Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w ramach szkoły letniej w Kownie dla doktorantów w ramach projektu: „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie ..."

Nr sprawy: 
AWM/NCBR/07/2020/TM
Data (wystawienia): 
2020-05-11
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie dotyczy projektu pt. „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w języku angielskim w ramach szkoły letniej w Kownie pt. „Biotechnologia w medycynie i farmacji” dla 12 doktorantów międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych. Program szkoły letniej będzie merytorycznie przygotowany i współorganizowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Vytautas Magnus University w Kownie oraz Lithuanian University of Health Sciences.

3) Informacje na temat szkoły letniej w Kownie:

Łącznie zajęcia w ramach szkoły letniej będą trwały 5 dni.
Planowana liczba godzin zajęć w ciągu dnia: średnio 10 godzin dydaktycznych. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut. Możliwa będzie realizacja niektórych zajęć równolegle w tym samym czasie, dla różnych grup.
Harmonogram realizacji szkoły letniej, z określeniem konkretnego dnia i godziny realizacji danych zajęć zostaną uzgodnione we współpracy Zamawiającego z Vytautas Magnus University oraz Lithuanian University of Health Sciences nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem realizacji szkoły letniej. W związku z tym, po uzgodnieniu ostatecznego harmonogramu realizacji szkoły letniej, terminy realizacji poszczególnych zajęć (konkretny dzień i godzina) zostaną ustalone w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zajęcia będą realizowane każdego dnia nie wcześniej niż od godziny 8.00 czasu lokalnego i nie później niż do godziny 16.00 czasu lokalnego.

Funkcję koordynatora merytorycznego szkoły letniej w Kownie będzie pełnić prof. dr hab. Audrius Maruška z Vytautas Magnus University. Koordynator administracyjny szkoły letniej zostanie wskazany przez Vytautas Magnus University.

Ramowy program szkoły letniej obejmuje:
- podstawowe aspekty teorii, praktyki i sprzętu wykorzystywanego w kontroli jakości, a także w ocenie produktów, procesów i procedur biotechnologicznych, w tym fermentacji i przetwarzania końcowego, z wykorzystaniem produktów naturalnych, roślin leczniczych, obejmujących aspekty mikrokulturowe, aspekty komórek i zastosowanie metod biofizycznych;
- omówienie wykorzystania systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich elementów w celu uzyskania produktów o wpływie terapeutycznym i możliwościach diagnostycznych.

Zamawiający zapewni odczynniki i mały sprzęt zużywalny niezbędny do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ramach szkoły letniej. Odczynniki i mały sprzęt zużywalny zostaną dostarczone na miejsce realizacji zajęć w ramach szkoły letniej.

Na potrzeby przeprowadzenia zajęć, Zamawiający zapewni co najmniej następujące odczynniki i mały sprzęt zużywalny:
- pipety automatyczne;
- kuwety półmikro UV;
- włókna SPME do mikroekstrakcji;
- homogenizatory;
- fiolki chromatograficzne do headspace;
- septy silikonowe z PTFE do fiolek chromatograficznych;
- nakrętki do fiolek chromatograficznych;
- kolumny chromatograficzne;
- rozpuszczalniki chromatograficzne;
- standardy.

4) Tematyka zajęć
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących zajęć:
Część 1: Application of ultraviolet filters technologies in cosmetics;
Część 2: Evaluation of nanoparticles toxicity at different biological organization levels: cells, organelles and biopolymers;
Część 3: Development of topical pharmaceutical products, penetration tests and other analytical procedures;
Część 4: Preparation technologies of natural raw materials;
Część 5: Influence of innovative technologies on preparation and quality of medicinal and aromatic plants raw material;
Część 6: Technologies for the evaluation of biological environmental factors;
Część 7: Processes and apparatus in biopharmaceutical industry;
Część 8: Drug and gene delivery into cells using cell electroporation;
Część 9: Rules of instrumentation designing, methodology of 3D printing for biotechnology, analytical procedures and data extraction;
Część 10: Basics of fermentation and purification of metabolites;
Część 11: Miniaturization of analytical tools and application for qualitative and quantitative analysis of biomolecules.

Wszystkie zajęcia (50 godzin dydaktycznych) w ramach szkoły letniej będą zajęciami praktycznymi. Natomiast 44 godziny zajęć w ramach łącznej liczby zajęć będą to zajęcia o charakterze laboratoryjnym.

Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą jednej lub kilku części zamówienia.

Ramowy zakres w odniesieniu do poszczególnych zajęć znajduje się w załączniku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

5) Cel zajęć
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników szkoły letniej między innymi:
- ze sprzętem analitycznym stosowanym w procesie biotechnologicznym (elektroforeza kapilarna, kolorymetria);
- ze sposobami przygotowania próbek do analizy;
- z metodologią drukowania 3D dla biotechnologii i testów penetracyjnych;
- z procedurami analitycznymi oraz analizami i ekstrakcją danych;
- z zasadami projektowania oprzyrządowania, działania i optymalnego wyboru aparatury;
- z aspektami testów analitycznych stosowanymi w biotechnologii;
- z wielowymiarową analizą danych, filtracją i szumem wyjściowym, operowaniem danymi.

6) Forma realizacji zajęć
Wszystkie zajęcia będą realizowane w formule zamkniętej – tylko z udziałem doktorantów Zamawiającego, przygotowane na miarę konkretnych potrzeb zgłoszonych przez doktorantów. Wykonawca każdej z tematyk zweryfikuje, jakie są potrzeby uczestników w zakresie szczegółowej tematyki warsztatów przed rozpoczęciem realizacji szkoły letniej przesyłając krótką ankietę do Zamawiającego z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca każdej z tematyk przedstawi program zajęć do akceptacji Zamawiającego.

7) Grupa docelowa:
Uczestnicy zajęć w ramach szkoły letniej to 12 doktorantów międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych, z otwartym przewodem doktorskim lub w okresie przed otwarciem przewodu doktorskiego. Wszyscy uczestnicy zajęć znają język angielski w stopniu bardzo dobrym. W przypadku trzech tematów zajęć, zajęcia będą prowadzone dla jednej grupy 12 doktorantów. W przypadku ośmiu tematów zajęć, zajęcia będą prowadzone w grupach 6-osobowych, po dwie grupy zajęciowe na każdy z tych tematów.

8) Planowany termin i miejsce realizacji usługi:
Wszystkie zajęcia w ramach szkoły letniej w Kownie zostaną przeprowadzone w okresie 22-26 września 2020 r. Zajęcia będą realizowane na Vytautas Magnus University w Kownie. Zamawiajacy dokona uzgodnień z Vytautas Magnus University w celu zapewnienia sal szkoleniowych, laboratoriów i niezbędnego wyposażenia.
Miejsce realizacji usługi: siedziba Vytautas Magnus University, K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas, Lithuania, laboratorium lub sala wykładowa wyposażona w rzutnik multimedialny, tablicę flipchart, kartki do tablicy flipchart i kolorowe flamastry. O dokładnym miejscu (sala wykładowa) Wykonawca zostanie poinformowany przed rozpoczęciem szkoły letniej.

UWAGA: Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca odbywania się szkoły letniej, zakwaterowania ani wyżywienia.

9) Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w ramach szkoły letniej: 50. W ramach tej liczby, przewidywane są 44 godziny zajęć laboratoryjnych. Pozostałe 6 godzin dydaktycznych zajęć nie będą zajęciami laboratoryjnymi.

Liczba godzin dydaktycznych zajęć wraz z określeniem, czy są to zajęcia laboratoryjne przedstawia się następująco:
Część 1 - Application of ultraviolet filters technologies in cosmetics: 2 godziny dydaktyczne x 2 grupy (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) = 4 godziny dydaktyczne łącznie (zajęcia laboratoryjne: TAK);
Część 2 – Evaluation of nanoparticles toxicity at different biological organization levels: cells, organelles and biopolymers: 3 godziny dydaktyczne x 1 grupa (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) = 3 godziny dydaktyczne łącznie (zajęcia laboratoryjne: NIE);
Część 3 – Development of topical pharmaceutical products, penetration tests and other analytical procedures: 4 godziny dydaktyczne x 1 grupa (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) = 4 godziny dydaktyczne łącznie (zajęcia laboratoryjne: TAK);
Część 4 – Preparation technologies of natural raw materials: 2 godziny dydaktyczne x 2 grupy (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) = 4 godziny dydaktyczne łącznie (zajęcia laboratoryjne: TAK);
Część 5 – Influence of innovative technologies on preparation and quality of medicinal and aromatic plants raw material: 3 godziny dydaktyczne x 1 grupa (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) = 3 godziny dydaktyczne łącznie (zajęcia laboratoryjne: NIE);
Część 6 – Technologies for the evaluation of biological environmental factors: 2 godziny dydaktyczne x 2 grupy (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) = 4 godziny dydaktyczne łącznie (zajęcia laboratoryjne: TAK);
Część 7 – Processes and apparatus in biopharmaceutical industry: 2 godziny dydaktyczne x 2 grupy (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) = 4 godziny dydaktyczne łącznie (zajęcia laboratoryjne: TAK);
Część 8 – Drug and gene delivery into cells using cell electroporation: 3 godziny dydaktyczne x 2 grupy (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) = 6 godzin dydaktycznych łącznie (zajęcia laboratoryjne: TAK);
Część 9 – Rules of instrumentation designing, methodology of 3D printing for biotechnology, analytical procedures and data extraction: 3 godziny dydaktyczne x 2 grupy (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) = 6 godzin dydaktycznych łącznie (zajęcia laboratoryjne: TAK);
Część 10 – Basics of fermentation and purification of metabolites: 3 godziny dydaktyczne x 2 grupy (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) = 6 godzin dydaktycznych łącznie (zajęcia laboratoryjne: TAK);
Część 11 – Miniaturization of analytical tools and application for qualitative and quantitative analysis of biomolecules: 3 godziny dydaktyczne x 2 grupy (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) = 6 godzin dydaktycznych łącznie (zajęcia laboratoryjne: TAK).

10) Forma zajęć:
- przekazanie podstawowych informacji teoretycznych oraz praca grupy w formie warsztatów i case study pod kierunkiem trenera;
- konsultacje podjętych działań, udzielanie informacji zwrotnych;
- praca w grupach 12-osobowych (w przypadku części 2, 3, 5) lub 6-osobowych (w przypadku części 1, 4, 6-11);
- zajęcia w laboratorium (dotyczy wszystkich części zamówienia z wyjątkiem: 2, 5);
- dyskusje w grupie, moderowanie dyskusji przez trenera;
- zajęcia będą przeprowadzone w formie aktywizującej wszystkich uczestników.

11) Kwestie organizacyjne związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
- zweryfikowanie potrzeb szkoleniowych uczestników przed rozpoczęciem zajęć;
- przygotowanie przez Wykonawcę pytań do testu wiedzy i kompetencji w zakresie prowadzonych przez Wykonawcę zajęć mających na celu wykazanie nabycia wiedzy i podniesienia kompetencji uczestników w wyniku udziału w zajęciach. Pytania do testu zostaną przekazane koordynatorowi administracyjnemu;
- przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie drukowanej dla każdego uczestnika (konspekt zajęć, bibliografia, case studies itp.) oraz 1 kopii dla Zamawiającego do celów projektowych (archiwizacja) w wersji elektronicznej, zawierających stosowne logotypy i informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Treść informacji i wzory logotypów zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy;
- wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim;
- przygotowanie, zebranie i przekazanie osobie wskazanej przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji z zajęć: oryginałów list obecności, dzienników zajęć oraz potwierdzenia odbioru zaświadczeń, na dwujęzycznych wzorach przekazanych przez Zamawiającego;
- zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach, zawierające logotypy i nazwę projektu zostaną przygotowane przez koordynatora administracyjnego szkoły letniej i będą wymagały podpisu koordynatora merytorycznego;
- raport końcowy zostanie przygotowany przez koordynatora administracyjnego szkoły letniej, jednakże jego przygotowanie będzie wymagało wkładu merytorycznego od każdego z Wykonawców, w tym w zakresie opisania kompetencji uzyskanych przez uczestników szkoły letniej.

Wykonawca poinformuje uczestników podczas pierwszej godziny zajęć o współfinansowaniu szkoły letniej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

Wykonawca zapewni odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników zajęć, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.

Zamawiający przewiduje przerwy: w przypadku zajęć trwających 3 i 4 godziny dydaktyczne, odbędzie się jedna 15-minutowa przerwa. W przypadku zajęć trwających 6 godzin dydaktycznych Zamawiający przewiduje dwie 15-minutowe przerwy. Przerwy nie wliczają się do łącznego wymiaru trwania zajęć stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

Koordynator administracyjny czuwający nad przebiegiem szkoły letniej w Kownie i zapewniający wsparcie logistyczne i administracyjne zostanie zapewniony przez Vytautas Magnus University na mocy odrębnych porozumień dokonanych pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a Vytautas Magnus University. Do zadań koordynatora administracyjnego będą należeć kwestie organizacyjne, koordynacja realizacji harmonogramu szkoły letniej, rezerwacje sal na wykłady i laboratoria do pracy eksperymentalnej, zapewnienie sprzętu i wyposażenia (laptop, rzutnik multimedialny itp.), dostarczenie do miejsca realizacji zajęć niezbędnych odczynników i małego sprzętu zużywalnego, pomoc organizacyjna w przebiegu szkoły letniej, rozwiązywanie ewentualnych problemów.

14) Wymagania wobec Wykonawców prowadzących zajęcia (wspólne dla wszystkich części):
- posiadanie stopnia naukowego doktora (co najmniej);
- posiadanie co najmniej 10-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie tematyki prowadzonych zajęć;
- osoba prowadząca zajęcia powinna być uznanym autorytetem w dziedzinie nauk biomedycznych, bio-farmaceutycznych w skali światowej;
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
- posiadanie dorobku naukowego związanego z przedmiotem prowadzonych zajęć, na przykład posiadanie publikacji w czasopismach zindeksowanych w bazach Scopus i Web of Science;
- dyspozycyjność w okresie planowanej realizacji usługi.

3. Kryteria oceny:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego oddzielnie w odniesieniu do wszystkich części zamówienia na podstawie następującego kryterium:

Cena oferty – maksymalna liczba – 100 pkt

Zasady oceny kryterium „Cena oferty”

- W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację zamówienia w danej części. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

- Liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 100

- Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 punktów.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w przedziale czasowym 22-26 września 2020 r.
Ostateczny termin realizacji usługi, mieszczący się w przedziale czasowym 22-26 września 2020 r. zostanie ustalony w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, po podpisaniu umowy, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji szkoły letniej w Kownie.

III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, pokój nr 205, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich.

2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr Tomasz Maliszewski
Telefon kontaktowy, e-mail:
+ 48 85 686 52 21, tomasz.maliszewski@umb.edu.pl

3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:

1) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym,
2) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (np. życiorys zawodowy, lista publikacji naukowych, kopie dyplomów i innych dokumentów itp.).

4. Termin składania ofert (data i godzina):
2020-05-20, godz. 15.00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach szkoły letniej w Kownie – część …….. – sprawa nr AWM/NCBR/07/2020/TM – Nie otwierać przed dniem 20.05.2020, godz. 15.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Istnieje możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną w postaci skanów podpisanych dokumentów, na adres e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl

5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
- do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie;
- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
- do zmiany zakresu postępowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@umb.edu.pl;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
 odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym,
 dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty, co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:
1) Ramowy zakres zajęć w częściach 1 – 11;
2) Formularz ofertowy;
3) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym;
4) Wzór umowy;
5) Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.

Załącznik nr 1 – Ramowy zakres zajęć w częściach 1-11.

Część 1
Application of ultraviolet filters technologies in cosmetics

Cosmetic Products Development Course
Course description:
The course provides specific scientific knowledge and skills in cosmetic science and technology.
It provides an understanding about the steps of the development process of a cosmetic product starting from the selection of raw materials to application of the technologies and preparation a final product.
The course covers topics about the evaluation and selection of appropriate preservatives, gums, thickeners, lipids, surfactants, active ingredients in the development of various product formulations. The course will be given as seminar and practical demonstration.
On successful completion of this course, participants will learn:
• How to evaluate and select the right type of ingredients for a variety of formulations;
• How to develop safe and effective skin and hair care products.

Część 2
Evaluation of nanoparticles toxicity at different biological organization levels: cells, organelles and biopolymers

Controlling the interaction of nanomaterials with biological interfaces is a fundamental challenge to the field of nanomedicine, environmental protection, health, etc. When a nanomaterial enters a physiological environment, its surface is covered with a layer of proteins, forming what is known as the protein ‘corona‘. The protein corona alters the size, aggregation state, and interfacial properties of the nanomaterial, giving it a biological identity that is distinct from its synthetic identity. Uncontrolled nanomaterial–protein interactions can mark a nanomaterial for uptake in off-target cell populations, activate enzymatic cascades and prevent efficient removal from the body. A nanomaterial is safe and can be used effectively for disease diagnostics and treatment only when its physiological response is understood and controlled. Nanoparticles (NPs) toxicity is investigated in different experimental models and at different biological organization levels starting from NPs interaction with small biomolecules and biopolymers, organelles, cells, organs and, finally, assessing the effect on the functions of the entire organism. The data obtained from these experiments are used for filling gaps in the mechanism of NPs toxicity which can differ depending on countless parameters of NPs (material, size, shape, coating, aggregation, etc.) and biological micro and macro environment (composition of membranes, pH of the cellular compartment, cell type, organ system, immune system, etc.).
In this course students will learn how to evaluate the effect of NPs on cell viability by different methods (TPP, PI, LDH assays), ROS generation in cell culture, the effect of NPs on mitochondrial functions in situ and in isolated mitochondria, the effect of NPs on protein structure and fibrilization by UV/VIS spectroscopy, Raman scattering spectroscopy, and synchronous fluorescence.

Część 3
Development of topical pharmaceutical products, penetration tests and other analytical procedures

Contents of the course:
Guidelines and related regulatory documents defining the drug product development. Drug products topically administered via the skin for local action and for systemic effects. Practical principles applied in design of topical and dermal/transdermal drug delivery systems (creams, gels, ointments, pastes, suspensions, lotions, foams, sprays, aerosols, and solutions). Critical pharmaceutical product quality attributes in development of semisolid dosage forms. Pharmaceutical product quality tests and product performance tests as applied for topical and dermal/transdermal drug delivery products.
Experimental evaluation of quality parameters of topical and dermal/transdermal pharmaceutical products (assay, identification, content uniformity, pH, microbial limits, minimum fill and other possible compendial tests).
Experimental evaluation of topical and dermal/transdermal drug delivery system performance by applying in vitro release testing, and ex vivo skin penetration/permeation studies.
Statistical approaches for data treatment and evaluation.
Basic considerations that are employed during the development of a semi-solid topical generic products. Implementation of quality by design concepts during development of semisolid generic drug products. Design of bioequivalence studies for demonstration of similarity of topical and dermal/transdermal drug delivery products. Application of important aspects to be considered for demonstration of test-reference product similarity in real life cases – critical analysis and discussion.

Część 4
Preparation technologies of natural raw materials

The aim of the course is to provide an understanding of the role of sampling and sample preparation of medical plant material in analytical and bioanalytical chemistry. The students will understand sampling consideration and approaches, and sample preparation technologies. By attending the course students will know the role of sampling, sample types, sample size, sample storage and handling. This course will present the knowledge of traditional and newly developed chemical extraction methods for sample preparation of medical plant material. Throughout the course both practical and theoretical aspects of the outlined topics and application case studies will be presented.

Część 5
Influence of innovative technologies on preparation and quality of medicinal and aromatic plants raw material
Influence of innovative technology on preparation and quality of MAPs raw material
The aim of this course is interdisciplinary theoretical and practical knowledge of Medicinal (aromatic) plants (MAPs) scientific research and Influence of innovative technology on preparation and quality of MAPs raw material and evaluation (Pharmacopoeias, WHO Monographs and Guidelines on good collection practices for MAPs) its quality, safety and efficiency.
Study methods: workshop - discussion.
Topics:
During the workshop Students will analyze and know:
1. MAPs is complementary and traditional systems of medicine.
Students will understand the principles of current trends in Pharmacognosy related to to study traditional knowledge on the use of plants in health care.
2. Standards and juridical documents for the regulation quality of MAPs raw material in practice.
the principles of conservation and rational use of the medicinal (aromatic) plants MAPs diversity (Quidelines on the conservation of medicinal plants, 2004);
the general principles of good cultivation of medicinal plants, quality control measures and Good Collection Practices MAPs raw material (WHO Guidelines on Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for Medicinal Plants, 2003; The European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 9th Edition 2020).
3. MAPs constitute a source of raw materials. Innovative drying technologies of MAPs raw material.
The development and application of new Innovative drying technologies for the preparation and study of MAPs Raw Materials will be analyzed.
4. Identification and morphological / microscopical examination of MAPs and raw material.
Students will be able to select and apply MAPs raw material characterization scheme to the characteristic’s properties of the investigation object and possibilities of the evaluation methods.

Część 6
Technologies for the evaluation of biological environmental factors

Norms prepared on the basis of European Union legislation on levels of environmental pollution that do not harm human health. Air pollution is measured in mg/m3. The data obtained is compared with the maximum allowable concentrations. These values are regulated by the hygiene norm. Hygiene standards obligatory for persons designing, developing or operating in technology commercial activities for the monitoring and control of air pollution. There is a very high correlation between the amount of dust and the amount of microorganisms indoors. For the contamination description is used term bioaerosols. Bioaerosols are divided into fumes and vapor. Bioaerosols consist of dead and living particles. Dead part – dust, the living part includes bacteria, micromycetes (microscopic fungi), viruses, mites, protozoa. Mycotoxins are very different chemical compounds with different effects on the body. It may also be inhaled. Spores of microscopic fungi are important carriers of toxins. Bioaerosols can be pathogenic, toxic, allergenic or have pharmacological activity. Mold has been identified by the World Health Organization as one of the causes of lung cancer. Species composition and amount of microorganisms in the indoor environment is constant in the dynamic state. Various methods and devices have been developed to clean the polluted air. Depending on the physico-chemical properties of the pollutants, the concentrations in the air and the origin, a method can be chosen. Air purifiers are divided into pre-cleaners and cleaners, according to the cleaning method - dry and wet.
We will look at the classification of bioaerosols, methods for determining the concentration of dust in the air. We will determine the concentration of dust in the air by gravimetric (weighing) method. We will use laboratory analytical scales, air pump to pump contaminated air through the filter, membrane filters, thermometer, manometer. We will determine colonies of micro-organisms in the air (CFU / m3) using in our research the nutrient medium.

Część 7
Processes and apparatus in biopharmaceutical industry

This course aims to provide a basic knowledge of the theoretical principles of industrial plant and process for biopharmaceuticals, including an overview on major equipment commonly used, materials of construction and detailed economical evaluation of the process. It also aims to provide a basic understanding of the driving forces regulating the equipment selection; a capability to evaluate and select the most appropriate solution for a given practical problem in this area. A particular focus is given to the up-stream treatment and down-stream processing. After completion of the course students will gain basic understanding and have practical experience in solving theoretical problems, show capability in managing basic understanding of drawings, schematics and data elaboration involved in plant and process used in biopharmaceutical industry.
The course includes practicals regarding case studies, and process development and refining simulation.

Część 8
Drug and gene delivery into cells using cel electroporation

The targeted and facilitated drug delivery employing cell electroporation has been proved as efficient modality for antitumor electrochemotherapy. Antitumor electrochemotherapy combines administration of anticancer drugs like bleomycin or cisplatin and application of high intensity electric pulses. Electric pulses of certain parameters (pulse shape, strength, duration, number and frequency of pulses) and reversibly or irreversibly permeabilize the cells allowing transmembrane exchanges of various molecules. Therefore, the method can be exploited not only drug delivery, but also for delivery of various nucleic acids (plasmid DNA, siRNA, mRNA, etc.) as well as extraction of various extracellular compounds.
During the practice works, concerning cell electroporation, student will get acquainted with general techniques of cell culture lab. Special attention will be given for cell electroporation experiments, measurement of cell viability and the percentage of cells that uptake drug or gene. All evaluation will be performed by using flow cytometry. Therefore, some practical introduction of the function and capabilities of flow cytometry will be provided.

Część 9
Rules of instrumentation designing, methodology of 3D printing for biotechnology, analytical procedures and data extraction

The demand for new instruments is increasing. It is influenced by the expanding set of applications. One of the main requirements that drive the development new instruments is portability and operational autonomy. Such instruments are not only smaller copies of their benchtop version but they also have operational procedures adapted for smaller reagent and sample consumption as only minute quantities of consumables can be carried with the in situ instrumentation. Designing such instrumentation most difficult challenges are following: (i) power efficiency, (ii) wireless operation, (iii) resilience to changing environment, (iv) user friendliness, (v) operational robustness. Depending on the type of the instrument or the application, more design challenges can be faced. Regardless of the instrument or the application, following rapid prototyping techniques are used: (a) 3D printing, (b) CNC milling, (c) laser cutting, (d) injection molding, (e) printed circuit board design, (f) automation and programming. In addition to this, during development process of the instrument data must be acquired and processed before moving to the next iteration of the instrument design. If the product is supposed to work remotely or autonomously, adequate data transfer means or data pre-processing algorithms should be implemented.
The set of lecture will cover instrumentation design process broadly and methodologies such as 3D printing in detail. Applications for biotechnology and analytics will be addressed. The means to understand acquired data will be presented and demonstrated.

Część 10
Basics of fermentation and purification of metabolites

Fermentation is a metabolic process, when chemical changes occur in organic substrates because of the action of microorganisms’ secreted enzymes. The knowledge about the use of fermentation reaches ancient times before BC. This process was mainly used for beverage production. The fact, that fermentation is initiated by microorganisms was discovered only in 1860s by Louis Pasteur. Many different kinds of food products, such as wine, beer, cheese, yoghurt, kombucha, salami, soya sauce, vinegar, etc. are produced all over the World using fermentation by yeast, bacteria or fungi. In the last century fermentation was successfully applied for the production of antibiotics (penicillin, streptomycin, tetramycin, tetracycline), bacteriocins, vitamins (vitamin B12, biotin, riboflavin), enzymes, biopolymers, some pharmaceuticals (insulin, interferon, erythropoietin), amino acids, etc. All mentioned compounds, mainly are metabolites of bacteria and fungi.
The most of the food products produced by applying fermentation can be consumed without additional treatment except strong drinks, when distillation is performed to increase the concentration of ethanol in the beverage. But speaking about vitamins, drugs and pharmaceuticals, amino acids, food additives and other valuable metabolites, the purification and/or concentration process must follow after fermentation. Different purification/concentration methods, such as solvent extraction, membrane filtration, chromatography, electrophoresis, etc. nowadays are used for isolation of microorganisms’ metabolites after fermentation.
During the summer school, students will gain knowledge about the usage of fermentation in medicine and pharmacy together with practical experience in fermentation and purification of the metabolites.

Część 11
Miniaturization of analytical tools and application for qualitative and quantitative analysis of biomolecules

Due to high complexity the real samples of biological origin require separation step prior to analysis. Analytical separation techniques are commonly coupled with qualitative and qualitative detectors for determination of composition of the sample analyzed. A common trend in modern analysis is not only coupling of methods but also miniaturization of instruments and increase of throughput of samples. During this presentation the PhD students will be introduced with the main principles of miniaturization of analytical techniques, the limitations and prospects in this fast-growing research field.
During the hands-on seminar students will practically separate biologically active compounds using different separation and detection modes.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
2. Okres: 
2020-09-22 - 2020-09-26
3. Termin (słownie): 
Dwudziestego szóstego września dwa tysiące dwudziestego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, pokój nr 205, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich.

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
205
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
dr Tomasz Maliszewski
Telefon kontaktowy: 
85 686 52 21
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym,
2) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (np. życiorys zawodowy, lista publikacji naukowych, kopie dyplomów i innych dokumentów itp.).

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-05-20 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach szkoły letniej w Kownie – część …….. – sprawa nr AWM/NCBR/07/2020/TM – Nie otwierać przed dniem 20.05.2020, godz. 15.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Istnieje możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną w postaci skanów podpisanych dokumentów, na adres e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie,
  • do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  • do zmiany zakresu postępowania.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_-_prowadzenie_zajec_w_ramach_szkoly_letniej_w_kownie_-_ostateczne.docx471.3 KB
umowa_-_prowadzenie_zajec_w_ramach_szkoly_letniej_w_kownie_-_zaparafowana.docx458.88 KB
umowa_powierzenia_przetwarzania_danych__-_prowadzenie_zajec_w_ramach_szkoly_letniej_w_kownie_-_ostateczna.docx454.87 KB
formularz_ofertowy_-_prowadzenie_zajec_w_ramach_szkoly_letniej_w_kownie_-_ostateczny.docx452.25 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan_-_prowadzenie_zajec_w_ramach_szkoly_letniej_w_kownie_-_ostateczne.docx447.13 KB
informacja_na_temat_wyboru_wykonawcow.pdf244.54 KB