Świadczenie usługi cateringowej w trakcie 2-dniowego szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć z pacjentami symulowanymi realizow. w ramach proj. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”

Nr sprawy: 
17/CSM/US/2016
Data (wystawienia): 
2016-10-18
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi cateringowej w trakcie 2-dniowego szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć z pacjentami symulowanymi dla pracowników kierunku lekarskiego, pielęgniarstwo i położnictwo UMB realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zakres usługi obejmuje przygotowanie:

a) Serwisu kawowego, obejmującego co najmniej:
Bufet słodki - kruche ciastka (min. 3 rodzaje, łączna min. waga 200 gram na 1 osobę), ciasto domowe typu sernik, szarlotka, marcinek, inne ciasto pieczone – 2 rodzaje do wyboru (łącznie minimum 200 gram ciasta na osobę),
Napoje gorące – gorąca woda (w ilości dostosowanej do liczby uczestników), kawa rozpuszczalna, herbata w torebkach (min. 2 rodzaje herbaty w tym jedna czarna i jedna owocowa), dodatki w postaci cukru, mleka, cytryny w ilości dostosowanej do ilości zamawianej kawy/herbaty
Napoje zimne (podawane w dzbankach) – woda niegazowana (po min. 500 ml/osoba), soki owocowe – min. dwa rodzaje (po min. 500 ml/osoba)
Serwis kawowy winien być przygotowany na około 30 minut przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu i być dostępny dla uczestników przez cały dzień szkoleniowy.

b) Zimnego bufetu, obejmującego co najmniej:
• 3 rodzaje sałatek do wyboru (po 100 gram każdej sałatki na osobę)
• Tartinki i kanapki dekoracyjne na jasnym i ciemnym pieczywie, z dodatkami typu pieczone mięsa, sery, pasty, łosoś - po 10 sztuk na osobę
• Kruche babeczki na słodko i słono faszerowane koktajlowymi sałatkami – po 6 sztuk na osobę

Szczegóły zamówienia zawarto w załączniku "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia".

3. Kryteria oceny:
Zgodnie z załącznikiem Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
28-29.10.2016
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
prawe skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1. Załącznik nr 2 „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
2. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
3. Pełnomocnictwo w przypadku jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
4. Załącznik nr 3 „Oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej”.
5. Przykładowe 2- dniowe menu.
6. Pozostałe dokumenty – referencje (jeśli dotyczy).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-10-25 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta – zapytanie ofertowe na catering nr 17/CSM/US/2016 – nie otwierać przed 26.10.2016 r.” do dnia 25.10.2016 r. na adres Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, w sekretariacie.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy-_zalacznik_nr_1.doc163 KB
oswiadczenie_o_braku_osobowych_lub_kapitalowych_powiazan_z_zamawiajacym_-_zalacznik_nr_2.doc151.5 KB
klauzula_spoleczna-zalacznik_nr_3.doc153 KB
szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_catering.pdf347.21 KB
17_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf283.7 KB