Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w języku angielskim dla studentów (...) w ramach projektu: „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia (...)"

Nr sprawy: 
AWM/NCBR/19/2020/TM
Data (wystawienia): 
2020-08-11
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w języku angielskim dla studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w ramach projektu: „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nr sprawy:
AWM/NCBR/19/2020/TM

Data wystawienia:
2020-08-11

Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia
Usługi społeczne

Nazwa i kod zgodnie z CPV:
80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
80300000-7 – usługi szkolnictwa wyższego
80430000-7 – usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim;
80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie dotyczy projektu pt. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

2) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w języku angielskim (wykłady i seminaria) w trybie online lub w trybie stacjonarnym dla studentów studiujących na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

3) Usługa szkoleniowa będzie realizowana w podziale na następujące części (ofertę można złożyć na jedną lub kilka części przedmiotowego zamówienia):

CZĘŚĆ I: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Nagroda Nobla w medycynie z roku 2012. Jak przeprogramować komórki dorosłego organizmu tak, by stały się komórkami macierzystymi?

Zakres tematyczny zajęć:

Identyfikacja technologii opartego o mechanizmy inżynierii genetycznej przeprogramowania dojrzałych komórek dorosłego organizmu w kierunku komórek macierzystych należy do jednych z najbardziej przełomowych odkryć w biologii komórki. Odkrycie to rodzi jednak szereg kolejnych pytań: jaka jest efektywność i powtarzalność tego procesu? Kiedy ma on szansę stać się realną alternatywą dla innych form leczenia? Czy genom indukowanych komórek macierzystych jest na tyle stabilny, by nie doprowadzić do niekontrolowanej proliferacji komórkowej?

CZEŚĆ II: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Wzajemne zależności pomiędzy mikroRNA i nowotworem. Czy można je skutecznie wykorzystać w terapii?

Zakres tematyczny zajęć:

MikroRNA mają zdolność do regulacji ekspresji genów. Ostatnie lata dostarczyły wielu dowodów na występowanie w przebiegu chorób nowotworowych szeregu nieprawidłowości w kodowaniu mikroRNA, zaburzeniu ich transkrypcji i regulacji epigenetycznej. Na ile odwrócenie tych zmian mogłoby pomóc w stworzeniu nowych form terapii chorób nowotworowych?

CZĘŚĆ III: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Czy w naszych organizmach możemy jeszcze odnaleźć komórki macierzyste podobne do zarodkowych komórek macierzystych?

Zakres tematyczny zajęć:

Stosowanie zarodkowych komórek macierzystych ze względu na ich bardzo duży potencjał regeneracyjny budzi entuzjazm jednych, ale sprzeciw innych naukowców wskazujących na szereg kontrowersji etycznych związanych ze sposobem ich pozyskania i wynikającymi z tego konsekwencjami. Czy możliwym jest, że w dorosłych organizmach można znaleźć komórki macierzyste o potencjale zbliżonym do komórek zarodkowych? Jak można je zidentyfikować i skąd można je pozyskiwać? Czy liczba takich komórek obecnych w naszych organizmach jest wystarczająca do zastosowania terapeutycznego? W jakich jednostkach klinicznych możemy spodziewać się ich ewentualnego wykorzystania?

4) Informacje organizacyjne dotyczące zaplanowanych zajęć:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie online lub w trybie stacjonarnym w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku zajęć online, sposób środka komunikacji zostanie ustalony w trybie roboczym z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia w ramach każdej z części zostaną przeprowadzone w roku akademickim 2020/2021 (preferowany termin: listopad 2020 r.).

Poszczególne zajęcia zostaną zrealizowane w ciągu jednego dnia lub podzielone na dwa dni. Dokładny termin i godzina przeprowadzenia zajęć zostaną uzgodnione w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia poszczególnych zajęć. Zajęcia będą realizowane nie wcześniej niż od godziny 8.00 czasu lokalnego w Polsce i nie później niż do godziny 19.00 czasu lokalnego w Polsce.

Planowana liczba godzin zajęć

Część I: 4 godziny dydaktyczne (wykłady – 2 godziny dydaktyczne, seminaria – 2 godziny dydaktyczne);
Część II: 4 godziny dydaktyczne (wykłady – 2 godziny dydaktyczne, seminaria – 2 godziny dydaktyczne);
Część III: 4 godziny dydaktyczne (wykłady – 2 godziny dydaktyczne, seminaria – 2 godziny dydaktyczne).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofer częściowych z podziałem na 3 części, przy czym pod pojeciem oferty częściowej należy rozumieć jedną lub kilka części, wyszczególnionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Oferty na niepełne części zostaną odrzucone jako niekompletne. Każda część wskazana w opisie przedmiotu zamówienia stanowi odrębną część i będzie podlegała odrębnej procedurze związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

5) Wymagania stawiane Wykonawcom:

CZĘŚĆ I
- posiadanie co najmniej stopnia doktora oraz zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5-letni okres zatrudnienia) na stanowisku associate professor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy);
- posiadanie co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego, w szczególności: prowadzenie zajęć wykładowych i praktycznych w języku angielskim z zakresu przeprogramowania komórek dorosłego organizmu w komórki macierzyste;
- posiadanie co najmniej 5 publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu 5 lat z zakresu przeprogramowania komórek dorosłego organizmu w komórki macierzyste;
- uczestniczenie w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach;
- posiadanie stopnia naukowego z dziedzin nauk medycznych lub pokrewnych.

CZĘŚĆ II
- posiadanie co najmniej stopnia doktora oraz zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5-letni okres zatrudnienia) na stanowisku associate professor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy);
- posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia dydaktycznego, w szczególności: prowadzenie zajęć wykładowych i praktycznych w języku angielskim z zakresu zależności pomiędzy mikroRNA i nowotworem;
- posiadanie co najmniej 5 publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu 5 lat z zakresu zależności pomiędzy mikroRNA i nowotworem;
- uczestniczenie w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach;
- posiadanie stopnia naukowego z dziedzin nauk medycznych lub pokrewnych.

CZĘŚĆ III
- posiadanie co najmniej stopnia doktora oraz zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5-letni okres zatrudnienia) na stanowisku associate professor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy);
- posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia dydaktycznego, w szczególności: prowadzenie zajęć wykładowych i praktycznych w języku angielskim z zakresu komórek macierzystych, ich podobieństwa do zarodkowych komórek macierzystych;
- posiadanie co najmniej 5 publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu 5 lat z zakresu komórek macierzystych, ich podobieństwa do zarodkowych komórek macierzystych;
- uczestniczenie w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach;
- posiadanie stopnia naukowego z dziedzin nauk medycznych lub pokrewnych.

6) Grupa docelowa:
Uczestnicy zajęć to studenci kierunku lekarskiego prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wszyscy uczestnicy zajęć znają język angielski w stopniu bardzo dobrym.

Część I - Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla studentów II roku Kierunku Lekarskiego. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program studiów.

Część II - Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla studentów II i III roku Kierunku Lekarskiego. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program studiów.

Część III - Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla studentów II i III roku Kierunku Lekarskiego. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program studiów.

7) Planowany termin i miejsce realizacji usługi:
Zajęcia zostaną przeprowadzone w roku akademickim 2020/2021. Zajęcia będą realizowane w trybie online, bez konieczności obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, lub w trybie stacjonarnym w siedzibie Zamawiającego.

8) Forma zajęć:
- wszystkie zajęcia będą realizowane w formule zamkniętej – tylko z udziałem studentów Zamawiającego;
- Wykonawcy muszą zrealizować przedmiot zamówienia osobiście;
- wszystkie zajęcia będą miały formę wykładu i seminariów;
- zajęcia będą przeprowadzone dla jednej grupy uczestników;
- Wykonawca przeprowadzi wykład w formie aktywizującej uczestników;
- uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań;
- dyskusje w grupie, moderowanie dyskusji przez Wykonawcę;
- możliwość konsultacji, udzielanie informacji zwrotnych.

9) Kwestie organizacyjne związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
- wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim;
- wszystkie zajęcia prowadzone w trybie online będą zdalnie rejestrowane/nagrywane;
- Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za kwestie organizacyjne związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
- przygotowanie i zebranie niezbędnej dokumentacji z zajęć: oryginałów list obecności, dzienników zajęć oraz potwierdzenia odbioru zaświadczeń, na dwujęzycznych wzorach przekazanych przez Zamawiającego leży po stronie Zamawiającego;
- Wykonawca podpisze zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach, zawierające logotypy i nazwę projektu, które zostaną przygotowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Oryginały zaświadczeń będą przesyłane pocztą;
- raport końcowy zostanie przygotowany przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Wykonawca poinformuje uczestników podczas pierwszej godziny zajęć o współfinansowaniu zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

Zamawiający zapewni odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników zajęć, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.

Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.

W przypadku zajęć trwających dłużej niż dwie godziny dydaktyczne, Zamawiający przewiduje 15-minutowe przerwy, realizowane w cyklach co dwie kolejne godziny dydaktyczne. Przerwy nie wliczają się do łącznego wymiaru trwania zajęć stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

Za kwestie organizacyjne związane z realizacją zajęć (rekrutacja uczestników, wydanie zaświadczeń, ewentualna pomoc organizacyjna itp.) odpowiada Zamawiający.

3. Kryteria oceny:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego oddzielnie w odniesieniu do wszystkich części zamówienia na podstawie następującego kryterium:

Cena oferty – maksymalna liczba – 100 pkt

Zasady oceny kryterium „Cena oferty”

- W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację zamówienia w danej części. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

- Liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 100

- Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 punktów.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w roku akademickim 2020/2021.
Ostateczny termin realizacji usługi, mieszczący się w wyżej wskazanym przedziale czasowym zostanie ustalony w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, po podpisaniu umowy, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia poszczególnych zajęć.

III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, pokój nr 205, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich.

2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr Tomasz Maliszewski
Telefon kontaktowy, e-mail:
+ 48 85 686 52 21, tomasz.maliszewski@umb.edu.pl

3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:

1) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym,
2) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (np. życiorys zawodowy, lista publikacji naukowych, kopie dyplomów i innych dokumentów itp.). Dokumenty powinny zawierać informacje niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Wykonawca składając ofertę na daną część postępowania, zobowiązany jest do wykazania listy publikacji odpowiadającej termatyce zajęć.

4. Termin składania ofert (data i godzina):
2020-10-12, godz. 15.00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w jęzuku angielskim dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – część …….. – sprawa nr AWM/NCBR/19/2020/TM – Nie otwierać przed dniem 12.10.2020, godz. 15.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Istnieje możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną w postaci skanów podpisanych dokumentów, na adres e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl
Oferty powinny być złożone w języku angielskim.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Istnieje możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną w postaci skanów podpisanych dokumentów, na adres e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl

5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
- do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie;
- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
- do zmiany zakresu postępowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@umb.edu.pl;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
 odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym,
 dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty, co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:
1) Formularz ofertowy;
2) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym;
3) Wzór umowy;

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2021-06-30
2. Okres: 
2020-09-08 - 2021-06-30
3. Termin (słownie): 
Trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, pokój nr 205, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich.

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
205
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
dr Tomasz Maliszewski
Telefon kontaktowy: 
+ 48 85 686 52 21
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym,
- Kopię dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (np. życiorys zawodowy, lista publikacji naukowych, kopie dyplomów i innych dokumentów itp.). Dokumenty powinny zawierać informacje niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Wykonawca składając ofertę na daną część postępowania, zobowiązany jest do wykazania listy publikacji odpowiadającej tematyce zajęć.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-10-12 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w jęzuku angielskim dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – część …….. – sprawa nr AWM/NCBR/19/2020/TM – Nie otwierać przed dniem 07.09.2020, godz. 15.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Istnieje możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną w postaci skanów podpisanych dokumentów, na adres e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl Oferty powinny być złożone w języku angielskim. 2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok. Istnieje możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną w postaci skanów podpisanych dokumentów, na adres e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie,
  • do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  • do zmiany zakresu postępowania.
ZałącznikWielkość
umowa_-_prowadzenie_zajec.docx106 KB
formularz_ofertowy.docx98.34 KB
oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc117 KB
informacja_o_wydluzeniu_terminu_skladania_ofert.doc130.5 KB
zapytanie_ofertowe_-_prowadzenie_zajec.docx107.4 KB