Sukcesywne wykonanie rejestracji obrazu ultrasonograficznego tarczycy, tętnic szyjnych, serca, wątroby oraz pęcherzyka żółciowego wraz z wykonaniem wymaganych pomiarów według załączonego schematu, na potrzeby projektu pn.: „Analiza mowy narzędziem wczesne

Nr sprawy: 
AZP/US/24/VAMP/003/2019
Data (wystawienia): 
2019-07-22
Zapytanie ofertowe: 

Zamówienie dotyczy wyłonienia Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Sukcesywne wykonanie rejestracji obrazu ultrasonograficznego tarczycy, tętnic szyjnych, serca, wątroby oraz pęcherzyka żółciowego wraz z wykonaniem wymaganych pomiarów według załączonego schematu, na potrzeby projektu pn.: „Analiza mowy narzędziem wczesnego wykrywania i monitorowania chorób cywilizacyjnych”, realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy nr POIR.04.01.04-00-0052/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
2. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom:
1. Ukończenie studiów wyższych na kierunku medycznym, potwierdzone stosownym dokumentem.
2. Wymagane doświadczenie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy o wykonaniu przynajmniej po 100 badań usg tarczycy, tętnic szyjnych, serca, wątroby oraz pęcherzyka żółciowego.
3. Dyspozycyjność Wykonawcy w ciągu 6 godzin dziennie, w dni robocze, w okresie między godziną 8:00 a godziną 14:00.
3. Warunki realizacji zamówienia (sposób zamawiania, miejsce realizacji zamówienia, terminy realizacji zamówienia, terminy płatności, itp.):
1. Zamówienie będzie realizowane na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku w pomieszczeniach oraz na aparacie USG GE Health vivid 9, do których dostęp zapewni Zamawiający.
2. Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji usługi będzie zachodziła konieczność wykonania 1 000 rejestracji obrazu ultrasonograficznego z wykonaniem pomiarów.
3. Zamawiający zawrze umowy na wykonanie usługi z 3 Wykonawcami, którzy zaoferują najkorzystniejsze ceny.
4. Poszczególni Wykonawcy będą mieli do zrealizowania od 100 do 500 rejestracji obrazu ultrasonograficznego z wykonaniem pomiarów w całym okresie trwania umowy,
z zastrzeżeniem, że łączna ilość zleconych, dla 3 Wykonawców badań, nie przekroczy 1000.
5. Usługa powinna być wykonana w dniu i o godzinie wskazanych przez Zamawiającego.
6. Rejestrowane obrazy wraz z pomiarami powinny zostać zapisane w bazie aplikacji Echopac na komputerze połączonym z aparatem USG. Komputer z wymienioną aplikacją zostanie udostępniony przez Zamawiającego.
7. Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych. Wykonawca do 5 dnia każdego miesiąca wystawi rachunek/fakturę za miesiąc poprzedni.
8. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdego rachunku/faktury podpisany przez Wykonawcę wykaz wykonanych badań stanowiący załącznik do umowy, potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Płatność rachunku/faktury będzie następować w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa była wykonywana.
4. Proponowane kryteria oceny ofert:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryteriów: 100% - cena ofertowa
Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą:

CENA OFERTOWA (C):
C min.
WP (C) = ---------- x 100
C of.
gdzie:
C min. - cena najniższa spośród badanych ofert,
C of. - cena oferty badanej,
100 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena 100%

Za oferty najkorzystniejsze uznana zostaną 3 oferty, które uzyskają największą ilość punktów.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Od dnia zawarcia umowy do dnia 15.10.2021 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, Dział Zamówień Publicznych

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych
Numer pokoju: 
231
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
Telefon kontaktowy: 
85 748 57 39
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) Dokument potwierdzający wykształcenie,
2) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-07-30 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na wykonanie rejestracji obrazu usg, sprawa nr AZP/US/24/VAMP/003/2019. Nie otwierać przed dniem 30.07.2019 r. przed. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.docx195.42 KB
zalacznik_nr_2_-_opis_przedmiotu_zamowienia.docx201.25 KB
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy_na_badania_usg.docx218.27 KB
zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx196.63 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx193.06 KB