Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”.

Nr sprawy: 
AZP.25.4.23.2020
Data (wystawienia): 
2020-03-03
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr RPPD.02.05.00-20-0009/17-00.
1) Zakres usługi obejmuje przygotowanie i dostarczenie serwisu w postaci:
 kawa podana w specjalnych termosach (min. 200 ml/os) lub kawa rozpuszczalna i mielona w ilości dostosowanej do liczby uczestników szkolenia i gorąca woda do zaparzenia (min. 200 ml/os) oraz dodatki w postaci cukru i mleka (w ilości dostosowanej do ilości zamawianej kawy);
 herbata w saszetkach (min. 3 rodzaje: czarna, zielona, owocowa), gorąca woda do zaparzenia (min. 200 ml/os), cukier (w ilości dostosowanej do liczby uczestników);
 wody niegazowanej podawanej w butelkach 0,5 l – po min. 0,5 l/ os.,
 ciasteczka zbożowe np. owsiane, z ziarnami itp. (w ilości minimalnej 2 szt./os.)
 świeże owoce filetowane, co najmniej 3 rodzaje, np. jabłka, banany, mandarynki, brzoskwinie, nektarynki, śliwki, gruszki, ananas porcjowany, winogrona białe i/lub ciemne w ilości minimum 200 g/os.
 w skład usługi cateringowej wchodzi również dostarczenie niezbędnych do realizacji usługi:
• stołów i ich aranżacji (obrusy materiałowe),
• ceramicznych lub jednorazowych filiżanek do napojów gorących, kubeczków, mieszadełek, talerzyków, serwetek (w ilości dostosowanej do liczby uczestników),
• kosza na śmieci.
Powyższy zakres dotyczy porcji na 1 osobę.
2) Planowany termin realizacji usługi:
19.03.2020 – 60 uczestników
Potwierdzenie terminu realizacji usługi będzie przesyłane Wykonawcy drogą mailową na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników.
O ostatecznej liczbie osób Wykonawca zostanie poinformowany drogą mailową na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.
Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości wynikającej z rzeczywiście zapewnionych liczby porcji (uczestników szkolenia).
3) Miejsce realizacji usługi:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37
4) Sposób realizacji usługi:
a) dostarczenie serwisu w terminie (data i godzina) wskazanym przez Zamawiającego,
b) obsługa kelnerska podczas trwającej ok. 30 minut przerwy w szkoleniu,
c) uprzątnięcie miejsca serwowania poczęstunku po zakończeniu przerwy kawowej.
Wszystkie serwowane posiłki muszą być świeże, posiadające aktualne terminy ważności produktów żywnościowych przyrządzone w dniu dostawy, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami HACCP, a sposób dowiezienia posiłków musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Poczęstunek w momencie jego podawania powinien posiadać estetyczny wygląd i być podany w formie stołu szwedzkiego. Na potrzeby realizacji usługi Wykonawca powinien zapewnić osobę (obsługę kelnerską) do przygotowania usługi oraz późniejszego uprzątnięcia miejsca podawania poczęstunku.

3. Wymagania wobec Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
a. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania.
b. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tzn. zrealizowali co najmniej 3 usługi cateringowe w ramach szkoleń i konferencji (lub podobnych wydarzeń) dla co najmniej kilkudziesięciu uczestników w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty.
c. Posiadają odpowiednie uprawnienia do świadczenia przedmiotowej usługi – o ile istnieje ustawowy obowiązek posiadania takich uprawnień.
d. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji przedmiotowej usługi.
e. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej dającej możliwość realizacji zamówienia.
f. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
4. Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
Cena oferty – 80% (max 80 punktów)
Aspekty społeczne – 20% (max 20 punktów)
2) Zasady oceny kryterium "Cena oferty"
W kryterium „cena oferty” ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: liczba punktów = najniższa oferowana cena porcji/cena porcji oferty ocenianej x 80. Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 80 punktów. Przez „cenę porcji” rozumie się jednostkową cenę brutto za jedną porcję (osobę).

3) Zasady oceny kryterium "Aspekty społeczne”.
Na etapie składania oferty wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu kryterium „Aspekty społeczne”.
Wykonawca, który nie zadeklaruje spełnienia kryterium „Aspekty społeczne” otrzyma w tym kryterium 0 (zero) punktów.
4) Ostateczna ocena punktowa oferty.
Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty + Aspekty społeczne) wynosi 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Planowany termin realizacji usługi: 19.03.2020r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1.

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Gabriela Kisiel, Walentyna Horoszewska.
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 22, 85 748 55 39 .
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
2) wykaz usług cateringowych (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-03-11 09:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” sprawa nr AZP.25.4.23.2020 - Nie otwierać przed dniem 11.03.2020 r. godz. 09:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło, parter) Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_opz.docx64.91 KB
zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx64.21 KB
zalacznik_nr_3_wzor_umowy__oswiadczenie_dot._spelnienia_klauzuli_spolecznej.docx69.37 KB
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx58.31 KB
zalacznik_nr_5_wykaz_swiadczonych_uslug.docx61.43 KB
uniewaznienie_postepowania.docx62.88 KB