Stomatologia przewidywalna - metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę

Nr sprawy: 
AZP.25.4.19.2.2020
Data (wystawienia): 
2020-02-12
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Nazwa szkolenia:
Stomatologia przewidywalna - metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę

2. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Szkolenie dedykowane nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu protetyki stomatologicznej według koncepcji prof. A. Gerbera w zakresie wykonawstwa klinicznego i laboratoryjnego protez całkowitych: „Rehabilitacja narządu żucia według filozofii i metody prof. A. Gerber'a".

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II. Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:

Cykl szkoleń w ramach „Akademii Metody Gerbera” obejmuje 7 kursów (każdy trwający trzy dni i min. 33 godziny zegarowe), czyli łącznie 21 dni szkoleniowych (min. 231 godzin zegarowych)

Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności dydaktycznych kadry, zapoznanie się z koncepcją prof. A. Gerbera metody zintegrowanej rehabilitacji narządu żucia, oraz opracowanie metodologii jej przekazu studentom kierunku Lekarsko-Dentystycznego oraz Technik Dentystycznych.

Koncepcja obejmuje następujące zagadnienia:
a) „Teoria neuro-mięśniowa prof. A. Gerbera” w planowaniu rehabilitacji protetycznej.
b) „Podłoże protetyczne” - podstawy rejestrowania i analiza punktów referencyjnych.
c) „Diagnostyka instrumentalna s. s. ż.” - analiza patologii i rejestracja równowagi ortopedycznej narządu żucia.
d) „Planowanie leczenia ortodontycznego i protetycznego” w oparciu o diagnostykę instrumentalną s. s. ż. oraz indywidualną rejestrację położenia płaszczyzny estetycznej „Pro-cor”.
e) „Gerberowska Teoria Kłykcia /Condylar theory/” w konstruowaniu zwarcia u pacjentów z wykluczeniem implantacji postępowanie kliniczne i laboratoryjne.
f) Szyny zwarciowe: rodzaje, wskazania, wykonanie, efekty kliniczne - leczenie wspomagane multidyscyplinarnie.
g) „Zasady planowania i odtwarzania okluzji w odbudowach tymczasowych i stałych z uwzględnieniem parametrów indywidualnych” - zarządzanie zwarciem dla utrwalenia prawidłowej funkcji i idealnej estetyki / podstawy postępowania klinicznego i lab.
Dzięki wiedzy i kompetencjom nabytym podczas szkolenia, nauczyciele akademiccy (biorący udział w szkoleniu) przeprowadzając modyfikacje programów kształcenia na UMB, opracują zintegrowany program kształcenia przekazu koncepcji prof. A. Gerbera w oparciu o metodę werbalną (dyskusje w grupach, wykłady), metodę wizualną (demonstracje wizualne, prezentacje multimedialne) oraz metody dydaktyczne, w których studenci będą musieli opracowywać tematy sami, a następnie uczyć się nawzajem. W metodologii przekazu koncepcji użyte zostaną takie narzędzia jak obserwacja, pomiary, nauczanie nieformalne, dyskusje dydaktyczne, studia przypadków etc. Nauczyciele akademiccy będą musieli wziąć pod uwagę rozwój takich kluczowych kompetencji jak: umiejętność uczenia się, komunikacji, komunikacji w języku obcym (angielskim), umiejętności informatyczne, kompetencje naukowo techniczne.

III. Sposób realizacji szkolenia:

1) Szkolenie realizowane będzie w siedmiu trzydniowych kursach trwających po min. 33 godziny zegarowe każdy (łącznie min. 231 godzin zegarowych), w zapewnionym przez Wykonawcę miejscu (sala szkoleniowa, laboratorium protetyczne) na terenie Polski.
2) W szkoleniu uczestniczyć będzie łącznie 29 osób (nauczyciele akademiccy UMB), w podziale na trzy grupy szkoleniowe (2 grupy 10-osobowe, 1 grupa 9-osobowa). Każda z grup szkoleniowych zrealizuje pełną ścieżkę szkoleniową (7 trzydniowych kursów, łącznie min. 231 godzin zegarowych).
Liczebność każdej z trzech grup szkoleniowych może zostać zmieniona o maksymalnie +/- 1 osobę i zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
3) W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu do akceptacji ramowego planu szkolenia.
4) W terminie do 14 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego programu szkolenia ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji w toku szkolenia.
5) Wykonawca zapewni uczestnikom sale (salę szkoleniową, laboratorium protetyczne) wyposażone co najmniej w następujący sprzęt i materiały potrzebne do przeprowadzenia szkolenia dla każdego uczestnika.
Niezbędny sprzęt i materiały to m. in.:
a) modele gipsowe do każdej klasy zgryzowej
b) łuk twarzowy i artykulator stosowany w koncepcji prof. Gerbera
c) gipsy i woski stosowane w ćwiczeniach praktycznych
d) materiały i urządzenia do wykonania szyn zgryzowych
e) nożyk elektryczny, palnik
f) pozostałe akcesoria oraz materiały zużywalne niezbędne do realizacji zagadnień teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem szkolenia
6) Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz inne pomoce dydaktyczne, które będą niezbędne do przeprowadzenie szkolenia oraz zostaną wykorzystane do pracy dydaktycznej po jego zakończeniu. Materiały szkoleniowe będą przekazywane uczestnikom każdorazowo w dniu rozpoczęcia danego kursu (każdy kurs wymaga osobnych materiałów szkoleniowych, dotyczących tematyki danego kursu) w ilości równej liczbie uczestników szkolenia.
7) Wykonawca przekaże uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia. Zamawiającemu zostaną przekazane ich kserokopie.
8) Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu:
a) oryginały list obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego
b) oryginały list odbioru materiałów szkoleniowych w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego.
c) kserokopie certyfikatów ukończenia szkolenia wydanych wszystkim uczestnikom,
d) oryginały list odbioru certyfikatów ukończenia szkolenia w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego
e) materiały szkoleniowe z każdego kursu w formie elektronicznej przekazane na pamięci przenośnej pendrive.
9) Działania informacyjno-promocyjne:
Wykonawca umieści na listach obecności, ramowym planie szkolenia, szczegółowym programie szkolenia, listach odbioru, innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz w pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
10) Wykonawca zapewni:
a) dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
b) przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego,
c) materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

IV. Miejsce szkolenia:
W siedzibie Wykonawcy, w Polsce. Wykonawca wskaże siedzibę w formularzu ofertowym.

V. Planowany termin realizacji usługi:
Marzec - listopad 2020 roku

VI. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:
7 kursów x 3 dni x min. 11 godzin zegarowych (łącznie: 21 dni szkoleniowych, min. 231 godzin zegarowych) x 3 grupy szkoleniowe

VII. Planowana liczba uczestników:
Zamówienie dotyczy szkolenia dla 29 osób (podzielonych na 3 grupy szkoleniowe, dwie grupy 10-osobowe i jedna grupa 9-osobowa). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników. Liczebność każdej z trzech grup szkoleniowych może zostać zmieniona o maksymalnie +/- 1 osobę i zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.

3. Wymagania wobec Wykonawcy:
a) minimum 2 zrealizowane szkolenia o tożsamej lub podobnej tematyce;

Wnioskodawca potwierdzi swoje doświadczenie poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

4. Wymagania wobec trenerów:
a) Minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń o tożsamej lub podobnej tematyce

Wnioskodawca potwierdzi doświadczenie trenerów poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie przez trenerów ww. doświadczenia.

5. Kryteria oceny ofert:
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Kryterium posiadania przez trenerów, wyznaczonych do realizacji szkolenia udokumentowanej autoryzacji „Academy of Gerber Method” – waga 40%
(Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 40 pkt.)

Trenerzy posiadają udokumentowaną autoryzację „Academy of Gerber Method” – 40 pkt.
Trenerzy nie posiadają udokumentowanej autoryzacji „Academy of Gerber Method” – 0 pkt.

W przypadku spełniania powyższego kryterium Wykonawca potwierdzi to poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym oraz dołączenie do formularza potwierdzonej za zgodność kopii dokumentu. Potwierdzona za zgodność kopia autoryzacji „Academy of Gerber Method” musi być dołączona do oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

2) Doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w stosowaniu koncepcji prof. Gerbera w praktyce – 30%
(Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 30 pkt.)

Jeżeli szkolenie będzie prowadziło kilku trenerów, wówczas do wyliczenia liczby punktów zostanie wzięte pod uwagę doświadczenie trenera najdłużej stosującego koncepcję prof. Gerbera w praktyce.

Doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w stosowaniu koncepcji prof. Gerbera w praktyce (DW) – 30%

Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę lat doświadczenia w stosowaniu koncepcji prof. Gerbera w praktyce w liczbie od 1 roku do 5 lat, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba lat doświadczenia w stosowaniu koncepcji prof. Gerbera w praktyce, trenera wyznaczonego do realizacji szkolenia, wynosi 1 rok, natomiast maksymalna liczba (lat doświadczenia trenera w stosowaniu koncepcji prof. Gerbera w praktyce) uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 5 lat.

Ilość punktów DZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w stosowaniu koncepcji prof. Gerbera w praktyce” zostanie wyznaczona wg wzoru:

DZ=(DR/DN) x 30

Gdzie:
DR – doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, oferty rozpatrywanej, w postaci liczby lat doświadczenia trenera w stosowaniu koncepcji prof. Gerbera w praktyce.
DN – największe doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, spośród wszystkich dostarczonych i nieodrzuconych ofert, w postaci najwyższej liczby lat doświadczenia trenera w stosowaniu koncepcji prof. Gerbera w praktyce
30 – maksymalna ilość punktów, jaka może uzyskać oferta wg. kryterium doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w stosowaniu koncepcji prof. Gerbera w praktyce – 30 %

Liczbę lat doświadczenia trenerów w stosowaniu koncepcji prof. Gerbera należy podać w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby lat doświadczenia trenerów w stosowaniu koncepcji prof. Gerbera, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie posiada takiego doświadczenia, tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie przez trenerów ww. doświadczenia.

3) cena -30%
(Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 30 pkt.)

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena” wg następującego wzoru:

CZ = (CN/CR) x 30
gdzie:
CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,
30– maksymalna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 30%”

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto za wykonanie zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na:
• Cenę jednostkową brutto za udział 1 uczestnika w ramach jednego kursu
• Cenę jednostkową brutto za 1 uczestnika w ramach całego szkolenia
• Cenę brutto za całość zamówienia (całe szkolenie, 29 uczestników)

Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę uczestników biorących udział w szkoleniu.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą punktów z wszystkich w/w kryteriów.

6. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80521000-2 – Usługi opracowywania programów szkoleniowych

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Marzec - listopad 2020 roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
DZIEKANAT WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII I ODDZIAŁEM NAUCZANIA w JĘZYKU ANGIELSKIM; Dział Zamówień Publicznych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Magdalena KRYPA-OLKOWSKA; Katarzyna Turkowicz
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 32; 85 748 56 25
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) ,
- Potwierdzoną za zgodność kopię autoryzacji „Academy of Gerber Method” (w przypadku spełniania tego kryterium oceny ofert),
- Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę – jeśli dotyczy.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-02-20 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
a. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta. Stomatologia przewidywalna - metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę. Nr sprawy: AZP.25.4.19.2.2020 - Nie otwierać przed dniem 20.02.2020 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. b. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_pb_109.docx212.58 KB
zalacznik_nr_2_opz_gerber_pb_109.docx290.95 KB
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx265.81 KB
zalacznik_nr_4_wzor_umowy_pb_109.docx251.82 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia_4.19.pdf48.57 KB