Przygotowanie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski materiałów przeznaczonych do anglojęzycznych informatorów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok (...)".

Nr sprawy: 
AWM/NAW/17/2019/TM
Data (wystawienia): 
2019-10-04
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiot zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia:
Usługi

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Zamówienie dotyczy projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2) Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia (kod CPV: 79530000-8 – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych) materiałów przeznaczonych do umieszczenia w anglojęzycznych informatorach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z języka polskiego na język angielski.

3) Objętość informacji przeznaczonych do tłumaczenia: 20 stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona znormalizowanego maszynopisu = 1800 znaków ze spacjami).

4) Tłumaczenie będzie dotyczyć materiałów odnoszących się do oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

5) Materiał do tłumaczenia, o którym mowa w pkt. 2, zostanie dostarczony Wykonawcy w postaci pliku docx (word) na nośniku elektronicznym lub poprzez wskazany w umowie adres e-mail, najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

3. Kryteria oceny:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następującego kryterium:

Cena przedmiotu zamówienia – 100 %.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia:

14 dni od dnia zawarcia umowy.

III. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Uprawniania do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tłumaczeń pisemnych – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tłumaczeń pisemnych;
2) Osoba dokonująca tłumaczenia, wskazana w pkt. 6 formularza ofertowego, musi być wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych.
3) Posiadanie doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu usług polegających na realizacji tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski na potrzeby instytucji publicznej lub niepublicznej, każda o objętości co najmniej 20 stron znormalizowanego maszynopisu.
4) W celu potwierdzenia doświadczenia, Wykonawca poda w formularzu ofertowym liczbę i wykaz zrealizowanych usług tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski na potrzeby instytucji publicznej lub niepublicznej.
5) Dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie zawodowe i kwalifikacje, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z przygotowaniem tłumaczeń pisemnych. Każdy z tłumaczy powinien posiadać uprawnienia tłumacza przysięgłego, tytuł magistra filologii angielskiej, lingwistyki lub ukończone magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia angielskiego oraz posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie (od ukończenia studiów) w tłumaczeniu pisemnym w zakresie języka angielskiego.

IV. Składanie ofert:

1) Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich, pokój nr 209.

2) Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
mgr Michał Dobrowolski, tel. 85 686 51 78, e-mail: michal.dobrowolski@umb.edu.pl

3) Do wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy dołączyć:
a) Dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tłumaczeń pisemnych;
b) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
c) Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia (np. referencje).

4) Termin składania ofert (data i godzina):
14 października 2019 r., godz. 15.00.

5) Miejsce składania ofert:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

a) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Przygotowanie tłumaczenia informacji do informatorów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – sprawa nr AWM/NAW/17/2019/TM – nie otwierać przed dniem 14 października 2019 r., godz. 15.00”.
b) Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
6) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
7) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo do:
- pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2 – Umowa (wzór)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (wzór)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@umb.edu.pl;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
 odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym,
 dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu o ani zmianą postanowień umowy

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-11-15
2. Okres: 
2019-10-14 - 2019-11-15
3. Termin (słownie): 
Piętnastego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich, pokój nr 209.

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
209
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Michał Dobrowolski
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 78
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

a) Dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tłumaczeń pisemnych;
b) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
c) Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia (np. referencje).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-10-14 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
6) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_tlumaczenie.doc162.5 KB
umowa_tlumaczenie.doc156 KB
formularz_ofertowy.doc150 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc128 KB
informacja_na_temat_wyboru_wykonawcy.pdf193.4 KB