Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji warsztatów międzykulturowych dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nr sprawy: 
AWM/NAW/19/2019/TM
Data (wystawienia): 
2019-10-30
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

I. Przedmiot zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia
Usługi społeczne

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie dotyczy projektów pt.
a) „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” (Tematyka 1),
b) „Umiędzynarodowienie 2.0. Nowa jakość w budowaniu kultury umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” (Tematyka 2). Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.
2) Przedmiotem zamówienia jest:
Tematyka 1: Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów międzykulturowych dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obejmujacych współpracę z kręgami kulturowymi:
I grupa - kraje arabskie
II grupa - Chiny
III grupa - kraje śródziemnomorskie
IV grupa - kraje ASEAN (Indonezja, Malezja, Tajlandia i inne)
V grupa - kraje skandynawskie
VI grupa - USA.
Warsztaty w ramach Tematyki 1 będą realizowane w formule zamkniętej – tylko z udziałem pracowników Zamawiającego, przygotowane na miarę konkretnych potrzeb zgłoszonych przez pracowników. Wykonawca zweryfikuje, jakie są potrzeby pracowników w zakresie szczegółowej tematyki warsztatów przed rozpoczęciem realizacji warsztatów. Wykonawca przedstawi program warsztatów do akceptacji Zamawiającego.

Efektem warsztatów będzie zrozumienie zachowań osób z innych kultur i ich akceptacja, a także nabycie umiejnętności elastycznego komunikowania się z innymi. Warsztaty przyczynią się do zintegrowania społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, do lepszej aklimatyzacji studentów i pracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

Tematyka 2: Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych dwudniowych warsztatów zarządzania zespołem wielokulturowym – warsztaty dla kadry kierowniczej. Celem zajęć będzie kształtowanie umiejętności kierowniczych związanych z zarządzaniem zespołami wielokulturowymi, które już funkcjonują lub w najbliższym czasie zostaną utworzone na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Warsztaty będą miały zamkniętą formułę (tylko pracownicy UMB), tematyka zostanie dostosowana do konkretnych potrzeb pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wykonawca zweryfikuje, jakie są potrzeby pracowników w zakresie szczegółowej tematyki warsztatów przed rozpoczęciem realizacji warsztatów. Wykonawca przedstawi program warsztatów do akceptacji Zamawiającego.

Dzięki warsztatom uczestnicy podniosą kompetencje zarządcze w zarządzaniu zespołami składającymi się z cudzoziemców, co przełoży się na podniesienie jakości zarządzania na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

a) Grupa docelowa:
Tematyka 1: uczestnicy warsztatów międzykulturowych obejmujących poszczególne kręgi kulturowe to łącznie 60 osób (grupa mieszana – nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji). W każdym z warsztatów obejmujących dany krąg kulturowy weźmie udział 10 osób (6 grup x 10 osób). Spośród grona 60 osób, 30 osób będą stanowić pracownicy naukowo-dydaktyczni 3 wydziałów UMB prowadzący zajęcia i sprawujący opiekę nad studentami z zagranicy. Kolejne 30 osób będą stanowić pracownicy administracyjni, którzy obsługują studentów, wykładowców z zagranicy, w szczególności pracownicy Dziekanatów (w tym English Division), Działu Współpracy Międzynarodowej, Biura Promocji i Rekrutacji, Biura Rektora, Działu Spraw Pracowniczych, Działu Spraw Studenckich, Działu Nauki, Biblioteki Głównej, Domów Studenta, Rzecznika Prasowego. Uczestnicy warsztatów zostaną dobrani spośród pracowników, którzy mają kontakt w codziennej pracy ze studentami oraz wykładowcami z zagranicy.

Tematyka 2: uczestnicy warsztatów międzykulturowych obejmujących kształtowanie kompetencji zarządczych to 15 osób x 1 grupa – grupa mieszana (nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji); osoby zajmujące stanowiska kierownicze (władze UMB, władze wydziałów, kierownicy zakładów / klinik / projektów / jednostek administracyjnych); pracownicy naukowo-dydaktyczni 3 Wydziałów UMB pełniący funkcję kierowników projektów lub warsztatów zarządzający zespołami wielokulturowymi oraz pracownicy administracji, którzy zatrudniają w zespołach pracowniczych cudzoziemców lub którzy funkcjonują w środowisku międzynarodowym. Spodziewane efekty: usprawnienie zarządzania, poprawa relacji interpersonalnych, lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników cudzoziemców, postrzeganie UMB jako uczelni budującej kulturę umiędzynarodowienia.

b) Planowany termin i harmonogram realizacji usługi:
Tematyka 1 - I grupa – kraje arabskie – styczeń / luty 2020 r. – dwa dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (oraz cztery przerwy po 15 minut każda) – dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej;
- II grupa – styczeń / luty 2020 r. - Chiny - – dwa dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (oraz cztery przerwy po 15 minut każda) – dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej;
- III grupa – styczeń / luty 2020 r. – kraje śródziemnomorskie - dwa dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (oraz cztery przerwy po 15 minut każda) – dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej;
- IV grupa – styczeń / luty 2020 r. – kraje ASEAN (Indonezja, Malezja, Tajlandia i inne) (dwa dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (oraz dwie przerwy po 15 minut każda) – dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej;
- V grupa – styczeń / luty 2020 r. – kraje skandynawskie – dwa dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (oraz cztery przerwy po 15 minut każda) – dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej;
- VI grupa – styczeń / luty 2020 r. – USA – dwa dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (oraz cztery przerwy po 15 minut każda) – dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej;
Tematyka 2 – I grupa - zajęcia zostaną zrealizowane w jednej grupie w okresie styczeń - luty 2020 r. – dwa dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (oraz cztery przerwy po 15 minut każda) – dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej.
Ostateczne terminy realizacji usługi (dotyczy Tematyki 1 oraz Tematyki 2) zostaną ustalone w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed podpisaniem umowy.
c) Miejsce realizacji usługi: siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, sala wykładowa wyposażona w rzutnik multimedialny, tablicę flipchart, kartki do tablicy flipchart i kolorowe flamastry.
d) Liczba godzin warsztatów:
Tematyka 1: łącznie 16 godzin dydaktycznych x 6 grup (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) = 96 godzin dydaktycznych.
Tematyka 2: łącznie 16 godzin dydaktycznych x 1 grupa (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) = 16 godzin dydaktycznych.
e) Sposób realizacji usługi:
- zweryfikowanie potrzeb szkoleniowych uczestników przed rozpoczęciem zajęć;
- przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie drukowanej dla każdego uczestnika oraz 1 kopii dla Zamawiającego do celów projektowych (archwizacja), zawierających stosowne logotypy i informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Treść informacji i wzory logotypów zostaną przekazane przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
- przygotowanie konspektu zajęć i materiałów dydaktycznych;
- przeprowadzenie zajęć – wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku polskim;
- przygotowanie, zebranie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji z zajęć: listy obecności, dzienniki zajęć;
- przygotowanie i przekazanie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach;
- sporządzenie raportu z zajęć, po zrealizowaniu całej usługi (max. 1800 znaków ze spacjami).

W ramach zajęć z zakresu Tematyki 1 i Tematyki 2 przewiduje się realizację łącznie 112 godzin dydaktycznych.

f) Zakres tematyczny zajęć:
Tematyka 1:
- zapoznanie uczestników z róznymi sposobami komunikowania się – komunikacja werbalna i zachowania społeczne, typowe dla różnych kultur, z których wywodzą się studenci i wykładowcy zagraniczni;
- omówienie różnic kulturowych pomiędzy kulturą polską a jednym z 6 typów kultur opisanych powyżej, m.in. w obrębie stosunku do czasu, etykiety biznesowej, etykiety stołowej, reprezentowanych wartości i postaw, zwyczajów i obyczajów, dystansu przestrzennego itp;
- przedstawienie różnic dot. gestów, zachowań społecznych oraz wpływów religijnych na daną kulturę;
- zostaną przekazane wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć: prezentacje, dyskusje oraz jak budować autorytet i dobre relacje ze studentami z różnych kręgów kulturowych, jak elastycznie kształtować swoje zachowania i dopasować sposób komunikacji do określonej kultury studentów / pracowników;
- uczestnicy po odbyciu szkolenia powinni rozumieć różnice kulturowe pomiędzy Polską a innym krajuem lub grupą krajów w kontekście komunikacji międzykulturowej.
Tematyka 2:
- uczestnicy poznają fundamenty zespołu (takie jak wspólnota celów, skuteczne kierowanie, system komunikacji, efektywny podział zadań, jasna strategia);
- uczestnicy będą dyskutować, w jaki sposób kultury sprzyjają i ograniczają zarządzanie zespołem;
- uczestnicy poznają studia przypadków i zostaną uświadomieni, że czasami największe problemy międzykulturowe czekają ich w relacjach z tymi kulturami, które wydają się im znajome;
- zostanie omówiona również komunikacja wewnętrzna, dobre i złe przywództwo w kontekście kulturowym;
- współpraca a konkurencja w ramach zespołu pod kątem uwarunkowań kulturowych;
- wpływ otoczenia i jego zmian na realizację zadań przez zespół;
- efektywność pracy zespołu;
- uczestnicy poznają metody reakcji na konflikt, różne potrzeby konkretnych interesariuszy, a także granice zaufania w Polsce w relacji do innych kultur;
- poruszone zostaną kwestie narzędzi komunikacji w zespole wielokulturowym, różnic kulturowych i ich wpływu na zarządzanie zespołem i inne;
- jednym z celów jest nabycie umiejętności czerpania korzyści z występującej różnorodności kulturowej, tak, aby przekuć konflikty w możliwości znalezienia nowych, udoskonalonych rozwiązań. Uczestnicy będą lepiej rozumieć inne kultury oraz zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zespołami wielokulturowymi. Będzie to owocowało w przyszłości w przypadku realizacji projektów naukowych lub innych przez kadrę Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
- case studies, czyli rzeczywiste studia przypadków z zakresu zarządzania zespołami wielokulturowymi, w szczególności zespołami badawczo-naukowymi, gry menedżerskie i symulacyjne, dyskusje.
g) Forma zajęć:
- przekazanie podstawowych informacji teoretycznych oraz praca grupy w formie warsztatów i case study pod kierunkiem trenera, konsultacje podjętych działań,
- praca w grupach 10-osobowych (w przypadku Tematyki 1) lub 15-osobowych (w przypadku Tematyki 2).
- dyskusje w grupie
h) Wymagania wobec trenera prowadzącego zajęcia:
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania międzykulturowego;
- doświadczenie w pracy w instytucjach / organizacjach cechujących się międzynarodowym, wielokulturowym środowiskiem pracy;
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z komunikacji międzykulturowej i przeprowadzenie w tym okresie co najhmniej 2 warsztatów z komunikacji międzykulturowej dla pracowników szkół wyższych i / lub pracowników branży medycznej, potwierdzone stosownym dokumentem,
- dyspozycyjność w okresie planowanej realizacji usługi.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

3) Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
- Cena oferty – max. liczba – 70 pkt
- Doświadczenie trenera: liczba przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji międzykulturowej dla pracowników szkół wyższych i / lub pracowników branży medycznej w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – max. liczba – 30 pkt.
2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty”
- W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację zamówienia. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
- Liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 70
- Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 punktów.
3) Zasady oceny kryterium „Doświadczenie trenera”.
- W kryterium „Doświadczenie trenera” ocena zostanie dokonana na podstawie liczby przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji międzykulturowej dla pracowników szkół wyższych i / lub pracowników branży medycznej w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,
- Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:
dwa warsztaty: 0 punktów
trzy – cztery warsztaty: 10 punktów
pięć – sześć warsztatów: 20 punktów
siedem i więcej warsztatów: 30 punktów.

W celu potwierdzenia liczby punktów przysługujących w ramach kryterium Wykonawca powinien podać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) liczbę i wykaz przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji międzykulturowej dla pracowników szkół wyższych i/lub pracowników branży medycznej w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert.

Jeżeli w realizacji warsztatów bierze udział więcej niż jeden trener, to należy podać doświadczenie trenera z największym doświadczeniem w zakresie komunikacji międzykulturowej.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
Tematyka 1:
I grupa – styczeń / luty 2020 r. dwa kolejne dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 (w tym cztery przerwy po 15 minut każda)
II grupa – styczeń / luty 2020 r. dwa kolejne dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 (w tym cztery przerwy po 15 minut każda)
III grupa – styczeń / luty 2020 r. dwa kolejne dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 (w tym cztery przerwy po 15 minut każda)
IV grupa – styczeń / luty 2020 r. dwa kolejne dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 (w tym cztery przerwy po 15 minut każda)
V grupa – styczeń / luty 2020 r. dwa kolejne dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 (w tym cztery przerwy po 15 minut każda)
VI grupa – styczeń / luty 2020 r. dwa kolejne dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 (w tym cztery przerwy po 15 minut każda).
Tematyka 2:
I grupa – styczeń / luty 2020 r. dwa kolejne dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 (w tym cztery przerwy po 15 minut każda)
Ostateczne terminy realizacji usługi, zarówno w przypadku Tematyki 1 oraz Tematyki 2 zostaną ustalone w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przed podpisaniem umowy.

III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, pokój nr 205, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich.

2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr Tomasz Maliszewski
Telefon kontaktowy, e-mail:
+ 48 85 686 52 21, tomasz.maliszewski@umb.edu.pl

3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:

1) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym,
2) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie każdego z trenerów wskazanych w formularzu ofertowym;
3) Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Termin składania ofert (data i godzina):
2019-11-18, godz. 15.00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z komunikacji międzykulturowej – sprawa nr AWM/NAW/19/2019/TM – Nie otwierać przed dniem 18.11.2019, godz. 15.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
- do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie;
- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
- do zmiany zakresu postępowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@umb.edu.pl;
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
 odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym,
 dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty, co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2020-03-31
2. Okres: 
2019-11-19 - 2020-03-31
3. Termin (słownie): 
Trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, pokój nr 205, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich.

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
205
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
dr Tomasz Maliszewski
Telefon kontaktowy: 
85 686 52 21
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

1) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym,
2) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie każdego z trenerów wskazanych w formularzu ofertowym;
3) Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-11-18 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
1) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z komunikacji międzykulturowej – sprawa nr AWM/NAW/19/2019/TM – Nie otwierać przed dniem 18.11.2019, godz. 15.00”. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie,
  • do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  • do zmiany zakresu postępowania.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_warsztaty_miedzykulturowe.doc161 KB
umowa_warsztaty_miedzykulturowe.doc166 KB
umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_warsztaty_miedzykulturowe.doc149.5 KB
protokol_zdawczo-odbiorczy_warsztaty_miedzykulturowe.doc142 KB
formularz_ofertowy.doc144.5 KB
informacja_na_temat_wyboru_wykonawcy.pdf204.6 KB