Przygotowanie tłumaczenia na osiem języków materiałów przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej UMB w ramach projektu „Welcome to Medical University of Bialystok..." finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Nr sprawy: 
AWM/NAW/3/2019/TM
Data (wystawienia): 
2019-02-27
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Zamówienie dotyczy projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

2) Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia (kod CPV: 79530000-8 – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych) materiałów przeznaczonych do umieszczenia na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku www.umb.edu.pl z języka polskiego na następujące języki obce:
a) język angielski;
b) język chiński;
c) język fiński;
d) język hiszpański;
e) język niemiecki;
f) język norweski;
g) język rosyjski;
h) język szwedzki.

3) Objętość informacji przeznaczonych do tłumaczenia: 7 stron znormalizowanego maszynopisu, z uwzględnieniem informacji zawartych w pkt. 5 (jedna strona znormalizowanego maszynopisu = 1 800 znaków ze spacjami).

4) Tłumaczenie będzie dotyczyć materiałów odnoszących się do następujących bloków tematycznych:
a) Współpraca międzynarodowa;
b) Ogólne informacje o Uniwersytecie w Białymstoku;
c) Informacje na temat zasad rekrutacji;
d) Studenci;
e) Nauka;
f) Dane kontaktowe;
g) Polityka cookies;
h) Muzeum Historii Medycyny i Farmacji;
i) Białystok i region;
j) Nawigacja strony.

5) Zamówienie obejmuje również tłumaczenie materiałów w związku z aktualizacją treści strony internetowej, ośmiokrotnie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. od dnia dostarczenia Zamawiającemu tłumaczenia, o którym mowa w pkt. 3, do dnia 31 października 2020 r. Objętość materiału do tłumaczenia w ramach aktualizacji treści strony internetowej będzie miała każdorazowo dwie strony znormalizowanego maszynopisu i będzie obejmować wszystkie wersje językowe objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

6) Materiał do tłumaczenia, o którym mowa w pkt. 2, zostanie dostarczony Wykonawcy na nośniku elektronicznym lub poprzez wskazany w umowie adres e-mail, najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

7) Materiał do tłumaczenia w ramach aktualizacji treści strony internetowej, o którym mowa w pkt. 5, zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego, każdorazowo w uzgodnionym terminie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, na nośniku elektronicznym lub poprzez wskazany w umowie adres e-mail.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-10-31
2. Okres: 
2019-03-11 - 2020-10-31
3. Termin (słownie): 
Trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dwudziestego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich, pokój nr 100.

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
nr 100 - Prawe Skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż. Łukasz Lepionka
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 76
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

a) Dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tłumaczeń pisemnych;
b) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
c) Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia (np. referencje).
.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-03-11 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna.
Pokój numer: 
Lewe Skrzydło Pałacu Branickich
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • - pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_tlumaczenie.doc165.5 KB
formularz_ofertowy.doc149.5 KB
umowa_tlumaczenie.doc163 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc127.5 KB
informacja_na_temat_wyboru_wykonawcy.pdf197 KB