Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”

Nr sprawy: 
2/GER/2016
Data (wystawienia): 
2016-12-06
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/15.

Przedmiotem zamówienia jest:
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zakwalifikowanych do udziału w I edycji projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”.

1) Badana grupa: 24 studentów UMB
2) Planowany termin i harmonogram realizacji usługi:
- I grupa: 17-18 grudnia 2016 roku w godzinach 8.30 - 15:00
- II grupa: 13-14 stycznia 2017 roku w godzinach 8:30 - 15:00
3) Miejsce realizacji usługi: siedziba UMB, ul. Kilińskiego 1, Białystok.
4) Liczba godzin warsztatów: łącznie 32 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut), w podziale na 2 grupy (2 x 8h każda grupa).
5) Sposób realizacji usługi:
- przygotowanie konspektu zajęć i materiałów dydaktycznych,
- przeprowadzenie zajęć,
- przygotowanie, zebranie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji z zajęć: listy obecności, dzienniki zajęć,
- przygotowanie i przekazanie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach,
- sporządzenie raportu z zajęć
6) Zakres tematyczny zajęć:
- zasady prawidłowej komunikacji,
- bariery w komunikowaniu się,
- zasady komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym,
- plan pielęgnowania a zaburzenia w komunikacji,
- zasady postępowania w przypadku zaburzeń w komunikacji- analiza przypadków praktycznych,
- komunikowanie się z opiekunami osoby starszej,
- rozpoznawanie sytuacji stresu i metody radzenia sobie ze stresem.
7) Forma zajęć:
- przekazanie podstawowych informacji teoretycznych oraz praca grupy w formie case study pod nadzorem trenera, konsultacje podjętych działań, zajęcia grupach około 12-to osobowych.

Wymagania wobec Wykonawcy:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji dla pracowników branży medycznej i przeprowadzenie w tym okresie co najmniej 2 takich szkoleń,
- dyspozycyjność, w okresie planowanej realizacji usługi.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenia.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
I grupa: 17-18 grudnia 2016 roku w godzinach 8.30-15.00; II grupa: 13-14 stycznia 2016 roku w godzinach 8.30-15.00
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
ul. J. Kilińskiego 1;
15-087 Białystok

Dział: 
Projektów Pomocowych
Numer pokoju: 
109
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski, Anna Piłaszewicz
Telefon kontaktowy: 
86 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą),
2) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
3) Curriculum Vitae,
4) kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-12-14 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
ul. J. Kilińskiego 1; 15-087 Białystok; Kancelaria Ogólna; z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe nr 2/GER/2016. Nie otwierać przed 14.12.2016 godz. 12.00"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

- w przypadku złożenia kilku ofert z jednakową ceną za całościowe wykonanie usługi, wybrani oferenci zostaną poproszeni o ponowne złożenie oferty dotyczącej jw.,
- złożenie oferty po terminie lub niepełnej (np. bez załącznika) skutkuje pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.

ZałącznikWielkość
rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego_2_ger_2016.pdf95.27 KB
zal._1_komunikacja_formularz_ofertowy.docx198.26 KB
zal._2_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx19.24 KB
zalacznik_3_warsztaty_umowa_wzor.pdf423.46 KB