Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego”.

Nr sprawy: 
AZP/US/34/APP-073/PSZ/1/2019
Data (wystawienia): 
2019-10-09
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr RPPD.02.05.00-20-0009/17-00.
1) Zakres usługi obejmuje przygotowanie i dostarczenie serwisu w postaci:
 kawa podana w specjalnych termosach (min. 200 ml/os) lub kawa rozpuszczalna i mielona w ilości dostosowanej do liczby uczestników szkolenia i gorąca woda do zaparzenia (min. 200 ml/os) oraz dodatki w postaci cukru i mleka (w ilości dostosowanej do ilości zamawianej kawy);
 herbata w saszetkach (min. 3 rodzaje: czarna, zielona, owocowa), gorąca woda do zaparzenia (min. 200 ml/os), cukier (w ilości dostosowanej do liczby uczestników);
 wody niegazowanej podawanej w butelkach 0,5 l – po min. 0,5 l/ os.,
 ciasteczka zbożowe np. owsiane, z ziarnami itp. (w ilości minimalnej 2 szt./os.)
 w skład usługi cateringowej wchodzi również dostarczenie niezbędnych do realizacji usługi:
• stołów i ich aranżacji (obrusy materiałowe),
• ceramicznych lub jednorazowych filiżanek do napojów gorących, kubeczków, mieszadełek, talerzyków, serwetek (w ilości dostosowanej do liczby uczestników),
• kosza na śmieci.
Powyższy zakres dotyczy porcji na 1 osobę.
2) Planowany termin realizacji usługi:
24.10.2019 – 50 uczestników
Potwierdzenie terminu realizacji usługi będzie przesyłane Wykonawcy drogą mailową na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników.
O ostatecznej liczbie osób Wykonawca zostanie poinformowany drogą mailową na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.
Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości wynikającej z rzeczywiście zapewnionych liczby porcji (uczestników szkolenia).
3) Miejsce realizacji usługi: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37, Białystok.
4) Sposób realizacji usługi:
a) dostarczenie serwisu w terminie (data i godzina) wskazanym przez Zamawiającego,
b) obsługa kelnerska podczas trwającej ok. 30 minut przerwy w szkoleniu,
c) uprzątnięcie miejsca serwowania poczęstunku po zakończeniu przerwy kawowej.
Serwis kawowy musi być przygotowany z odpowiednią starannością, podawane produkty muszą być świeże, posiadać aktualne terminy ważności oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi normami HACCP, a sposób dowiezienia posiłków musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Poczęstunek w momencie jego podawania powinien posiadać estetyczny wygląd i być podany w formie stołu szwedzkiego. Na potrzeby realizacji usługi Wykonawca powinien zapewnić osobę (obsługę kelnerską) do przygotowania usługi oraz późniejszego uprzątnięcia miejsca podawania poczęstunku.

3. Wymagania wobec Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
a. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania.
b. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tzn. zrealizowali co najmniej 3 usługi cateringowe w ramach szkoleń i konferencji (lub podobnych wydarzeń) dla co najmniej kilkudziesięciu uczestników w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty.
c. Posiadają odpowiednie uprawnienia do świadczenia przedmiotowej usługi – o ile istnieje ustawowy obowiązek posiadania takich uprawnień.
d. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji przedmiotowej usługi.
e. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej dającej możliwość realizacji zamówienia.
f. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

4. Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena oferty 80 pkt
Aspekty społeczne 20 pkt
2) Zasady oceny kryterium "Cena oferty"
W kryterium „cena oferty” ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: liczba punktów = najniższa oferowana cena porcji/cena porcji oferty ocenianej x 80. Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 80 punktów. Przez „cenę porcji” rozumie się jednostkową cenę brutto za jedną porcję (osobę).

3) Zasady oceny kryterium "Aspekty społeczne”.
Spełnienie kryterium „Aspekty społeczne” Zamawiający rozumie jako zatrudnienie przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, przez cały okres trwania umowy, co najmniej jednej osoby spośród wymienionych poniżej kategorii:
a) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub
b) młodociane, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego lub
c) niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
d) inne niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zatrudniona osoba będzie brała udział w realizacji zamówienia tj. w przygotowaniu i/lub dostarczeniu zamówienia i/lub uprzątnięciu miejsca cateringu.
Na etapie składania oferty wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu kryterium „Aspekty społeczne”.
Na etapie realizacji umowy wykonawca łącznie z fakturą za wykonaną usługę składa oświadczenie wykonawcy, o uczestniczeniu w realizacji zamówienia osoby spośród wymienionych powyżej kategorii.
W przypadku niezłożenia przez wykonawcę, łącznie z fakturą oświadczenia lub złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, zostanie na niego nałożona jest kara w wysokości 20% wartości faktury. Kara zostanie potrącona z należności wynikającej z faktury.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonania zamówienia poprzez zbadanie rzeczywistych warunków jego wykonania. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo wstępu do siedziby wykonawcy lub innego miejsca wykonania zamówienia w celu weryfikacji rzeczywistego udziału osób zatrudnionych przy wykonaniu zamówienia.
Wykonawca, który nie zadeklaruje spełnienia kryterium „Aspekty społeczne” otrzyma w tym kryterium 0 (zero) punktów

4) Ostateczna ocena punktowa oferty.
Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty + Aspekty społeczne) wynosi 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

5. Termin składania ofert: 17.10.2019 r. do godz. 09:00.
6. Sposób składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” sprawa nr AZP/US/34/APP-073/PSZ/1/2019. Nie otwierać przed dniem 17.10.2019 r. godz. 09:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
7. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego, 15-087 Białystok, Dział Projektów Pomocowych
8. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Gabriela Kisiel, Telefon kontaktowy: 85 748 55 22.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
planowany termin 24.10.2019 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego, 15-087 Białystok, Dział Projektów Pomocowych

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Gabriela Kisiel, Agata Rekuć
Telefon kontaktowy: 
85-7485522, 85-7485550
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
2) wykaz usług cateringowych (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-10-17 09:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego, 15-087 Białystok, Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

Do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie.

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_opz.docx65.3 KB
zalacznik_nr_5_wykaz_swiadczonych_uslug.docx56.79 KB
zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx58.87 KB
zalacznik_nr_3_wzor_umowy.docx63.36 KB
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx54.13 KB
zestawienie_zbiorcze_ofert.docx50.32 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia_15.docx51.98 KB