Przygotowanie, wydrukowanie i dostarczenie 140 egzemplarzy skryptu w ramach projektu „FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu”

Nr sprawy: 
1/FL/2019
Data (wystawienia): 
2019-06-28
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pn. „FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest:
przygotowanie, wydrukowanie i dostarczenie 140 egzemplarzy skryptu zawierających materiały dydaktyczne z zakresu modułów tematycznych realizowanych w ramach projektu „FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu”.

Zakres usługi obejmuje:
a) skład i łamanie tekstu dostarczonego przez Zamawiającego w wersji elektronicznej,
b) wykonanie opracowania graficznego okładki na podstawie przesłanego przez Zamawiającego projektu,
c) druk i oprawę 140 egzemplarzy skryptu,
d) dostawę zamówienia do siedziby Zamawiającego (na terenie Białegostoku) wraz z rozładunkiem.

Parametry techniczne skryptu:
Liczba skryptów: 140 sztuk,
Format: B5 w pionie
Objętość: ok. 120 – 140 stron (60 - 70kartek)
Druk: okładka – karton 300g, 4+0 CMYK, kreda mat, oprawa klejona po długim boku
Druk: środek – offset 80g, 1+1
Dostawa: do siedziby UMB we wskazane miejsce (na terenie Białegostoku) wraz z rozładunkiem.

Wykonawca przygotuje i prześle opracowanie graficzne okładki do Zamawiającego, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zastrzeżeń i uwag do przekazanego opracowania. Wykonawca, w przypadku otrzymania uwag lub zastrzeżeń, zobowiązany jest do dokonania poprawek i ponownego dostarczenia projektu. Po zatwierdzeniu opracowania okładki Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wersję elektroniczną całości skryptu do akceptacji. Wykonawca zobowiązuje się, przed drukiem całego nakładu, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 1 egzemplarz wydruku próbnego.

KRYTERIA WYBORU OFERT
Cena przedmiotu zamówienia – 100 %.

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
- wykonał co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu graficznym i druku publikacji (książka, podręcznik, skrypt) w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem tytułów publikacji i przedstawieniem 3 przykładowych wizualizacji w wersji elektronicznej wykonanych publikacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@umb.edu.pl;
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
- odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym,
- dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty, co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania;
- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-09-26
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1
Dział Projektów Pomocowych
ul. Kilińskiego 1, Pałac Branickich, prawe skrzydło

Dział: 
Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Gabriela Kisiel
Telefon kontaktowy: 
gabriela.kisiel@umb.edu.pl; tel. 85 748 55 22
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia;

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);

- 3 przykładowe wykonane realizacje publikacji (wizualizacje w wersji elektronicznej przekazane na nośniku danych).

Złożenie oferty niepełnej (np. bez załącznika) skutkuje pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-07-16 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-087 Białystok, ul. J. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr 1/FL/2019. Nie otwierać przed 16.07.2019 godz. 14:00"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

- swobodnego wyboru oferty,
- przeprowadzania dodatkowych rokowań,
- unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny,
- w przypadku złożenia kilku ofert z jednakową ceną za wykonanie zadania, wybrani oferenci zostaną poproszeni o ponowne złożenie oferty dotyczącej jw.

ZałącznikWielkość
wzor_umowy_skrypt_zalacznik_nr_2.docx344.71 KB
formularz_ofertowy_skrypt_zalacznik_nr_3.docx340.1 KB
oswiadczenie_zalacznik_nr_4.docx347.29 KB
zapytanie_ofertowe_skrypt_zalacznik_nr_1_2.docx343.1 KB
informacja_na_temat_wyboru_wykonawcy.pdf593.99 KB