Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatryczny

Nr sprawy: 
AZP/US/3/APP-073/GER/1/2019
Data (wystawienia): 
2019-01-08
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr POWR.03.01.00-00-K048/15.

Przedmiotem zamówienia jest:
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym dla 24 studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zakwalifikowanych do udziału w III edycji projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”.
1) Docelowa grupa: 24 studentów.
2) Planowany termin i harmonogram realizacji usługi:
 I grupa: 15-16 lutego 2019 roku (piątek - godz. 14.00-20.30 i sobota - godz. 08.30-15.00),
 II grupa: 22-23 lutego 2019 roku (piątek - godz. 14.00-20.30 i sobota - godz. 08.30-15.00).
3) Miejsce realizacji usługi: siedziba UMB, ul. Kilińskiego 1, Białystok.
4) Liczba godzin warsztatów: łącznie 32 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut), w podziale na 2 grupy (średnio 2 x 8h każda grupa).
5) Sposób realizacji usługi:
 przygotowanie konspektu zajęć i materiałów dydaktycznych,
 przeprowadzenie zajęć,
 przygotowanie, zebranie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji z zajęć: listy obecności, dzienniki zajęć,
 przygotowanie i przekazanie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach,
 sporządzenie raportu z zajęć.
6) Zakres tematyczny zajęć:
 zastosowanie metod analitycznych w diagnostyce medycznej, interpretacja wyników badań i rozmowy z pacjentem,
 charakter sytuacji problematycznych wymagających myślenia analitycznego w procesie diagnostycznym i terapeutycznym,
 fazy procesów analizy informacji medycznych i naukowych,
 najczęstsze błędy przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych,
 wybrane techniki i narzędzia analitycznego rozwiązywania problemów terapeutycznych,
 myślenie analityczne w pracy grupowej,
7) Forma zajęć:
 przekazanie podstawowych informacji teoretycznych oraz praca grupy w formie case study pod nadzorem trenera, konsultacje podjętych działań, zajęcia grupach około 12-to osobowych.
8) Wymagania wobec Wykonawcy:
Dysponowanie co najmniej 1 trenerem spełniającym następujące wymagania:
 wykształcenie wyższe,
 co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zastosowania metod analitycznych dla pracowników branży medycznej lub studentów kierunków medycznych i przeprowadzenie co najmniej 2 takich szkoleń;
 dyspozycyjność, w okresie planowanej realizacji usługi.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenia.
3. Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena oferty 60 pkt
Doświadczenie trenera: liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu zastosowania metod analitycznych dla pracowników branży medycznej lub studentów kierunków medycznych 20 pkt
Wykorzystanie w trakcie szkolenia gier szkoleniowych dopasowanych do tematyki szkolenia 20 pkt

2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty”
 W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację warsztatów. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
 liczba punktów = najniższa oferowana cena /cena oferty ocenianej x 60
 najkorzystniejsza oferta otrzyma w tym kryterium 60 punktów.
3) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie trenera”.
 W kryterium „Doświadczenie trenera” ocena zostanie dokonana na podstawie dotychczasowej działalności trenera biorącego udział w realizacji warsztatów.
 Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
• 2 szkolenia: 0 punktów
• 3 - 5 szkoleń: 10 punktów
• 6 i więcej szkoleń: 20 punktów
W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2) liczbę i wykaz przeprowadzonych szkoleń z zakresu zastosowania metod analitycznych dla pracowników branży medycznej lub studentów kierunków medycznych. Jeżeli w realizacji warsztatów bierze udział więcej niż 1 trener to należy podać doświadczenie zespołu, który miałby realizować szkolenie lub wskazać doświadczenie jednego z nich, korzystniejsze z punktu widzenia rozpatrywania oferty. W razie gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi doświadczenia, w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.
4) Zasady oceny kryterium: „Wykorzystanie w trakcie szkolenia gier szkoleniowych dopasowanych do tematyki szkolenia”
 Wykonawca zdeklaruje w formularzu ofertowym liczbę gier szkoleniowych dopasowanych do tematyki szkolenia, które zrealizuje w trakcie trwania warsztatów.
 Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
• 0 gier szkoleniowych - 0 punktów
• 1 gra szkoleniowa - 10 punktów
• 2 i więcej gier szkoleniowych - 20 punktów.
5) Ostateczna ocena punktowa oferty.
 Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty + Doświadczenie trenera + liczba gier szkoleniowych): 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
 I grupa: 15-16 lutego 2019 roku (piątek - godz. 14.00-20.30 i sobota - godz. 08.30-15.00),  II grupa: 22-23 lutego 2019 roku (piątek - godz. 14.00-20.30 i sobota - godz. 08.30-15.00).
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział: 
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Anna Piłaszewicz, Marek Sokołowski, Michał Wolański
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 50
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-01-16 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym w ramach projektu: „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” sprawa nr APP-073/GER/1/2019 - Nie otwierać przed dniem 16.01.2019 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie

ZałącznikWielkość
zalacznik_1_formularz_ofertowy_analit_3_ed..docx138.27 KB
zalacznik_2_szczegolowy_opz_warsztaty_analit_3_ed.docx144.76 KB
zalacznik_3_umowa_wzor_warsztaty_analit_3_ed.docx162.46 KB
zalacznik_4__oswiadczenie_o_braku_powiazan_z_zamawiajacym_iii_ed.doc153.5 KB
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx39.67 KB