczenie serwisu 15 minut przed rozpoczęciem warsztatów
II. Uprzątnięcie miejsca serwowania posiłków po zakończeniu warsztatów.
Posiłki w momencie ich podawania powinny posiadać estetyczny wygląd i być podane w formie stołu szwedzkiego. Na potrzeby korzystania z posiłków Wykonawca powinien zapewnić jednorazowe filiżanki do napojów gorących, kubeczki, mieszadełka, łyżeczki, sztućce, talerzyki, serwetki – w ilościach odpowiedniej do liczby uczestników warsztatów.

W każdym dniu realizacji usługi Wykonawca powinien zapewnić osobę (obsługę kelnerską) do przygotowania posiłków oraz późniejszego uprzątnięcia miejsca podawania posiłków.

6) Wymagania wobec Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
- Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania.
- Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
- Posiadają odpowiednie uprawnienia do świadczenia przedmiotowej usługi – o ile istnieje ustawowy obowiązek posiadania takich uprawnień.
- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji przedmiotowej usługi.
- Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej dającej możliwość realizacji zamówienia.
- Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem 2)

3. Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
Cena oferty - 80 pkt
Doświadczenie - 20 pkt

2) Zasady oceny kryterium "Cena oferty"
W kryterium „cena oferty” ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: liczba punktów = najniższa oferowana cena posiłku /cena posiłku oferty ocenianej x 80
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 80 punktów.
Przez „cenę posiłku” rozumie się „jednostkową cenę brutto za jeden posiłek (koszt na dzień na osobę)”.

3) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie”.
W kryterium „Doświadczenie” ocena zostanie dokonana na podstawie opisu dotychczasowej działalności Wykonawcy opartej na liczbie usług cateringowych w ramach szkoleń i konferencji (lub podobnych wydarzeń) dla co najmniej 12 uczestników w okresie ostatnich 3 lat od dnia złożenia oferty, popartych referencjami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi. Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
a. 0 - 5 usług cateringowych: 5 punktów
b. 6 - 10 usług cateringowych: 10 punktów
c. 10 i więcej usług cateringowych: 20 punktów

W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium, Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) liczbę zrealizowanych usług cateringowych, które poprze dołączonymi do oferty kopiami referencji potwierdzających prawidłowe wykonanie usługi (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

4) Ostateczna ocena punktowa oferty.
Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty + Doświadczenie): 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
I grupa: 20 - 21 stycznia 2017 roku (piątek - godz. 15.00 - 20.30 i sobota - godz. 08.30 - 15.30); II grupa: 27 - 28 stycznia 2017 roku (piątek - godz. 15.00 - 20.30 i sobota - godz. 08.30 - 15.30). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi w przypadku zmiany terminu realizacji warsztatów.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
ul. J. Kilińskiego
15-087 Białystok

Dział: 
Projektów Pomocowych UMB
Numer pokoju: 
109
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski, Anna Piłaszewicz
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
2) referencje.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-01-13 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
ul. J. Kilińskiego 1; 15-087 Białystok; Kancelaria Ogólna; z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe nr 21/GER/2017. Nie otwierać przed 13.01.2017"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

- jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
- złożenie oferty po terminie lub niepełnej (np. bez załącznika) skutkuje pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_formularz_ofertowy_catering.docx194.1 KB
zalacznik_2_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx194.97 KB
opis_zamowienia_katering.pdf344.05 KB
2_ger_2017_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf380.37 KB