Przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego 5-dniowego kursu dla 17 pracowników UMB, w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE

Nr sprawy: 
AZP/US/1/CSM/20/2019
Data (wystawienia): 
2019-01-03
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, 5-dniowego kursu dla 17 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination). Kurs jest przeznaczony dla kadry dydaktycznej odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów typu OSCE w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Kurs realizowany będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

I. Zagadnienia i treści objęte kursem:
Teoria i praktyka egzaminów typu OSCE , umiejętność zastosowania OSCE, wskazanego jako forma sprawdzania całości umiejętności praktycznych lub klinicznych nabytych w trakcie kształcenia praktycznego w zakresie medycyny.
Celem kursu jest w szczególności:
 zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą planowania, organizowania i przeprowadzania egzaminów OSCE uwzględniającą najnowsze doniesienia z badań w edukacji medycznej,
 nauczenie uczestników umiejętności niezbędnych w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów typu OSCE dla studentów medycyny oraz pielęgniarstwa i położnictwa.
 wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające na sprawne, skuteczne realizowanie różnorodnych zadań związanych z oceną umiejętności klinicznych studentów w formie egzaminu typu OSCE.
Treść kursu powinna być dopasowana do wiedzy, doświadczenia, potrzeb i oczekiwań uczestników.

II. Cel główny kursu: uczący się mają posiąść teoretyczne i praktyczne umiejętności dotyczące przygotowania oraz prowadzenia OSCE.
Cele szczegółowe: zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie przygotowywania stacji OSCE, tworzenia scenariuszy i zestawów pytań klinicznych przypisanych do poszczególnych stacji, zasad oceniania i skali ocen podczas przeprowadzania egzaminu, przygotowywania standaryzowanej listy kontrolne (check-lista) dla egzaminatorów, przygotowywania instrukcji egzaminu OSCE dla zdających, oceniających i dla pacjentów symulowanych. Praktyczna realizacja egzaminu OSCE.

III. Sposób realizacji kursu:
1) Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego jego planu.
2) Wykonawca, przed rozpoczęciem kursu, przekaże zamawiającemu nazwiska trenerów prowadzących kurs wraz z informacją o spełnieniu wymagań określonych w pkt. IX .
3) Każdy uczestnik kursu powinien mieć możliwość samodzielnego sprawdzenia w praktyce zagadnień związanych z tematyką i przedmiotem zamówienia.
4) Całość kursu ma się odbywać w języku polskim.
5) Kurs powinien obejmować wykłady oraz zagadnienia praktyczne w zakresie OSCE.
6) Kurs prowadzony przez co najmniej 2 instruktorówtrenerów.
7) Każdy uczestnik kursu otrzyma od Wykonawcy certyfikat ukończenia, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zgody uczestników kursu na przetwarzanie danych osobowych. Certyfikat powinien być zgodny z wymaganiami dla certyfikowanych kursów i szkoleń. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wydanych uczestnikom kursu certyfikatów.
8) Wykonawca przygotuje i zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pliki na nośniku USB) lub tradycyjnej. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu - łącznie 18 egzemplarzy, po 1 dla uczestników kursu i 1 dla Zamawiającego. Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logo (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz nazwą projektu), które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową.
9) Zamawiający zapewnia salę wyposażoną w sprzęt multimedialny (rzutnik, ekran). Jeżeli według Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia niezbędny jest dodatkowy sprzęt ponad opisany, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jego zapewnienia we własnym zakresie.

IV. Miejsce realizacji: kurs realizowany w siedzibie Zamawiającego.

V. Planowany termin: kurs powinien zostać zrealizowany w okresie I-III 2019 r. Termin kursu określony zostanie przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 7 dni

VI. Długość kursu grupy: Łącznie 5 dni x 8 godzin = 40 godzin (godziny dydaktyczne = 45 minut)

VII. Planowana liczba uczestników: 17 osób: 10 osób Wydział Lekarski; 7 osób Wydział Nauk o Zdrowiu (w tym: 5 osób położnictwo, 2 osoby pielęgniarstwo).

VIII. Wymagania wobec Wykonawcy
Posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu OSCE w uczelni medycznej. Prowadzenie egzaminów OSCE na uczelni medycznej przez minimum 2 lata. Utworzenie minimum 5 stacji OSCE lub udział w tworzeniu minimum 10 stacji OSCE. Udział w procesie planowania egzaminu OSCE.
Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

IX. Wymagania wobec prowadzącego kurs:
Wykonawca winien dysponować co najmniej 2 osobami, które będą prowadziły kurs i każda z nich:
- będzie instruktorem/trenerem w zakresie szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia,
- dysponuje co najmniej dwuletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
Wykonawca potwierdzi powyższe doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenia

X. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
- cena – 70%,
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- doświadczenie trenerów prowadzących kurs – 30%
Ocenianie będzie doświadczenie dwóch wskazanych trenerów, w zakresie liczby przeprowadzonych szkoleń/kursów o tematyce obejmującej przedmiot zamówienia (w ciągu ostatnich 3 lat):

Instruktor/trener nr 1
a) 1 szkolenie – 0 pkt.
b) 2 szkolenia – 5 pkt
c) 3 szkolenia – 10 pkt
d) 4 i więcej szkoleń – 15 pkt

Instruktor/trener nr 2
a) 1 szkolenie – 0 pkt.
b) 2 szkolenia – 5 pkt
c) 3 szkolenia – 10 pkt
d) 4 i więcej szkoleń – 15 pkt

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
przewidywany okres styczeń-marzec 2019 r.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zmówień Pulicznych Centrum Symulacji Medycnej UMB
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Agata Rekuć, Agnieszka Ukalska
Telefon kontaktowy: 
85-7485550, 85-6865240
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym ( zał. nr 3 do zapytania ofertowego )

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-01-11 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, 5-dniowego kursu dla 17 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE sprawa nr AZP/US/1/CSM/20/2019 - Nie otwierać przed dniem 11.01.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_formularz_ofertowy_szkolenie_osce.doc165.5 KB
zal_3_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc152 KB
zal_nr_4_umowa_wzor.docx205.35 KB
zal._nr_2_opis_przedmiotu_zamowienia.docx198.52 KB
zestawienie_zbiorcze_ofert.docx191.65 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx194.93 KB