Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”

Nr sprawy: 
1/GER/2017
Data (wystawienia): 
2017-01-05
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/15.

Przedmiotem zamówienia jest:
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zakwalifikowanych do udziału w I edycji projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”.

1) Badana grupa: 24 studentów UMB
2) Planowany termin i harmonogram realizacji usługi:
- I grupa: 20 - 21 stycznia 2017 roku (piątek - godz. 15.00 - 20.30 i sobota - godz. 08.30 - 15.30),
- II grupa: 27 - 28 stycznia 2017 roku (piątek - godz. 15.00 - 20.30 i sobota - godz. 08.30 - 15.30).
3) Miejsce realizacji usługi: siedziba UMB, ul. Kilińskiego 1, Białystok.
4) Liczba godzin warsztatów: łącznie 32 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut), w podziale na 2 grupy (średnio 2 x 8h każda grupa).
5) Sposób realizacji usługi:
- przygotowanie konspektu zajęć i materiałów dydaktycznych,
- przeprowadzenie zajęć,
- przygotowanie, zebranie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji z zajęć: listy obecności, dzienniki zajęć,
- przygotowanie i przekazanie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach,
- sporządzenie raportu z zajęć.
6) Zakres tematyczny zajęć:
- zastosowanie metod analitycznych w diagnostyce medycznej, interpretacja wyników badań i rozmowy z pacjentem,
- charakter sytuacji problematycznych wymagających myślenia analitycznego w procesie diagnostycznym i terapeutycznym,
- fazy procesów analizy informacji medycznych i naukowych,
- najczęstsze błędy przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych,
- wybrane techniki i narzędzia analitycznego rozwiązywania problemów terapeutycznych,
- myślenie analityczne w pracy grupowej,
7) Forma zajęć:
- przekazanie podstawowych informacji teoretycznych oraz praca grupy w formie case study pod nadzorem trenera, konsultacje podjętych działań, zajęcia grupach około 12-to osobowych.

Wymagania wobec Wykonawcy:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zastosowania metod analitycznych dla pracowników branży medycznej i przeprowadzenie w tym okresie co najmniej 2 takich szkoleń,
- dyspozycyjność, w okresie planowanej realizacji usługi.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenia.

3. Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
- cena oferty - 80 pkt,
- doświadczenie: liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu zastosowania metod analitycznych dla pracowników branży medycznej - 20 pkt.

2) Zasady oceny kryterium "Cena oferty"
W kryterium „cena oferty” ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: liczba punktów = najniższa oferowana cena /cena oferty ocenianej x 80
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 80 punktów.

3) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie”.
W kryterium „Doświadczenie” ocena zostanie na podstawie opisu dotychczasowej działalności Wykonawcy opartej na liczbie przeprowadzonych szkoleń z zakresu zastosowania metod analitycznych dla pracowników branży medycznej. Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
a. 0 - 2 szkolenia: 0 punktów
b. 2-5 szkoleń: 10 punktów
c. 6 i więcej szkoleń: 20 punktów
W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium, Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) liczbę zrealizowanych szkoleń i ich wykaz. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

4) Ostateczna ocena punktowa oferty.
Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty + Doświadczenie): 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
I grupa: 20 - 21 stycznia 2017 roku (piątek - godz. 15.00 - 20.30 i sobota - godz. 08.30 - 15.30); II grupa: 27 - 28 stycznia 2017 roku (piątek - godz. 15.00 - 20.30 i sobota - godz. 08.30 - 15.30).
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
ul. J. Kilińskiego 1
15-087 Białystok

Dział: 
Projektów Pomocowych UMB
Numer pokoju: 
109
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Sokołowski, Anna Piłaszewicz
Telefon kontaktowy: 
86 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
2) Curriculum Vitae,
3) kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-01-13 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
ul. J. Kilińskiego 1; 15-087 Białystok; Kancelaria Ogólna; z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe nr 1/GER/2017. Nie otwierać przed 13.01.2017"
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

- w przypadku złożenia kilku ofert z jednakową ceną za całościowe wykonanie usługi, wybrani oferenci zostaną poproszeni o ponowne złożenie oferty dotyczącej jw.,
- złożenie oferty po terminie lub niepełnej (np. bez załącznika) skutkuje pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_formularz_ofertowy.docx198.34 KB
zalacznik_2_oswiadczenie_powiazania_kapitalowe.docx194.97 KB
zalacznik_3_umowa_wzor.pdf421.56 KB
opis_zamowienia_warsztaty_analityczne.pdf217.43 KB
1_ger_2017_informacja_o_wyniku_postepowania.pdf373.9 KB