Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji warsztatów międzykulturowych dla pracowników UMB wraz z sesjami mentoringowymi w ramach projektu dofinansowanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Nr sprawy: 
AWM/NAW/1/2019/TM
Data (wystawienia): 
2019-01-15
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi społeczne
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Zamówienie dotyczy projektu pt. „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.
2) Przedmiotem zamówienia jest:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów międzykulturowych dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z sesjami mentoringowymi.
a) Grupa docelowa: w warsztatach weźmie udział 30 nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu) prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę nad studentami z zagranicy oraz 30 pracowników administracyjnych, którzy obsługują studentów i wykładowców z zagranicy.
b) Planowany termin i harmonogram realizacji usługi:
- I grupa – marzec / kwiecień 2019 r. – dwa dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (oraz dwie przerwy po 15 minut każda) – dla nauczycieli akademickich;
- II grupa – marzec / kwiecień 2019 r. – dwa dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (oraz dwie przerwy po 15 minut każda) – dla kadry administracyjnej;
- III grupa – maj 2019 r. – dwa dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (oraz dwie przerwy po 15 minut każda) – dla nauczycieli akademickich
- IV grupa – maj 2019 r. – dwa dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (oraz dwie przerwy po 15 minut każda) – dla kadry administracyjnej;
- V grupa – czerwiec 2019 r. – dwa dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (oraz dwie przerwy po 15 minut każda) – dla nauczycieli akademickich;
- VI grupa – czerwiec 2019 r. – dwa dni – łącznie 16 godzin dydaktycznych (oraz dwie przerwy po 15 minut każda) – dla kadry administracyjnej;
- sesje mentoringowe – w formie konsultacji indywidualnych, telefonicznych oraz e-mailowych (8 godzin na grupę) w okresie od zakończenia poszczególnych warsztatów do dnia 30 września 2019 r.

c) Miejsce realizacji usługi: siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
d) Liczba godzin warsztatów: łącznie 16 godzin dydaktycznych x 6 grup (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).
e) Sposób realizacji usługi:
- przygotowanie konspektu zajęć i materiałów dydaktycznych;
- przeprowadzenie zajęć – wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku polskim;
- przygotowanie, zebranie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji z zajęć: listy obecności, dzienniki zajęć;
- przygotowanie i przekazanie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach;
- sporządzenie raportu z zajęć;
- przeprowadzenie mentoringu po okresie realizacji szkolenia (do 30 września 2019 r.).
f) Zakres tematyczny zajęć:
- Przywitanie studentów i naukowców z innych kultur, pierwsze konktakty międzykulturowe – jak się zachować;
- Pomoc studentom i naukowcom we wdrożeniu w okresie aklimatyzacji;
- Sztuka prezentacji i dyskutowania w różnych kulturach;
- Różne sposoby komunikowania się, komunikacja werbalna i zachowania społeczne typowe dla różnych kultur, z których wywodzą się studenci zagraniczni UMB lub z których UMB pragnie pozyskać nowych studentów, głównie dotyczące kultury skandynawskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, arabskiej i amerykańskiej, a także kultury Chin, Indii czy krajów Bliskiego Wschodu;
- wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia zajęć: prezentacje, dyskusje oraz jak budować autorytet i dobre relacje ze studentami z różnych kręgów kulturowych;
- jakie różnice kulturowe najczęściej się pojawiają, w jakich obszarach i jak sobie z nimi radzić?;
- jak dopasować sposób komunikacji do różnych kultur, jak elastycznie kształtować swoje zachowania;
- jak współpracować z naukowcami z różnych kręgów kulturowych;
- rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych;
- bariery w komunikacji;
- negocjacje międzykulturowe;
- integracja i budowanie zespołów międzykulturowych;
- specyfika obsługi studenta zagranicznego;
- nawiązywanie kontaktów interpersonalnych ze studentami i naukowcami zagranicznymi;
- mentoring po zakończeniu realizacji szkoleń.

g) Forma zajęć:
- przekazanie podstawowych informacji teoretycznych oraz praca grupy w formie warsztatów i case study pod kierunkiem trenera, konsultacje podjętych działań
- praca w grupach średnio 10-osobowych
- mentoring po zakończeniu realizacji szkoleń.
h) Wymagania wobec wykonawcy:
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania międzykulturowego;
- doświadczenie w pracy w instytucjach / organizacjach cechujących się międzynarodowym, wielokulturowym środowiskiem pracy;
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z komunikacji międzykulturowej dla pracowników szkół wyższych i / lub pracowników branży medycznej i przeprowadzenie co najmniej 2 takich warsztatów w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, potwierdzone stosownym dokumentem,
- dyspozycyjność w okresie planowanej realizacji usługi.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenia.

II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-09-30
3. Termin (słownie): 
trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju: 
nr 100 - Prawe Skrzydło Pałacu Branickich
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr Urszula Roszkowska
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 76
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

1) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym,
2) Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-01-31 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Pokój numer: 
100
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

- do pozostawienia lub rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie.

ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_warsztaty_miedzykulturowe.doc154.5 KB
wzor_umowy_warsztaty_miedzykulturowe.doc163 KB
zapytanie_ofertowe_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych.doc149.5 KB
formularz_ofertowy.docx17.31 KB
informacja_na_temat_wyboru_wykonawcy.pdf197.09 KB