Przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Nr sprawy: 
APR.0642.1.2020
Data (wystawienia): 
2020-02-08
Zapytanie ofertowe: 

Przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich i dostarczeniem do Biura Promocji i Rekrutacji UMB, ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich i dostarczeniem do Biura Promocji i Rekrutacji UMB, ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku:
1. Przygotowanie logotypu XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (wykorzystanie istniejącego stałego elementu festiwalu, tzw. drzewka) – logotyp pełen kolor i monochromatyczny, wersja wektorowa, jpg i png. - wykonanie do dnia 24.02.2020
2. Przygotowanie projektów graficznych , skład, druk plakatów: zadruk jednostronny, pełen kolor) - wykonanie do dnia 16.03.2020
– format A4, 500 szt. , kreda min. 170 gram
- format A3, 200 szt., kreda min. 170 gram
- format B1 – 50 szt., kreda min. 200 gram
- format B2 – 20 szt. Kreda min. 200 gram
3. Przygotowanie projektów graficznych , skład, druk zaproszeń: zadruk dwustronny, pełen kolor) format: zaproszenia składane do DL – 300 szt. - wykonanie do dnia 7 kwietnia 2020 r.
4. Druk 300 kopert DL z logotypem Festiwalu Nauki i Sztuki – zadruk pełen kolor - wykonanie do 07.04.2020 r.
5. Przygotowanie grafik festiwalowych
- na stronę internetową www.podlaskifestiwal.pl - wykonanie do 28.02.2020 r.
- na 13 stron internetowych organizatorów - wykonanie do dnia 16.03.2020
- na facebook - wykonanie do 28.02.2020 r.
- do kampanii w Internecie i na urządzeniach mobilnych - 5 grafik- wykonanie do dnia 16.03.2020
- grafika pikniku naukowego - wykonanie do dnia 16.03.2020
- grafika pikniku naukowego na facebook - wykonanie do dnia 16.03.2020
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego trzy zróżnicowane koncepcje graficzne. Spośród przedstawionych projektów graficznych, Zamawiający wybierze jeden projekt graficzny.
W przypadku braku wyboru przez Zamawiającego projektu graficznego do realizacji, Zamawiający zgłosi uwagi i sugestie odnośnie oczekiwanego projektu graficznego a Wykonawca zostaje zobligowany do przedstawienia trzech kolejnych projektów graficznych

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Wykonanie poszczególnych zadań określone w opisie zapytania; końcowy termin do 8 kwietnia 2020 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Biuro Promocji i Rekrutacji, tel 85 748 5512

Dział: 
promocja@umb.edu.pl
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Hanna Sarosiek
Telefon kontaktowy: 
85 748 5512
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym
- Oświadczenie poświadczające, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 3 usługi w zakresie podobnym do zakresy zapytania ofertowego.
- Wykonawca powinien przedłożyć co najmniej trzy przykładowe wykonane realizacje o podobnym zakresie, jakie ma zapytanie ofertowe

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-02-12 15:30
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Prosimy o przesłanie ofert emailem na adres: promocj@umb.edu.pl. ferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
    swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc43.5 KB
formularz_ofertowy.docx135.92 KB